Data o prodejně se načítají

Vaše data byla odeslána.

Hrajte o 5 velkých nákupů zadarmo!

Jak na to?

1. Hledejte schovaná velikonoční vajíčka na 360° fotce prodejny Kaufland.

2. Odpovězte správně na soutěžní otázku a velký nákup zadarmo může být váš.

Hrajeme o 5 poukázek v hodnotě 2 000 Kč na nákup v prodejnách Kaufland.

TIP: Pohybujte myší s fotkou doleva, doprava, nahoru nebo dolů a hledejte velikonoční vajíčka. :-)
načítá se
Soutěžit můžete až do

Kolik velikonočních vajíček je na fotce?

Oslovení

1) Pravidla a pořadatel soutěže

a) Tato Pravidla jsou dokumentem, který závazně upravuje Pravidla soutěže „Vyhrajte velikonoční nákup zadarmo!“ (dále jen „soutěž“) pořádané společností Kaufland Česká republika v.o.s., zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 20184, IČ: 25110161, se sídlem Bělohorská 203, Praha 6, www.kaufland.cz, jakožto pořadatelem a provozovatelem soutěže (dále jen „pořadatel“).

b) Originál těchto Pravidel je uložen v sídle pořadatele, kde je k dispozici pro případné nahlédnutí.

c) Vyplněním údajů do formuláře na webových stránkách www.kaufland.cz a odesláním vyplněného soutěžního formuláře vyjadřuje účastník soutěže svůj souhlas s těmito pravidly a se zpracováním osobních údajů.

 

2) Doba a místo trvání soutěže

Soutěž bude probíhat od 6. března 2018 10:00:00 hodin do 28. března 2018 23:59:59 hodin.

 

3) Účast v soutěži

a) Účastníkem soutěže může být fyzická osoba starší 18 let při splnění veškerých podmínek účasti v Soutěži stanovených těmito pravidly (dále jen „účastník soutěže“).

b) Z účasti v Soutěži jsou vyloučeni zaměstnanci pořadatele a jakékoli další osoby, které se podílely na vývoji nebo organizaci této Soutěže a dále osoby těmto osobám blízké ve smyslu § 22 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

c) Do soutěže se účastník soutěže zapojí tím, že vyplní online formulář na internetových stránkách soutěže v rubrice soutěží na www.kaufland.cz, odpoví na soutěžní otázku:

Kolik je na obrázku vajíček?

a)       4

b)       5

c)       6

 a klikne na tlačítko Odeslat.

d) Účastník soutěže bude do soutěže přijat poté, co pořadatel obdrží vyplněný online formulář.

e) Formuláře v neplatném formátu nebude možné odeslat.

f) Do soutěže budou zařazeny pouze ty formuláře, které byly řádně vyplněny a doručeny do soutěže v době trvání soutěže. Formuláře doručené do soutěže před zahájením soutěže nebo po jejím ukončení a formuláře, které nebudou zcela vyplněny, nebudou do soutěže zařazeny.

 

4) Výhry

Ze zaslaných formulářů obsahující správnou odpověď na soutěžní otázku bude vybráno dle postupu uvedeného v bodu 5 těchto pravidel celkem 5 výherců, kteří vyhrávají:

poukázky na nákup v prodejnách Kaufland v celkové hodnotě 2 000 Kč

 

5) Vyhodnocení výherců

a)       Pro zjištění nároku na výhru a veškeré související úkony bude jako identifikace účastníka soutěže použito dat uvedených účastníkem soutěže v online formuláři. Pořadatel nepřebírá odpovědnost za vepsání nesprávných údajů do soutěžního formuláře účastníkem soutěže.

b)       Výherce je stanoven pořadatelem, a to na základě náhodného výběru – losování uskutečněného dne 4. 4. 2018 prostřednictvím počítačové aplikace z došlých formulářů. Každý účastník se smí zúčastnit pouze jednou a to z internetových stránek pořadatele www.kaufland.cz. Pokud bude soutěžní formulář odeslán pod stejným jménem a shodnými údaji vícekrát, bude účastník soutěže ze soutěže vyřazen.

c)       Výsledky soutěže budou uveřejněny na internetových stránkách pořadatele, www.kaufland.cz, v rubrice „Naši výherci“, a to nejpozději do 30 dnů od skončení soutěže. Údaje o výhercích budou uvedeny v rozsahu jméno, příjmení, město a výhra.

d)       O konečném umístění se výherci mohou informovat prostřednictvím rubriky „Naši výherci“ na www.kaufland.cz.

e)       Pořadatel si vyhrazuje právo zaslat výhercům výhry pouze na jméno a adresy uvedené v soutěžním formuláři, a to prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb, doporučenou zásilkou s dodáním do vlastních rukou výhradně jen adresáta nejpozději do 31. 5. 2018. Výhry budou adresovány pouze osobě výherce. Pokud je pro odeslání výhry nezbytná součinnost výherce a výherce tuto součinnost pořadateli neposkytne do 10 dnů ode dne, kdy byl o ni pořadatelem požádán, nárok výherce na výhru zaniká, a to bez nároku na jakoukoli kompenzaci. O míře součinnosti u jednotlivých výher rozhoduje pořadatel v závislosti na typu výhry. V případě, že výherce odmítne výhru od pořadatele převzít, resp. nepřevezme od provozovatele doručovací služby zásilku s výhrou ve lhůtě 10 dnů od prvního pokusu o doručení, nárok výherce na výhru zaniká.

