Všechny kategorie
Nákupní košík
Kaufland Card
Vítejte na online marketplace!
Nabídka prodejny
 • % Nabídka
 • Akční leták
 • Kaufland Card
 • Sortiment
 • Recepty
 • Aktuálně
 • Online magazín
 • Lexikon potravin
 • Společnost
 • Kariéra
Online marketplace

Zásady ochrany osobních údajů pro online marketplace

Jsme rádi, že máte zájem o ochranu osobních údajů ve společnostech Kaufland.

V těchto zásadách se dozvíte, jak shromažďujeme, používáme a předáváme osobní údaje. Jako právní základ pro ochranu osobních údajů slouží zejména obecné nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „GDPR“ nebo „obecné nařízení“).

I. Přehled

Zpracování osobních údajů společnostmi Kaufland je možné v zásadě rozdělit do tří kategorií:

Za účelem realizace procesu přihlášení jsou všechny údaje potřebné k přihlášení či registraci zákaznického účtu zpracovávány napříč internetovými stránkami www.kaufland.de/, www.kaufland.sk/, www.kaufland.cz (dále jen „internetové stránky online marketplace“) a filiale.kaufland.de, případně prostřednictvím internetových stránek národních společností (dále jen „internetové stránky národní společnosti“). Správcem při zpracování údajů je společnost Kaufland Dienstleistung GmbH & Co.KG, případně příslušná zodpovědná národní společnost.

Při přístupu na internetové stránky online marketplace a také při využívání služeb na nich nabízených jsou zpracovávány různé údaje ke konkrétním účelům. Může se jednat i o osobní údaje. Za zpracování údajů je odpovědná společnost Kaufland e-commerce GmbH.

Při přístupu na internetové stránky národní společnosti a také při využívání služeb na nich nabízených jsou zpracovávány různé údaje ke konkrétním účelům. Může se jednat i o osobní údaje. Za zpracování údajů v Německu je odpovědná společnost Kaufland Dienstleistung GmbH & Co.KG, v ostatních případech pak příslušná národní společnost.

II. Obecné funkce

(1) Přihlášení k zákaznickému účtu

Účel zpracování osobních údajů / právní základ: Přihlášení k vašemu zákaznickému účtu na internetových stránkách online marketplace a národní společnosti je řízeno prostřednictvím společného, nadřazeného přihlašování k systémům společností Kaufland Dienstleistung GmbH & Co.KG, případně příslušné zodpovědné národní společnosti. Společné přihlášení vám umožňuje využívat všechny služby v rámci jednoho přihlášení. Při přihlašování jsou zpracovávány tyto údaje:

 • e-mailová adresa,
 • jméno,
 • oslovení,
 • příp. telefonní číslo,
 • informace o udělení souhlasu (v ostatních ohledech zůstává souhlas nedotčen),
 • heslo,
 • příp. datum narození.

Právním základem pro zpracování vašich údajů je čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení GDPR. Oprávněný zájem společností Kaufland vyplývá ze zájmu poskytovat zákazníkům rozšířené funkce překrývajících se zákaznických účtů.

Údaje z vašeho zákaznického účtu mohou být navíc v rámci skupiny Schwarz použity příslušnými odděleními pro technickou správu zákaznických účtů Kaufland a k anonymním statistickým vyhodnocením. Další informace o době ukládání a možnostech vznesení námitky naleznete v dalších informacích k používání internetových stránek online marketplace nebo internetových stránek národní společnosti, které jsou k dispozici na adrese filiale.kaufland.de/datenschutz.html, případně na internetových stránkách příslušné zodpovědné národní společnosti.

(2) Přihlášení prostřednictvím účtu na sociální síti

Účel zpracování osobních údajů / právní základ: Máte možnost se zaregistrovat a přihlašovat na internetové stránky společnosti Kaufland nebo do aplikace Kaufland prostřednictvím některého ze svých účtů na sociálních sítích (např. Facebook, Google nebo Apple) (dále jen „přihlášení prostřednictvím účtu na sociální síti“). V takovém případně již není nutné si registrovat zákaznický účet Kaufland. Naopak, když „propojíte“ svůj uživatelský účet na sociální síti (Apple, Google, Facebook) s tímto zákaznickým účtem Kaufland, nebudete potřebovat k zákaznickému účtu žádné ověření a budete se moci přímo přihlásit ke službám Kaufland. Výhodou je, že si nebudete muset u online služeb Kaufland pamatovat další heslo.

Kategorie údajů, které společnost Kaufland získává z vašeho účtu na sociální síti: Podle nastavení ochrany osobních údajů vašeho účtu na sociální síti po propojení automaticky od poskytovatele vašeho účtu na sociální síti (od společnosti Apple lnc., Meta Platforms, Inc. nebo Google lnc.) obdržíme maximálně tyto informace:

 • příjmení, jméno,
 • oslovení (a tím i informaci o pohlaví),
 • telefonní číslo,
 • e-mailová adresa,
 • datum narození.

