Data o prodejně se načítají

Vaše data byla odeslána.
Toto není vaše prodejna?
Změnit
Vaše prodejna

Nedávno vyhledané prodejny
Soutěžit můžete až do

1) Pravidla a pořadatel soutěže

a) Tato Pravidla jsou dokumentem, který závazně upravuje Pravidla soutěže „Hrajte o 5 nadupaných balíčků

do školy!“ (dále jen „soutěž“) pořádané společností Kaufland Česká republika v.o.s., zapsané v obchodním

rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 20184, IČ: 25110161, se sídlem Bělohorská 203,

Praha 6, www.kaufland.cz, jakožto pořadatelem a provozovatelem soutěže (dále jen „pořadatel“).

b) Originál těchto Pravidel je uložen v sídle pořadatele, kde je k dispozici pro případné nahlédnutí.

c) Vyplněním údajů do formuláře na webových stránkách www.kaufland.cz a odesláním vyplněného soutěžního

formuláře vyjadřuje účastník soutěže svůj souhlas s těmito pravidly a se zpracováním osobních údajů.

2) Doba a místo trvání soutěže

Soutěž bude probíhat od 7. srpna 2018 10:00:00 hodin do 22. srpna 2018 23:59:59 hodin.

3) Účast v soutěži

a) Účastníkem soutěže může být fyzická osoba starší 18 let při splnění veškerých podmínek účasti v Soutěži

stanovených těmito pravidly (dále jen „účastník soutěže“).

b) Z účasti v Soutěži jsou vyloučeni zaměstnanci pořadatele a jakékoli další osoby, které se podílely na vývoji

nebo organizaci této Soutěže a dále osoby těmto osobám blízké ve smyslu § 22 zák. č. 89/2012 Sb., občanského

zákoníku.

c) Do soutěže se účastník soutěže zapojí tím, že vyplní online formulář na internetových stránkách soutěže

v rubrice soutěží na www.kaufland.cz a klikne na tlačítko Odeslat.

d) Účastník soutěže bude do soutěže přijat poté, co pořadatel obdrží vyplněný online formulář.

e) Formuláře v neplatném formátu nebude možné odeslat.

f) Do soutěže budou zařazeny pouze ty formuláře, které byly řádně vyplněny a doručeny do soutěže v době

trvání soutěže. Formuláře doručené do soutěže před zahájením soutěže nebo po jejím ukončení a formuláře, které

nebudou zcela vyplněny, nebudou do soutěže zařazeny.

4) Výhry

Ze zaslaných formulářů budou vybráni dle postupu uvedeného v bodu 5 těchto pravidel celkem 5 výherců, kteří

vyhrávají:

1x balíček do školy obsahující:

dívčí školní batoh s penálem

chlapecký školní batoh s penálem

2x CineStar čestná poukázka 2D – vstupenka na standardní představení

2x pastelky Jumbo (12 ks v balení)

2x plastelina Colorino kids (6 ks v balení)

2x sada štětců (6 ks v balení)

1x JOJO kornout plný bonbónů

5) Vyhodnocení výherců

a) Pro zjištění nároku na výhru a veškeré související úkony bude jako identifikace účastníka soutěže použito

dat uvedených účastníkem soutěže v online formuláři. Pořadatel nepřebírá odpovědnost za vepsání

nesprávných údajů do soutěžního formuláře účastníkem soutěže.

b) Výherce je stanoven pořadatelem, a to na základě náhodného výběru – losování uskutečněného dne 23. 8.

2018 prostřednictvím počítačové aplikace z došlých formulářů. Každý účastník se smí zúčastnit pouze

jednou a to z internetových stránek pořadatele www.kaufland.cz. Pokud bude soutěžní formulář odeslán pod

stejným jménem a shodnými údaji vícekrát, bude účastník soutěže ze soutěže vyřazen.

c) Výsledky soutěže budou uveřejněny na internetových stránkách pořadatele, www.kaufland.cz, a to

nejpozději do 30 dnů od skončení soutěže. Údaje o výhercích budou uvedeny v rozsahu jméno, příjmení,

město a výhra.

d) O konečném umístění se výherci mohou informovat na www.kaufland.cz.

e) Pořadatel si vyhrazuje právo zaslat výhercům výhry pouze na jméno a adresy uvedené v soutěžním

formuláři, a to prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb, doporučenou zásilkou s dodáním do

vlastních rukou výhradně jen adresáta nejpozději do 17. 10. 2018. Výhry budou adresovány pouze osobě

výherce. Pokud je pro odeslání výhry nezbytná součinnost výherce a výherce tuto součinnost pořadateli

neposkytne do 10 dnů ode dne, kdy byl o ni pořadatelem požádán, nárok výherce na výhru zaniká, a to bez

nároku na jakoukoli kompenzaci. O míře součinnosti u jednotlivých výher rozhoduje pořadatel v závislosti

na typu výhry. V případě, že výherce odmítne výhru od pořadatele převzít, resp. nepřevezme od

provozovatele doručovací služby zásilku s výhrou ve lhůtě 10 dnů od prvního pokusu o doručení, nárok

výherce na výhru zaniká.

