Data o prodejně se načítají

Vaše data byla odeslána.
Toto není vaše prodejna?
Změnit
Vaše prodejna

Nedávno vyhledané prodejny

Obecná pravidla soutěží na sociálních sítích

(dále jen „Pravidla”)

§ 1
Tato Pravidla stanoví podmínky, podle kterých probíhají soutěže na sociálních sítích společnosti Kaufland Česká republika.

§ 2
Pořadatelem a správcem soutěží je společnost Kaufland Česká republika v.o.s., Bělohorská 2428/203, Břevnov (Praha 6), 169 00 Praha, IČO: 25110161 společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. A 20184/MSPH (dále jen „pořadatel“).

§ 3
Soutěže jsou vedeny a propagovány na instagramové stránce Kaufland Česko (https://www.instagram.com/kauflandcesko), facebookové stránce Kaufland Česká republika (https://www.facebook.com/KauflandCeskaRepublika) nebo na tiktokovém účtu Kaufland Česko (https://www.tiktok.com/@kauflandcesko?)  (dále jen „Aplikace soutěže”).

Doba trvání soutěží je vždy stanovena u konkrétní soutěže (dále jen „soutěžní období“).

Pořadatel bude o Soutěžích informovat na svých profilech na sociálních sítích.

Tyto Soutěže nejsou žádným způsobem sponzorovány, podporovány, vyhodnocovány ani spravovány provozovatelem sociální sítě Instagram, Facebook nebo TikTok. Provozovatelům těchto soc. sítí nevznikají ve spojení s těmito Soutěžemi žádné povinnosti ani práva vůči soutěžícím a společnosti Instagram, Facebook a TikTok nemají žádné závazky vůči Účastníkům těchto Soutěží.

Soutěže vždy probíhají na území České republiky.

§ 4
Soutěží se mohou zúčastnit fyzické osoby trvale bydlící na území České republiky starší 18 let, mladší pouze se souhlasem zákonného zástupce (každá takováto osoba dále jen „Účastník”), které jsou registrovány na sociální síti Instagram, Facebook nebo TikTok a mají po celou dobu Soutěže aktivní svůj účet a splní stanovená pravidla Soutěží. Pořadatel má právo ověřit totožnost soutěžícího, potažmo výherce pro vyhodnocení Soutěže v souladu s těmito Pravidly.

Soutěžící se zavazují dodržovat veškerá pravidla použití sítě Instagram, Facebook nebo TikTok.

Mechanika Soutěží spočívá ve splnění soutěžního úkolu, který je u každé soutěže blíže specifikován.

Z účasti v Soutěží jsou vyloučeni pracovníci Pořadatele a také nejbližší rodinní příslušníci těchto pracovníků. Rodinnými příslušníky se rozumí příslušníci ve vzestupné a sestupné linii, sourozenci, manželé/manželky, bratranci/sestřenice a osoby, které jsou s pracovníky Pořadatele nebo Správce v adoptivním vztahu. Pořadatel není povinen přijímat a shromažďovat prohlášení týkající se této výhrady.

§ 5
Soutěže probíhají na sociální síti Instagram, Facebook nebo Tiktok. Účastník splněním soutěžního úkolu potvrdí svůj záměr účastnit se Soutěže a souhlas s těmito Pravidly.

Počet kol a výherců je specifikován u každé soutěže.

Výherci budou vyhlášeni na sociální síti, kde konkrétní soutěž probíhá.

Výhra bude specifikována u každé soutěže.

Výherci budou vyzváni, aby prostřednictvím soukromé zprávy nebo e-mailu sdělili Správci kontaktní údaje, na které Správce soutěže odešle výhru. V případě, že výherce nebude na takovou výzvu reagovat do 14 kalendářních dnů a nebude možné ho kontaktovat, popř. si výhru nepřevezme dle pokynů Správce, ztrácí na tuto výhru nárok.

Výherci nejsou oprávněni vymáhat Cenu právní cestou, žádat výměnu Ceny nebo její ekvivalent v penězích. Nárok na Cenu není převoditelný na jinou osobu. Pořadatel si vyhrazuje právo Ceny zaměnit za jiné srovnatelné hodnoty.

§ 6
Správcem osobních údajů ve smyslu zákona o zpracování osobních údajů č. 110/2019 Sb., v platném znění a dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.4.2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), je Pořadatel.