Tyto údaje ukládáme do vašich takto vytvořených zákaznických účtů Kaufland a používáme je výlučně pro účely, které jste stanovili v našich službách Kaufland.

Kategorie údajů, které společnost Kaufland automaticky předává poskytovateli vašeho účtu na sociální síti: Poskytovatel účtu na sociální síti, který používáte k ověření při přihlášení ve službách Kaufland, vždy od společnosti Kaufland při každém propojení a přihlášení automaticky obdrží tyto údaje:

 • Informace o tom, že jste se poprvé přihlásili prostřednictvím účtu na sociální síti ke službě Kaufland a máte tedy zákaznický účet Kaufland.
 • Informace o tom, kdy jste se přihlásili ke službě Kaufland prostřednictvím účtu na sociální síti (čas a datum).

Tento přenos údajů probíhá automatizovaně a je nezbytný při používání přihlášení prostřednictvím účtu na sociální síti poskytovatele sociálních sítí. Nejsou předávány žádné další informace. Provozovatel účtu na sociální síti zejména NEPŘIJÍMÁ žádné údaje o používání nebo informace o tom, jak dlouho jste ve službách Kaufland přihlášeni a jaké aktivity ve službách Kaufland provádíte (např. nákupy, používání funkcí K-App atd.) nebo jaké další údaje máte případně uloženy ve svém zákaznickém účtu Kaufland. Tyto údaje nejsou synchronizovány.

Právním základem zpracování vašich údajů v souvislosti s možností přihlášení prostřednictvím účtu na sociální síti je udělení souhlasu v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a) nařízení GDPR, jak je uvedeno níže. V případě přihlášení prostřednictvím účtu na sociální síti souhlasíte se shromažďováním, zpracováním a používáním vašich údajů, jak je uvedeno níže v bodech 1) až 3):

(1) Souhlasím s tím, aby poskytovatel mé služby sociální sítě (Apple, Twitter, Meta Platforms, Inc. nebo Google) v rámci přihlášení prostřednictvím účtu na sociální síti předal společnosti Kaufland tyto údaje:

 • příjmení, jméno,
 • oslovení (a tím i informaci o pohlaví),
 • telefonní číslo,
 • e-mailová adresa,
 • datum narození.

Společnost Kaufland smí tyto údaje uložit do mého zákaznického účtu Kaufland a používat je výlučně pro účely přihlášení a pro personalizované oslovení v rámci zákaznického účtu.

(2) Dále souhlasím s tím, že v rámci dobrovolného a nepovinného používání funkce přihlášení prostřednictvím účtu na sociální síti budou ze serverů společnosti Kaufland poskytovateli účtu na sociální síti, který používám k přihlášení k zákaznického účtu, automaticky předávány tyto údaje:

 • Informace o tom, že jste se poprvé přihlásili prostřednictvím účtu na sociální síti ke službě Kaufland a máte tedy zákaznický účet Kaufland.
 • Informace o tom, kdy jste se přihlásili ke službě Kaufland prostřednictvím účtu na sociální síti (čas a datum).

(3) Beru na vědomí, že poskytovatel mého účtu na sociální síti může za určitých okolností sídlit v zemi mimo Evropskou unii (EU) (např. v USA), kde je úroveň právní ochrany osobních údajů nižší než v EU, a proto mohou mít např. vyšetřovací orgány nebo firmy dotčené země přístup k údajům, které má poskytovatel mého účtu na sociální síti. V rámci dobrovolného používání přihlášení prostřednictvím účtu na sociální síti rovněž výslovně souhlasím s předáním výše uvedených údajů do země, ve které sídlí poskytovatel mého účtu na sociální síti, v souladu s čl. 49 odst. 1 věta první písm. a) nařízení GDPR, a to s vědomím nižší úrovně ochrany osobních údajů a souvisejících rizik.

Tento souhlas můžete kdykoli odvolat e-mailem zaslaným na adresu odstoupeni-od-smlouvy@kaufland-online.cz s účinností do budoucna. V takovém případě již nebudete moci používat funkci přihlášení prostřednictvím účtu na sociální síti, ale budete si muset zaregistrovat zákaznický účet Kaufland běžným způsobem. Rovněž budou vymazány veškeré údaje, které o vás byly na základě tohoto souhlasu dosud uloženy.

Za zpracování údajů předaných poskytovateli vašeho účtu na sociální síti ze zákona odpovídá váš poskytovatel. Proto pro ně platí příslušné zásady ochrany osobních údajů. Tyto informace o ochraně osobních údajů týkající se přihlášení ke službám Apple, Meta Platforms, Inc. nebo Google a nastavení ochrany soukromí účtu na sociálních sítích najdete v zásadách ochrany osobních údajů a podmínkách použití společností

Apple (https://www.apple.com/cz/privacy/features/),

Facebook (https://cs-cz.facebook.com/terms),

příp. Google+ (http://www.google.com/policies/privacy/?hl=cs).