6) Ostatní podmínky soutěže

a) Účastníci soutěže berou na vědomí, že pořadatel zaznamená u došlých formulářů z webových stránek jejich

obsah, tzn. jméno a příjmení, adresa, e-mail, telefonní číslo odesílatele, datum a čas přijetí.

b) Pořadatel nenese jakoukoli odpovědnost za zásilky předané držiteli doručovací licence.

c) Srážkovou daň z přijatých výher se zavazuje uhradit pořadatel na vlastní náklady.

d) Pořadatel nenese jakoukoli odpovědnost za včasné užití výher výherci a ani za způsob či následky jejich

užití.

e) Vyobrazení výher na komunikačních materiálech soutěže (letáky, plakáty, webové stránky apod.) nemusí

odpovídat skutečné podobě výher zejména ve smyslu barevného provedení či jednotlivých vyobrazených

detailů. Jediná závazná specifikace výher je stanovena v seznamu výher v úplných pravidlech soutěže.

7) Závěrečná ustanovení

a) Pořadatel nenese odpovědnost za nedoručení soutěžního formuláře, ať už bylo způsobené lidským faktorem či

technickou vadou, za jakékoli technické či telekomunikační obtíže či závady vzniklé v průběhu soutěže, rychlost

technického připojení či jiné případné nedostatky vzniklé v souvislosti se soutěží či v souvislosti se sítěmi

elektronických komunikací mobilních operátorů nebo jejich dostupností pro účastníky soutěže.

b) Poskytne-li účastník soutěže v rámci soutěže své osobní údaje, bere na vědomí a výslovně souhlasí s tím, že je

pořadatel bude shromažďovat a zpracovávat ve své marketingové databázi pouze za účelem účasti účastníka

soutěže v soutěži, za účelem vyhodnocení výherců, zaslání nebo předání výher výhercům a bezúplatným

zveřejněním jména, příjmení a města bydliště účastníka soutěže ve sdělovacích prostředcích a na

www.kaufland.cz v rámci vyhlášení výsledků soutěže, a to po dobu 1 roku od ukončení soutěže. Účastník

soutěže bere na vědomí, že poskytnutí údajů je dobrovolné, souhlas může být kdykoliv odvolán a má právo

písemně požádat o poskytnutí informace o osobních údajích, které jsou o něm zpracovávány, a další práva dle §

21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Účastník soutěže bere na vědomí, že může dále požadovat

vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů, vyžádat si přístup k těmto údajům od pořadatele soutěže a tyto

nechat opravit, může požadovat výmaz těchto osobních údajů dopisem na adresu sídla pořadatele soutěže a

v případě pochybností se může obrátit na pořadatele nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Tímto způsobem

získané osobní údaje nebudou poskytnuty třetím osobám. Odesláním soutěžního formuláře vyjadřuje účastník

soutěže souhlas podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, se

zpracováním osobních údajů jím uvedených za účelem zaslání výhry.

c) Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo kontrolovat splnění všech podmínek pro účast v soutěži a v případě sporu

posoudit a rozhodnout o nároku na jakoukoli výhru, včetně práva vyloučit kteréhokoli z účastníků soutěže ze

soutěže v případě, že by takový účastník porušoval pravidla anebo byl z této činnosti důvodně podezřelý, a to

bez náhrady nákladů či škody, která by vyloučením mohla účastníkovi soutěže vzniknout. Případné námitky s

průběhem soutěže lze pořadateli zaslat písemně na poštovní adresu uvedenou v těchto Pravidlech do 5

pracovních dnů od ukončení soutěže. Námitky podané později nebudou brány v potaz. Rozhodnutí pořadatele o

námitce je konečné.

d) Na jakékoliv ceny či výhry v rámci soutěže není právní nárok a nejsou soudně vymahatelné. Ceny či výhry

obdržené v rámci soutěže nelze měnit či proplatit v hotovosti. Záruka na výhry není poskytována. Pořadatel

neodpovídá ani za vady a poškození výhry od okamžiku jejího odeslání výherci. Soutěž nemá charakter

veřejného příslibu.

e) Jakékoliv předměty zobrazené a zveřejněné v rámci doprovodné propagace k této soutěži, které nejsou

výslovně uvedeny jako výhra v těchto pravidlech, nejsou předmětem výhry a výherce na ně nemůže uplatnit

nárok.

f) Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoliv bez udání důvodu zkrátit, přerušit nebo odvolat soutěž, změnit pravidla

soutěže či nahradit výhry jinými výhrami stejného druhu a obdobné hodnoty. Veškeré změny pravidel soutěže

nabývají účinnosti jejich vyhlášením v sídle společnosti. Změna pravidel soutěže nezakládá nárok účastníka

soutěže na náhradu nákladů vynaložených v soutěži.

g) Telefonní číslo Infolinky soutěže pro dotazy účastníků a podávání obecných informací o soutěži je +420 800

165 894. Telefonní infolinka je v provozu v pracovní dny od 9.00 hodin do 17.00 hodin. Účastník soutěže

souhlasí s tím, že jeho hovor může být nahráván.

Čtěte víc Zavřít

Ano, chci se přihlásit k odběru Kaufland Newsletteru a být tak pravidelně informován o probíhajích akcích a novinkách. 

Pokud odesíláte formulář, prosím potvrďte tlačítko „Nejsem robot“. Pokud je potřeba, odpovězte na zobrazenou otázku a potvrďte ji. Pak je možné kontaktní formulář odeslat.