Data o prodejně se načítají

Vaše data byla odeslána.

Vyhrajte vstupenky do kina na Hurvínka ve 3D!

Máte rádi Spejbla s Hurvínkem, Máničku a Žeryka? Jak vlastně vypadají oblíbené postavičky bez nití a ve 3D? Hrajte o lístky do kina na film Hurvínek a kouzelné muzeum ve 3D. Stačí správně odpovědět na soutěžní otázku. Premiéra v kinech už 31. 8.!

 

Vylosujeme 5 výherců a každý z nich od nás získá 2 poukázky na vstupenky do kteréhokoli multikina CineStar v České republice. Užijte si krásný filmový zážitek. Hodně štěstí při soutěžení!

Soutěžit můžete až do

Kolik druhů výrobků z věrnostního programu Hurvínek v Kauflandu nabízíme se slevou 40 %?

Oslovení

1) Pravidla a pořadatel soutěže

a) Tato Pravidla jsou dokumentem, který závazně upravuje Pravidla soutěže “Vyhrajte vstupenky do kina!“

(dále jen „soutěž“) pořádané společností Kaufland Česká republika v.o.s., zapsané v obchodním rejstříku

vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 20184, IČ: 25110161, se sídlem Bělohorská 203, Praha 6,

www.kaufland.cz, jakožto pořadatelem a provozovatelem soutěže (dále jen „pořadatel“).

b) Originál těchto Pravidel je uložen v sídle pořadatele, kde je k dispozici pro případné nahlédnutí.

c) Vyplněním údajů do formuláře na webových stránkách www.kaufland.cz a odesláním vyplněného soutěžního

formuláře s odpovědí na soutěžní otázku vyjadřuje účastník soutěže svůj souhlas s těmito pravidly a se

zpracováním osobních údajů.

 

2) Doba a místo trvání soutěže

Soutěž bude probíhat od 8. srpna 2017 10:00:00 hodin do 30. srpna 2017 23:59:59 hodin.

 

3) Účast v soutěži

a) Účastníkem soutěže může být fyzická osoba starší 18 let při splnění veškerých podmínek účasti v Soutěži

stanovených těmito pravidly (dále jen „účastník soutěže“).

b) Z účasti v Soutěži jsou vyloučeni zaměstnanci pořadatele a jakékoli další osoby, které se podílely na vývoji

nebo organizaci této Soutěže a dále osoby těmto osobám blízké ve smyslu § 22 zák. č. 89/2012 Sb., občanského

zákoníku.

c) Do soutěže se účastník soutěže zapojí tím, že vyplní online formulář na internetových stránkách soutěže

v rubrice soutěží na www.kaufland.cz, odpoví na soutěžní otázku:

Kolik druhů výrobků z věrnostního programu „Hurvínek“ v Kauflandu nabízíme se slevou 40 %?

a) 2

b) 7

c) 13

a klikne na tlačítko Odeslat.

d) Účastník soutěže bude do soutěže přijat poté, co pořadatel obdrží vyplněný online formulář.

e) Formuláře v neplatném formátu nebude možné odeslat.

f) Do soutěže budou zařazeny pouze ty formuláře, které byly doručeny do soutěže v době trvání soutěže.

Formuláře doručené do soutěže před zahájením soutěže nebo po jejím ukončení nebudou do soutěže zařazeny.

 

4) Výhry

Ze zaslaných formulářů obsahující správnou odpověď na soutěžní otázku bude vybráno dle postupu uvedeného

v bodu 5 těchto pravidel celkem 5 výherců, kteří vyhrávají:

2 poukázky na vstupenky do kteréhokoli multikina společnosti CineStar v České republice na film

Hurvínek a kouzelné muzeum

5) Vyhodnocení výherců

a) Pro zjištění nároku na výhru a veškeré související úkony bude jako identifikace účastníka soutěže použito

dat uvedených účastníkem soutěže v online formuláři. Pořadatel nepřebírá odpovědnost za vepsání

nesprávných údajů do soutěžního formuláře účastníkem soutěže.

b) Výherce je stanoven pořadatelem, a to na základě náhodného výběru – losování uskutečněného dne 31. 8.

2017 prostřednictvím počítačové aplikace z došlých formulářů obsahující správnou odpověď na soutěžní

otázku. Každý účastník se smí zúčastnit pouze jednou a to z internetových stránek pořadatele

www.kaufland.cz. Pokud bude soutěžní formulář odeslán pod stejným jménem a shodnými údaji vícekrát,

bude účastník soutěže ze soutěže vyřazen.

c) Výsledky soutěže budou uveřejněny na internetových stránkách pořadatele, www.kaufland.cz, v rubrice

„Naši výherci“, a to nejpozději do 30 dnů od skončení soutěže. Údaje o výhercích budou uvedeny v rozsahu

jméno, příjmení, město a výhra.

d) Pořadatel si vyhrazuje právo zaslat výhercům výhry pouze na jméno a adresy uvedené v soutěžním

formuláři, a to prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb, doporučenou zásilkou s dodáním do

vlastních rukou výhradně jen adresáta nejpozději do 30. 9. 2017. Výhry budou adresovány pouze osobě

výherce. Nebude-li ze strany výherce poskytnuta součinnost pro předání výhry do 10 dnů ode dne, kdy byl o

ni pořadatelem požádán, nárok výherce na výhru zaniká, a to bez nároku na jakoukoli kompenzaci. O míře

součinnosti u jednotlivých výher rozhoduje pořadatel v závislosti na typu výhry. V případě, že výherce

odmítne výhru od pořadatele převzít, resp. nepřevezme od provozovatele doručovací služby zásilku

s výhrou, nárok výherce na výhru zaniká.