Příjemci / kategorie příjemců: K údajům zákaznického účtu Kaufland mají zpravidla přístup pouze ta oddělení skupiny Kaufland, která jsou pověřena správou internetových stránek online marketplace a zákaznických účtů Kaufland nebo poskytují službu Kaufland, kterou konkrétně využíváte. Osobní údaje (s výjimkou údajů přístupných poskytovateli vašeho účtu na sociální síti) nebudou předávány třetím stranám mimo skupinu Kaufland.

Doba uložení / kritéria pro stanovení doby uložení: Údaje k přihlášení prostřednictvím účtu na sociální síti budou ve vašem účtu Kaufland uloženy a používány, jak je popsáno výše, dokud nevznesete námitku.

III. Další informace o využívání internetových stránek online marketplace

V bodě „Odpovědná osoba/Správce osobních údajů“ získáte informace o správci, pověřenci pro ochranu osobních údajů a o možnostech kontaktování. V části Obecné pokyny k využívání internetových stránek online marketplace / aplikační oblasti online marketplace vás informujeme o všeobecně platných pravidlech pro všechny. V bodech „Další informace pro zákazníky“ a „Další informace pro prodejce“ získáte informace o pravidlech, které platí konkrétně pro příslušnou skupinu uživatelů.

 • A. Odpovědná osoba/Správce osobních údajů
 • B. Obecné pokyny k využívání internetových stránek online marketplace / aplikační oblasti online marketplace
 • C. Další informace pro zákazníky
 • D. Další informace pro prodejce

Máte-li jakékoli další dotazy týkající se shromažďování, zpracování a používání osobních údajů nebo jednotlivých procesů, my nebo náš pověřenec pro ochranu osobních údajů vám je rádi zodpovíme na níže uvedených kontaktních údajích.

Pokud dojde k významným změnám v ustanoveních o ochraně osobních údajů, poskytovatel online marketplace o tom uživatele informuje e-mailem.

A. Odpovědná osoba/Správce osobních údajů

I. Název a adresa správce

V zájmu transparentnosti bychom vás chtěli nejprve upozornit, že veškeré podnikání společnosti real GmbH v rámci online marketplace bylo s účinností od 29. 9. 2020 na základě smlouvy o rozdělení a převodu podílu převedeno na společnost Kaufland e-commerce GmbH.

Správcem ve smyslu nařízení GDPR a dalších vnitrostátních zákonů o ochraně osobních údajů členských států, jakož i dalších předpisů o ochraně osobních údajů, je:

Kaufland e-commerce GmbH

Sídlo: Stiftsbergstraße 1,

74172 Neckarsulm

Německo

Reg.č.: HRB 774318, okresní soud ve Stuttgartu

II. Kontaktní údaje a adresa našeho oddělení pro ochranu osobních údajů

V případě jakýchkoli dotazů týkajících se zpracování vašich osobních údajů nás můžete kontaktovat na těchto adresách:

Kontaktní údaje

E-mail:

gdpr@kaufland-online.cz

Poštou:

Kaufland e-commerce GmbH

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Poštovní adresa online marketplace:

Marktplatz, c/o Kaufland e-commerce Services GmbH & Co. KG

Habsburgerring 2

50674 Köln

Německo

III. Kontaktní údaje a poštovní adresa pověřence pro ochranu osobních údajů

datenschutz süd GmbH

Dr. Christian Borchers

Wörthstraße 15

97082 Würzburg

Německo

office@datenschutz-sued.de

B. Obecné pokyny k využívání internetových stránek online Marketplace

Osobní údaje našich uživatelů shromažďujeme a používáme především k účelu, za jakým nám byly poskytnuty, zejména tedy k plnění smluvních závazků, ke zpracování objednávky, k zasílání objednaných newsletterů nebo kupónů, ke sdělením v souvislosti se soutěžemi nebo pokud je to nutné k zajištění funkčnosti internetových stránek, poskytování obsahu a služeb.

Konkrétně k jednotlivým postupům:

I. Poskytování internetových stránek / aplikační oblasti online marketplace a vytváření souborů protokolu (logovacích souborů)

(1) Popis a rozsah zpracování údajů

Při každém přístupu na naše internetové stránky náš systém automaticky shromažďuje údaje a informace ze systému počítače, který je k přístupu používán. Podle nastavení vašeho prohlížeče shromažďujeme tyto údaje:

 • Informace o typu prohlížeče a použité verzi
 • Operační systém uživatele
 • IP adresa uživatele
 • Datum a přesný čas přístupu
 • Poslední web, který systém uživatele navštívil před přístupem na náš web
 • Země a místo přístupu

Údaje jsou krátkodobě ukládány do souborů protokolu v našem systému. Tyto údaje jsou ukládány odděleně od ostatních osobních údajů uživatele.

(2) Právní základ zpracování osobních údajů

Právním základem pro ukládání osobních údajů a souborů protokolu je čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení GDPR.