 

6) Ostatní podmínky soutěže

a)    Účastníci soutěže berou na vědomí, že pořadatel zaznamená u došlých formulářů z webových stránek jejich obsah, tzn. jméno a příjmení, adresa, e-mail, telefonní číslo odesílatele, datum a čas přijetí.

b)    Pořadatel nenese jakoukoli odpovědnost za zásilky předané držiteli doručovací licence.

c)     Srážkovou daň z přijatých výher se zavazuje uhradit pořadatel na vlastní náklady.

d)    Pořadatel nenese jakoukoli odpovědnost za včasné užití výher výherci a ani za způsob či následky jejich užití.

e)     Vyobrazení výher na komunikačních materiálech soutěže (letáky, plakáty, webové stránky apod.) nemusí odpovídat skutečné podobě výher zejména ve smyslu barevného provedení či jednotlivých vyobrazených detailů. Jediná závazná specifikace výher je stanovena v seznamu výher v úplných pravidlech soutěže.

 

7) Závěrečná ustanovení

a) Pořadatel nenese odpovědnost za nedoručení soutěžního formuláře, ať už bylo způsobené lidským faktorem či technickou vadou, za jakékoli technické či telekomunikační obtíže či závady vzniklé v průběhu soutěže, rychlost technického připojení či jiné případné nedostatky vzniklé v souvislosti se soutěží či v souvislosti se sítěmi elektronických komunikací mobilních operátorů nebo jejich dostupností pro účastníky soutěže.

b) Poskytne-li účastník soutěže v rámci soutěže své osobní údaje, bere na vědomí a výslovně souhlasí s tím, že je pořadatel bude shromažďovat a zpracovávat ve své marketingové databázi za účelem nabízení svých produktů a služeb účastníkům soutěže, a to po dobu 1 roku od ukončení soutěže. Účastník soutěže bere na vědomí, že poskytnutí údajů je dobrovolné, souhlas může být odvolán a má právo písemně požádat o poskytnutí informace o osobních údajích, které jsou o něm zpracovávány, a další práva dle § 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Tímto způsobem získané osobní údaje nebudou poskytnuty třetím subjektům s výjimkou případných třetích subjektů, které se budou na zajišťování soutěže podílet či jiným způsobem v souladu s obecně závaznými právními předpisy. Odesláním soutěžního formuláře vyjadřuje účastník soutěže souhlas podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, se zpracováním osobních údajů jím uvedených za účelem zaslání výhry a za účelem nabízení obchodu nebo služeb pořadatele, zasíláním jejich obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků, a souhlasí s bezúplatným zveřejněním svého jména a příjmení ve sdělovacích prostředcích, na www.kaufland.cz v rámci vyhlášení výsledků soutěže či pro jiné marketingové nebo obchodní účely, a to po dobu 1 roku od ukončení soutěže. Účastník soutěže bere na vědomí, že souhlas se zasíláním obchodních sdělení může kdykoliv odvolat.

c) Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo kontrolovat splnění všech podmínek pro účast v soutěži a v případě sporu posoudit a rozhodnout o nároku na jakoukoli výhru, včetně práva vyloučit kteréhokoli z účastníků soutěže ze soutěže v případě, že by takový účastník porušoval pravidla anebo byl z této činnosti důvodně podezřelý, a to bez náhrady nákladů či škody, která by vyloučením mohla účastníkovi soutěže vzniknout. Případné námitky s průběhem soutěže lze pořadateli zaslat písemně na poštovní adresu uvedenou v těchto Pravidlech do 5 pracovních dnů od ukončení soutěže. Námitky podané později nebudou brány v potaz. Rozhodnutí pořadatele o námitce je konečné.

d) Na jakékoliv ceny či výhry v rámci soutěže není právní nárok a nejsou soudně vymahatelné. Ceny či výhry obdržené v rámci soutěže nelze měnit či proplatit v hotovosti. Záruka na výhry není poskytována. Pořadatel neodpovídá ani za vady a poškození výhry od okamžiku jejího odeslání výherci. Soutěž nemá charakter veřejného příslibu.

e) Jakékoliv předměty zobrazené a zveřejněné v rámci doprovodné propagace k této soutěži, které nejsou výslovně uvedeny jako výhra v těchto pravidlech, nejsou předmětem výhry a výherce na ně nemůže uplatnit nárok.

f) Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoliv bez udání důvodu zkrátit, přerušit nebo odvolat soutěž, změnit pravidla soutěže či nahradit výhry jinými výhrami stejného druhu a obdobné hodnoty. Veškeré změny pravidel soutěže nabývají účinnosti jejich vyhlášením v sídle společnosti. Změna pravidel soutěže nezakládá nárok účastníka soutěže na náhradu nákladů vynaložených v soutěži.

g) Telefonní číslo Infolinky soutěže pro dotazy účastníků a podávání obecných informací o soutěži je +420 800 165 894. Telefonní infolinka je v provozu v pracovní dny od 9.00 hodin do 17.00 hodin. Účastník soutěže souhlasí s tím, že jeho hovor může být nahráván.

Čtěte víc Zavřít

Ano, chci se přihlásit k odběru Kaufland Newsletteru a být tak pravidelně informován o probíhajích akcích a novinkách. 

Pokud odesíláte formulář, prosím potvrďte tlačítko „Nejsem robot“. Pokud je potřeba, odpovězte na zobrazenou otázku a potvrďte ji. Pak je možné kontaktní formulář odeslat.
Důležité upozornění

Kaufland z vlastního rozhodnutí stáhl z prodeje výrobek Poštovní schránka, nerezová matně kartáčovaná ocel, EAN (GTIN) 4337185140730.

 

https://media.kaufland.com/images/PPIM/AP_Content_150/cze/32/51/Asset_2103251.jpg