Osobní údaj v podobě: jména a příjmení, e-mailové a doručovací adresy Účastníka (dále jen „Údaje“) bude zpracovávat výhradně Pořadatel a Správce Soutěží. Tyto Údaje budou přijímány a zpracovány podle zákona o zpracování osobních údajů č. 110/2019Sb., v platném znění a dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.4.2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)  , a to jen pro potřeby pořádání těchto Soutěží. Tyto Údaje budou zpracovány pro pořadatelské účely Soutěží a nebudou zpracovány pro marketingové účely.

Účastník může v každé chvíli zrušit svůj souhlas se zpracováním svých osobních údajů pomocí zprávy zaslané e-mailem na adresu kontakt@kaufland.cz. Zrušení souhlasu znamená ztrátu statutu Účastníka, včetně ztráty nároku na Cenu.

Správce nenese odpovědnost za případné porušení autorských práv třetích osob ze strany Účastníka Soutěží.

Účastník soutěží prohlašuje, že zasláním soutěžní zprávy nebo vložením soutěžního příspěvku neporušuje žádná práva třetích osob. V případě, že zasláním soutěžní zprávy nebo vložením soutěžního příspěvku dojde k porušení práv třetích osob, nese odpovědnost Účastník soutěží, který soutěžní zprávu zaslal / soutěžní příspěvek vložil.

§ 7
Zásady Soutěží stanoví výhradně tato Pravidla. Veškeré propagační a reklamní materiály mají výhradně informační povahu.

Pořadatel si vyhrazuje právo provádět změny Pravidel v době trvání Soutěží, pakliže to nezpůsobí zhoršení podmínek pro účast v Soutěžích.

Osoby nesplňující podmínky účasti v Soutěžích nebo jednající v rozporu s pravidly nebudou do Soutěží zařazeny. Pokud se ukáže, že taková osoba se i přes uvedené stala výhercem, bude ze Soutěží vyloučena a nemá nárok na výhru.

Pořadatel si vyhrazuje právo bez udání důvodu vyloučit Účastníka Soutěží, jehož chování vykazuje známky nekalého či podvodného jednání, je vulgární, hrubě uráží jiné Účastníky, Správce / Pořadatele nebo jejich obchodní partnery.

Pořadatel si vyhrazuje právo bez udání důvodu vyloučit Účastníka Soutěží, u kterého nastane důvodné podezření, že se pokusil obejít Pravidla Soutěží nebo jakkoli postupoval v rozporu s těmito Pravidly nebo se pokusil podvodným způsobem ovlivnit výsledek Soutěží, včetně využívání více emailových adres pro soutěžení pod totožným jménem. Toto jednání se považuje za podvodné.

Pořadatel si dále vyhrazuje právo vyloučit Účastníka Soutěží, jehož chování či profil odporuje pravidlům sociální sítí. V případě zjištění tohoto porušení, či v případě podezření bude takový účet nahlášen jako podvodný a případné vydání výhry bude pozastaveno až do vyjádření Správce či odpovědného pracovníka společnosti Instagram, Facebook nebo TikTok.

Ustanovení těchto Pravidel se řídí českými právními předpisy. Ve věcech neupravených těmito Pravidly se použijí ustanovení občanského zákoníku, zákona o právu autorském a právech příbuzných a dalších zákonů.

Pořadatel nenese odpovědnost za závady spojené s fungováním portálu Instagram/Facebook/TikTok, operátorů internetových služeb a dalších třetích subjektů, na jejichž konání nebo zanedbání Pořadatel nemá vliv. Pořadatel dále nenese odpovědnost za okolnosti, které jsou na straně Účastníků.

Pořadatel nenese odpovědnost za zpoždění nebo jakékoliv překážky v komunikaci s Účastníky Soutěží plynoucí z příčin na něm nezávislých.

Pořadatel nenese odpovědnost za nemožnost dodat Cenu Výherci z příčin na něm nezávislých, zejména v případě, že Výherce uvedl nesprávnou adresu.

Přihláška k účasti Účastníka v Soutěžích znamená, že se Účastník seznámil se zněním těchto Pravidel a vyjadřuje souhlas s ustanoveními těchto Pravidel.

V Praze dne 8. 6. 2021

Důležité upozornění

Společnost Kaufland preventivně stáhla dne 23. 6. 2021 výrobek
Dětská houpačka 3v1, 1057397

EAN 4337185020933
V prodeji v Kauflandu od 3. 6. 2017 do 26. 8. 2020

Dětská houpačka 3v1