(3) Účel zpracování údajů

Dočasné uložení IP adresy systémem je nezbytné ke správnému zobrazení internetových stránek v počítači uživatele. Proto musí být IP adresa uživatele uložena po celou dobu trvání relace. Ukládání do souborů protokolu se provádí, aby byla zajištěna funkčnost internetových stránek online marketplace. Navíc tyto údaje používáme k optimalizaci internetových stránek online marketplace a k zajištění bezpečnosti našich IT systémů. Tyto účely jsou založeny na našem oprávněném zájmu ke zpracování osobních údajů v souladu se čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení GDPR.

(4) Příjemci a kategorie příjemců

K údajům mají zpravidla přístup pouze ta oddělení skupiny Kaufland, která jsou pověřena správou internetových stránek online marketplace. Údaje nejsou předávány třetím stranám mimo skupinu Kaufland.

(5) Doba uložení

Soubory protokolů jsou v aktivních systémech uloženy po dobu 14 dnů a poté jsou převedeny do archivu. V něm jsou soubory protokolů uloženy ještě dva roky, neboť jsou v případě potřeby použity k analýze v rámci účinného boje proti kyberzločincům.

(6) Možnost vznesení námitky a výmazu

Shromažďování údajů pro poskytování internetových stránek a ukládání údajů do souborů protokolu je naprosto nezbytné k provozování internetových stránek. Za předpokladů v čl. 21 nařízení GDPR máte právo proti tomuto zpracování osobních údajů vznést námitku. Kromě vznesení námitky je však třeba uvést důvody proti zpracování, které vyplývají z vaší konkrétní situace, neboť zpracování osobních údajů je nezbytné pro provoz webu.

II. Používání souborů cookie obecně

Kromě řečeného jsme my, společnost Kaufland e-commerce GmbH, osobou zodpovědnou za zpracování údajů v souvislosti s používáním takzvaných souborů cookie a jiných podobných technologií ke zpracování uživatelských údajů na internetových stránkách online marketplace.

Soubory cookie jsou malé textové soubory, které automaticky vytváří prohlížeč a které se při vaší návštěvě našeho webu uloží do vašeho koncového zařízení (notebook, tablet, chytrý telefon apod.). Soubory cookie nepůsobí na vašem koncovém zařízení žádné škody, neobsahují viry, trojské koně ani jiný malware. V souborech cookie jsou uloženy pouze informace, které se týkají konkrétního použití koncového zařízení. To však neznamená, že tak získáme přímé poznatky o vaší identitě.

Použití souborů cookie a jiných technologií ke zpracování údajů o používání slouží – v závislosti na kategorii souborů cookie nebo jiných technologií – k těmto účelům:

Technicky nezbytné: Jedná se o soubory cookie a jiné metody, bez kterých byste nemohli využívat naše služby (slouží například ke správnému zobrazení našich internetových stránek / vámi požadované funkce, k uložení přihlašovacích údajů na stránce s přihlášením, k přidávání zboží do košíku při online nakupování atd.).

Preferenční/komfortní: Pomocí těchto způsobů můžeme zohlednit vaše skutečné nebo předpokládané preference pro pohodlné používání našich internetových stránek. Na základě vašich nastavení našich internetových stránek vám například můžeme zobrazit naposledy prohlížené zboží.

Statistické: Tyto soubory cookie nám umožňují vytvářet pseudonymní statistiky o používání našich služeb za účelem jejich přizpůsobení vašim potřebám. Můžeme tak například určit, jakým způsobem je možné naše internetové stránky ještě lépe přizpůsobit zvykům uživatelů.

Marketingové: Jejich prostřednictvím vám můžeme zobrazit odpovídající reklamní obsah, který vychází z naší analýzy vašeho způsobu používání stránek. Vaše chování lze sledovat také prostřednictvím různých internetových stránek, prohlížečů nebo koncových zařízení podle uživatelského identifikátoru (ID uživatele) (unikátní identifikátor). Na základě vašeho souhlasu ke shromažďování pseudonymního uživatelského profilu a jeho dalšího předávání společně s pseudonymním ID uživatele k marketingovým účelům vám mohou být na jiných internetových stránkách a jiných službách Kaufland a v jiných kanálech třetích stran zobrazován relevantní reklamní obsah, který odpovídá vašim předpokládaným zájmům získávaným z vašeho uživatelského profilu. Dále analyzujeme vaše využívání našich internetových stránek Kaufland (například prohlížené reklamní bannery a bannery, na které jste klikli) jednak k tomu, abychom mohli reklamní zobrazení a nabídku optimalizovat pro vás a další zákazníky, a jednak k tomu, abychom mohli našim reklamním partnerům poskytnout pseudonymní údaje k účelům vyúčtování a k účelům optimalizace jejich marketingových kampaní. Naši reklamní partneři nemají možnost ztotožnit tyto údaje s vaší osobou. Pokud souhlas neudělíte nebo jej s účinností do budoucna odvoláte, bude vám na příslušných plochách pro bannery na našich internetových stránkách a službách a u třetích stran zobrazován pouze náhodný obsah.