6) Ostatní podmínky soutěže

a) Účastníci soutěže berou na vědomí, že pořadatel zaznamená u došlých formulářů z webových stránek jejich

obsah, tzn. jméno a příjmení, adresa, e-mail, telefonní číslo odesílatele, datum a čas přijetí.

b) Pořadatel nenese jakoukoli odpovědnost za zásilky předané držiteli doručovací licence.

c) Srážkovou daň z přijatých výher se zavazuje uhradit pořadatel na vlastní náklady.

d) Pořadatel nenese jakoukoli odpovědnost za včasné užití výher výherci a ani za způsob či následky jejich

užití.

e) Vyobrazení výher na komunikačních materiálech soutěže (letáky, plakáty, webové stránky apod.) nemusí

odpovídat skutečné podobě výher zejména ve smyslu barevného provedení či jednotlivých vyobrazených detailů.

Jediná závazná specifikace výher je stanovena v seznamu výher v úplných pravidlech soutěže.

7) Závěrečná ustanovení

a) Pořadatel nenese odpovědnost za nedoručení soutěžního formuláře, ať už bylo způsobené lidským faktorem či

technickou vadou, za jakékoli technické či telekomunikační obtíže či závady vzniklé v průběhu soutěže, rychlost

technického připojení či jiné případné nedostatky vzniklé v souvislosti se soutěží či v souvislosti se sítěmi

elektronických komunikací mobilních operátorů nebo jejich dostupností pro účastníky soutěže.

pořadatel bude shromažďovat a zpracovávat ve své marketingové databázi za účelem nabízení svých produktů a

služeb účastníkům soutěže, a to po dobu 1 roku od ukončení soutěže. Účastník soutěže bere na vědomí, že

poskytnutí údajů je dobrovolné, souhlas může být odvolán a má právo písemně požádat o poskytnutí informace o

osobních údajích, které jsou o něm zpracovávány, a další práva dle § 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně

osobních údajů. Tímto způsobem získané osobní údaje nebudou poskytnuty třetím subjektům s výjimkou

případných třetích subjektů, které se budou na zajišťování soutěže podílet či jiným způsobem v souladu s obecně

závaznými právními předpisy. Odesláním soutěžního formuláře vyjadřuje účastník soutěže souhlas podle zákona

č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, se zpracováním osobních údajů jím

uvedených za účelem zaslání výhry a za účelem nabízení obchodu nebo služeb pořadatele, zasíláním jejich

obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků, a souhlasí s bezúplatným zveřejněním svého

jména a příjmení ve sdělovacích prostředcích, na www.kaufland.cz v rámci vyhlášení výsledků soutěže či pro

jiné marketingové nebo obchodní účely, a to po dobu 1 roku od ukončení soutěže. Účastník soutěže bere na

vědomí, že souhlas se zasíláním obchodních sdělení může kdykoliv odvolat.

c) Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo kontrolovat splnění všech podmínek pro účast v soutěži a v případě sporu

posoudit a rozhodnout o nároku na jakoukoli výhru, včetně práva vyloučit kteréhokoli z účastníků soutěže ze

soutěže v případě, že by takový účastník porušoval pravidla anebo byl z této činnosti důvodně podezřelý, a to

bez náhrady nákladů či škody, která by vyloučením mohla účastníkovi soutěže vzniknout. Případné námitky s

průběhem soutěže lze pořadateli zaslat písemně na poštovní adresu uvedenou v těchto Pravidlech do 5

pracovních dnů od ukončení soutěže. Námitky podané později nebudou brány v potaz. Rozhodnutí pořadatele o

námitce je konečné.

d) Na jakékoliv ceny či výhry v rámci soutěže není právní nárok a nejsou soudně vymahatelné. Ceny či výhry

obdržené v rámci soutěže nelze měnit či proplatit v hotovosti. Záruka na výhry není poskytována. Pořadatel

neodpovídá ani za vady a poškození výhry od okamžiku jejího odeslání výherci. Soutěž nemá charakter

veřejného příslibu.

e) Jakékoliv předměty zobrazené a zveřejněné v rámci doprovodné propagace k této soutěži, které nejsou

výslovně uvedeny jako výhra v těchto pravidlech, nejsou předmětem výhry a výherce na ně nemůže uplatnit

nárok.

f) Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoliv bez udání důvodu zkrátit, přerušit nebo odvolat soutěž, změnit pravidla

soutěže či nahradit výhry jinými výhrami stejného druhu a obdobné hodnoty. Veškeré změny pravidel soutěže

nabývají účinnosti jejich vyhlášením v sídle společnosti. Změna pravidel soutěže nezakládá nárok účastníka

soutěže na náhradu nákladů vynaložených v soutěži.

g) Telefonní číslo Infolinky soutěže pro dotazy účastníků a podávání obecných informací o soutěži je +420 800

165 894. Telefonní infolinka je v provozu v pracovní dny od 9.00 hodin do 17.00 hodin. Účastník soutěže

souhlasí s tím, že jeho hovor může být nahráván.

Čtěte víc
Důležité upozornění

Kaufland z vlastního rozhodnutí stahuje z prodeje, a to z důvodu ochrany spotřebitelů výrobek Katy bílá čokoláda 100 g,

EAN: 4335896584973

s datem minimální trvanlivosti do 012019 L1192.

https://media.kaufland.de/images/PPIM/AP_Content_150/cze/05/28/Asset_1670528.jpg