Většina prohlížečů má k dispozici funkci, jejímž prostřednictvím je možné obecně zakázat přijímání souborů cookie nebo soubory cookie získané z internetových stránek po skončení návštěvy vymazat. Nápověda na panelu nabídek u většiny webových prohlížečů vysvětluje, jak zabráníte prohlížeči přijímat nové soubory cookie, jak vás prohlížeč může upozornit, pokud je přijat nový soubor cookie nebo jak vymazat všechny již přijaté soubory cookie a zablokovat prohlížeč před přijetím dalších. V opačném případě můžete podle kapitoly VII. „Možnosti vznesení námitky a výmazu“ svůj souhlas s používáním technicky nepotřebných souborů cookie na našich internetových stránkách odvolat. Tím vymažete všechny soubory cookie, které byly nastaveny pro danou doménu internetových stránek online marketplace a které nepatří mezi technicky nezbytné.

III. Používání technicky nezbytných souborů cookie v rámci provozu online marketplace

(1) Popis a rozsah zpracování údajů

1a. Zpracování objednávek a služby spojené se zákaznickým účtem

Pomocí technicky nezbytných souborů cookie se například ukládá obsah vašeho nákupního košíku nebo seznamy oblíbených položek, které vám usnadní příští objednávku. Po dokončení objednávky a při další návštěvě našeho webu budete díky příslušnému souboru cookie rozpoznáni jako zákazník, takže si budete moci snáze objednat.

V souborech cookie jsou ukládány a přenášeny například tyto údaje:

 • Nastavení jazyka
 • Zboží v nákupním košíku
 • Přihlašovací údaje

1b. Měření výkonu a A/B testování

Technicky nezbytné soubory cookie rovněž používáme k měření výkonu a A/B testování. K tomuto účelu používáme následující technologie.

Lux by Speedcurve

Technologii Lux by Speedcurve používáme k anonymizovanému měření doby načítání našeho webu. Ta je nezbytná k zajištění řádného výkonu.

Podrobnější informace najdete na adrese https://support.speedcurve.com/en/articles/2044623-data-protection-gdpr-compliance-at-speedcurve.

Optimizely Full Stack

Dále používáme technologie Optimizely ve dvou různých konstelacích:

Zaprvé tento nástroj používáme k rychlému zapnutí a vypnutí, respektive k regulaci podstatných funkcionalit internetové stránky (tzv. „feature flagging“). Zde se řadí například zobrazení popisů produktů nebo také zobrazení kontaktních možností. Použití nástroje Optimizely pro tzv. feature flagging zařazujeme jako „technicky nezbytné“, protože se jeho prostřednictvím řídí podstatné funkce naší internetové stránky a zajištění její stabilní funkčnosti je možné pouze tímto způsobem.

Zadruhé se tento nástroj používá k realizaci a sledování A/B testování. A/B testování jsou testy, ve kterých jsou určité prvky na stránce viditelné pouze pro určitou část našich uživatelů. V průběhu A/B testování se takto měří určité metriky úspěchu přiřazením uživatele do skupiny A (prvek nebyl zobrazen) nebo do skupiny B (prvek byl zobrazen). Měření chování uživatelů prostřednictvím datového přenosu do služby Optimizely probíhá výhradně tehdy, když uživatel udělil souhlas s vytvářením „statistik“. Vytvořené informace o používání našich internetových stránek jsou přenášeny na server služby Optimizely v USA, kde jsou uloženy. Společnost Optimizely použije tyto informace k vyhodnocení vašeho používání našeho webu, aby pro nás mohla tvořit reporty o aktivitě na webu. Vyžaduje-li to zákon nebo zpracovávají-li tyto údaje jménem společnosti Optimizely třetí strany, bude společnost Optimizely tyto informace předávat také těmto třetím stranám.

Vaše údaje budou používány v anonymizované formě a pouze tehdy, pokud budete náhodně zařazeni do testovaného vzorku. V takovém případě se budou ukládat zejména následující údaje:

 • Informace o prohlížeči
 • Zobrazený web (pouze v případě, že je na něm prováděn test nebo se měří dosažení cíle)
 • Datum, přesný čas a doba trvání návštěvy na našem webu

Podrobnější informace najdete přímo na stránkách společnosti Optimizely.

(2) Právní základ zpracování osobních údajů

Právním základem používání technicky nezbytných souborů cookie a podobných technologií je § 25 odst. 2 č. 2 nařízení TTDSG.

Zpracování údajů podle bodu 1a) probíhá v takovém případě na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) nařízení GDPR. Zpracování údajů podle bodu 1b) je čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení GDPR.

Právním základem pro použití souborů cookie a podobných technologií v rámci A/B testování a zpracování údajů je udělení vašeho souhlasu podle § 25 odst. 1 nařízení TTDSG a podle čl. 6 odst. 1 písm. a) nařízení GDPR.

(3) Účel zpracování osobních údajů Účelem používání technicky nezbytných souborů cookie je zjednodušit a stále uživatelům zpříjemňovat používání webu. Některé funkce našeho webu nejsou bez použití souborů cookie k dispozici. Pro tyto účely je nutné, aby se dalo prohlížeč rozpoznat i po přechodu na jiný web.

Tyto účely jsou založeny na našem oprávněném zájmu ke zpracování osobních údajů v souladu se čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení GDPR.

(4) Příjemci a kategorie příjemců

Pokud výše uvedení poskytovatelé služeb obdrží kvůli účelům podpory přístup k osobním údajům, je s těmito poskytovateli služeb uzavřena smlouva o zpracování údajů podle čl. 28 nařízení GDPR.

(5) Doba uložení, možnost vznesení námitky a výmazu Jakmile údaje již nejsou nezbytné pro naše účely zaznamenání, budou vymazány.

(6) Možnost vznesení námitky a výmazu

Používání technicky nezbytných souborů cookie je nezbytné pro provoz webu. Pokud je právním základem zpracování podle čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení GDPR, máte právo proti takovému zpracování údajů vznést námitku za splnění podmínek podle čl. 21 nařízení GDPR. Kromě vznesení námitky je však třeba uvést důvody proti zpracování, které vyplývají z vaší konkrétní situace, neboť zpracování osobních údajů je nezbytné pro provoz webu.

IV. Použití souborů cookie k implementaci skutečných nebo předpokládaných preferencí (preferenční/komfortní)

(1) Popis a rozsah zpracování údajů

Jak již bylo popsáno výše, na našich internetových stránkách se v tomto případě používají soubory cookie, které vám umožňují pohodlné používání našich internetových stránek na základě vašich skutečných nebo předpokládaných preferencí. Proto používáme vámi zvolená nastavení nebo informace o vašich interakcích k upravení uživatelského rozhraní na míru (např. k zobrazení naposledy prohlížených produktů nebo k navrhování produktů na základě námi zjištěných preferencí). Tyto údaje nejsou propojeny s trvalým identifikátorem.

(2) Právní základ pro zpracování osobních údajů

Právním základem pro použití souborů cookie a podobných technologií v rámci A/B testování a zpracování údajů je udělení vašeho souhlasu podle § 25 odst. 1 nařízení TTDSG a podle čl. 6 odst. 1 písm. a) nařízení GDPR.

(3) Účel zpracování osobních údajů

Zpracování osobních údajů uživatelů nám umožňuje vylepšovat web a přizpůsobovat ho potřebám zákazníků, abyste dostávali relevantní nabídky.

(4) Příjemci a kategorie příjemců

K údajům mají zpravidla přístup pouze ta oddělení skupiny Kaufland, která jsou pověřena správou internetových stránek online marketplace. Pokud poskytovatelé služeb obdrží přístup k osobním údajům, je s těmito poskytovateli služeb uzavřena smlouva o zpracování údajů podle čl. 28 nařízení GDPR.

(5) Doba uložení

Jakmile údaje již nejsou nezbytné pro naše účely zaznamenání, budou vymazány.

(6) Možnost vznesení námitky a výmazu

V tomto ohledu odkazujeme na vysvětlivky v bodě VII. „Možnosti výmazu a vznesení námitky“.

V. Používání souborů cookie pro statistickou analýzu stránek online marketplace

(1) Popis a rozsah zpracování osobních údajů

Na našich internetových stránkách používáme různé analytické nástroje, které mimo jiné poskytují informace o chování uživatelů při procházení internetových stránek.

Konkrétně:

1a. Google Marketing Platform / Analytics 360

Naše internetové stránky používají službu Google Analytics, což je služba analýzy internetových stránek poskytovaná společností Google Ireland Limited, se sídlem na adrese Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko, která používá tzv. „soubory cookie“.

Při zobrazení jednotlivých stránek našeho webu se ukládají zejména tyto údaje:

 • Dva bajty IP adresy zobrazujícího systému uživatele
 • Informace o operačním systému zobrazujícího systému
 • Informace o prohlížeči
 • Zobrazený web
 • Web, ze kterého uživatel na náš web přišel (tzv. odkazující URL adresa)
 • Dílčí stránky, které byly na zobrazeném webu zobrazeny
 • Čas strávený na webu
 • Datum a doba trvání návštěvy na našem webu

Informace o používání našich internetových stránek mohou být přenášeny a ukládány na server společnosti Google v USA. Společnost Google tyto informace použije k účelům vyhodnocení vašeho používání našich internetových stránek, vytváření reportů o aktivitě na internetových stránkách a poskytování dalších služeb souvisejících s aktivitou na internetových stránkách a používáním internetu. V této souvislosti jsme společnost Google smluvně ustanovili jako zpracovatele osobních údajů v souladu s čl. 28 nařízení GDPR.

Vyžaduje-li to zákon nebo zpracovávají-li tyto údaje jménem společnosti Google třetí strany, bude společnost Google tyto informace předávat také těmto třetím stranám. Toto použití probíhá v anonymizované nebo pseudonymizované formě. Podrobnější informace najdete přímo na internetových stránkách společnosti Google.

Sledování napříč zařízeními

Pokud se k poskytovateli třetí strany přihlásíte vlastními uživatelskými údaji, mohou být příslušné rozpoznávací funkce různých prohlížečů a koncových zařízení vzájemně propojeny. Pokud například poskytovatel třetí strany vytvořil samostatnou funkci pro notebook, stolní počítač nebo chytrý telefon či tablet, které používáte, je možné tyto jednotlivé funkce přiřadit k sobě, jakmile službu poskytovatele třetí strany použijete spolu s přihlašovacími údaji. Tímto způsobem může poskytovatel třetí strany cílit naše reklamní kampaně také napříč různými koncovými zařízeními.

Zpracování ve třetí zemi, ve které platí právní předpisy o ochraně údajů

Pokud jsou údaje v této souvislosti zpracovávány mimo EU nebo EHP, upozorňujeme, že existuje riziko, že pro účely zabezpečení a monitorování mohou mít přístup k údajům úřady, aniž byste o tom byli informováni nebo aniž byste proti této skutečnosti mohli využít opravných prostředků. Pokud využíváme poskytovatele ve třetích zemích bez zabezpečení a vy s takovým použitím udělíte souhlas, bude se předání do třetí země řídit čl. 49 odst. 1 písm. a) nařízení GDPR.

Souhlas se zpracováním můžete kdykoli odvolat (viz vysvětlivky v bodě 5). Až do odvolání souhlasu je zpracování údajů zákonné. Pokud si nepřejete, aby služba Google Analytics měla přehled o vašem používání webu, jak bylo uvedeno výše, můžete do svého prohlížeče nainstalovat deaktivační doplněk. Podrobnější informace o tomto doplňku a o aktivaci najdete na adrese: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/.

Režim souhlasu Google (Google Consent Mode, behaviorální modelování):

Jelikož je pro nás vaše soukromí velmi důležité, můžete sběr statistických souborů cookie odmítnout. K odhadnutí vytížení naší internetové stránky i v těchto případech navrhl režim souhlasu Google tzv. odhadovací modely. Díky nim je možné odhadnout chování těch uživatelů na naší internetové stránce, kteří sběr souborů cookie odmítnou. Za tímto účelem se sbírají informace (to znamená: stránka, na které se uživatel nachází, typ zařízení, prohlížeč, čas), aby bylo možné použít vhodný odhadovací model. IP adresa se zde kompletně nahrazuje obecnou IP adresou jednoho ze serverů kaufland.de. IP adresa uživatele tak není pro společnost Google viditelná. Přímá souvztažnost s konkrétní osobou i zpětné rozpoznání uživatele jsou tak vyloučeny.

1b. Google Optimize

Pomocí nástroje Google Optimize testujeme různé varianty našich webů v takzvaných A/B testech, abychom zjistili tu nejlepší variantu. Google Optimize analyzuje používání různých variant internetových stránek, abychom byli schopni přizpůsobit uživatelské prostředí chování uživatelů. Google Optimize je nástroj integrovaný do služby Google Analytics a používá soubory cookie.

1c. ContentSquare

Naše internetové stránky používají také službu ContentSquare, což je služba analýzy internetových stránek poskytovaná společností Content Square S.A.S, která používá tzv. „soubory cookie“.

Při zobrazení jednotlivých stránek našeho webu se ukládají zejména tyto údaje:

 • Dva bajty IP adresy zobrazujícího systému uživatele
 • Informace o operačním systému zobrazujícího systému
 • Zobrazený web
 • Web, ze kterého uživatel na náš web přišel (tzv. odkazující URL adresa)
 • Dílčí stránky, které byly na zobrazeném webu zobrazeny
 • Čas strávený na webu
 • Datum a doba trvání návštěvy na našem webu
 • Informace o interakcích s webovými prvky (kliknutí, poloha myši, posouvání, najetí, rozmazání, zaměření, anonymizovaný obsah HTML)
 • Údaje o transakcích týkajících se produktů

Služba ContentSquare tyto informace použije pro účely vyhodnocení vašeho používání našeho webu, vytváření reportů pro provozovatele webu o aktivitě na webu a poskytování dalších služeb souvisejících s aktivitou na webu a používáním internetu. Toto použití probíhá v pseudonymizované formě.

Pokud si nepřejete, aby služba ContentSquare měla přehled o vašem používání webu, jak bylo uvedeno výše, můžete do svého prohlížeče nainstalovat deaktivační doplněk. Ostatní informace najdete ve vysvětlivkách kapitoly Možnost vznesení námitky a výmazu.

(2) Právní základ pro zpracování osobních údajů

Právním základem používání statistických souborů cookie a podobných technologií v rámci zapojení různých poskytovatelů webových analytických služeb a zpracování údajů je váš souhlas podle § 25 odst. 1 nařízení TTDSG a čl. 6 odst. 1 písm. a) nařízení GDPR.

Právním základem zpracování údajů v rámci režimu souhlasu Google je čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení GDPR.

(3) Účel zpracování osobních údajů

Zpracování osobních údajů uživatelů nám umožňuje analyzovat chování našich uživatelů při procházení webu. Vyhodnocením údajů je možné shromáždit informace o používání jednotlivých částí webu v souhrnné podobě a zajistit neustálé zlepšování webu a jeho použitelnost.

S ohledem na používání režimu souhlasu Google je naším cílem zjistit, kolik uživatelů navštěvuje naši internetovou stránku a na jaké části naší internetové stránky často chodí, abychom se mohli vyhnout nepříjemným uživatelským zkušenostem a zároveň vylepšovat používání naší internetové stránky.

(4) Příjemci a kategorie příjemců

Pokud výše uvedení poskytovatelé služeb obdrží přístup k osobním údajům, je s těmito poskytovateli služeb uzavřena smlouva o zpracování údajů podle čl. 28 nařízení GDPR.

(5) Doba uložení

Jakmile údaje již nejsou nezbytné pro naše účely zaznamenání, budou vymazány.

(6) Možnost odvolání, vznesení námitky a výmazu

V tomto ohledu odkazujeme na vysvětlivky v bodě VII. „Možnosti výmazu a vznesení námitky“.

VI. Použití marketingových souborů cookie na online marketplace

(1) Popis a rozsah zpracování osobních údajů

Pro reklamní a marketingové účely spolupracujeme s různými poskytovateli služeb cílené reklamy. Za tímto účelem ukládáme na našem serveru soubory cookie, které umožňují analýzu používání našeho webu vámi i ostatními uživateli (viz vysvětlivky výše). Prostřednictvím těchto souborů cookie se zaznamenávají informace o používání našeho webu, které jsou přenášeny na server provozovaný našimi poskytovateli služeb a jsou tam také ukládány.

1a. Google Remarketing

Mimo jiné používáme technologii remarketingu společnosti Google Ireland Limited, se sídlem na adrese Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko. Díky této technologii jsou uživatelé, kteří již navštívili naše internetové stránky a online služby a mají zájem o naši nabídku, znovu osloveni cílenou reklamou na internetových stránkách v rámci sítě partnerů společnosti Google. Použitím souborů cookie je realizováno zobrazení reklamy. Zejména je analyzováno chování uživatelů při návštěvě internetových stránek a následně jsou tyto informace využity k cílenému doporučování produktů a reklamě na základě zájmů.

Používání souborů cookie společností Google pro reklamu na základě zájmů za těmito účely můžete deaktivovat na adrese https://adssettings.google.cz/, případně mohou uživatelé deaktivovat používání souborů cookie od poskytovatelů třetích stran kliknutím na adresu URL https://optout.networkadvertising.org/. Používáním našich služeb souhlasíte s tím, aby společnost Google zpracovávala vaše údaje výše uvedeným způsobem a k výše uvedeným účelům. Upozorňujeme, že společnost Google má své vlastní zásady ochrany osobních údajů, které na našich zásadách nezávisí. Za tyto zásady a postupy neneseme žádnou odpovědnost. Před používáním našich internetových stránek se informujte na adrese https://policies.google.com/privacy?hl=cs.

1b. Google Marketing Platform / Display & Video 360 a Campaign Manager

Abychom vám zobrazovali reklamy, které jsou pro vás relevantní, používáme službu Doubleclick by Google, službu poskytovanou společností Google Ireland Limited, se sídlem na adrese Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko. Služba využívá soubory cookie, které neobsahují žádné osobní údaje. Soubory cookie služby Doubleclick používají pseudonymizované identifikační číslo přidělené vašemu prohlížeči, které se používá k ověření, zda se zobrazují reklamy. Díky tomu může společnost Google a její partnerské internetové stránky zobrazovat reklamy na základě vaší předchozí návštěvy internetových stránek online marketplace nebo jiných internetových stránek. Informace o souborech cookie generovaných službou Doubleclick společnost Google přenáší a ukládá na server ve Spojených státech amerických. K předávání údajů třetím stranám dochází pouze v rámci právních předpisů nebo při zpracování údajů objednávky. Používáním internetových stránek online marketplace souhlasíte s používáním výše uvedených údajů a s jejich výše uvedeným zpracováním společností Google. Ukládání souborů cookie můžete zakázat v nastavení prohlížeče. Upozorňujeme však, že v takovém případě nebudete moci v plném rozsahu využívat funkce našeho webu a může se zobrazovat nesprávně. Pokud v zásadě souhlasíte s ukládáním souborů cookie, ale chcete zabránit používání souborů cookie službou Doubleclick, můžete si stáhnout a nainstalovat doplněk prohlížeče společnosti Google, který službu Doubleclick by Google deaktivuje.

1c. Facebook Custom Audiences

V rámci online reklamy na základě používání využíváme také komunikační nástroje sociální sítě Facebook, zejména produkt Website Custom Audiences. Tento produkt v zásadě z vašich údajů o používání vytváří nevratný a neosobní kontrolní součet (hodnotu hash), který může být předán společnosti Facebook pro účely analýzy a marketingu. Pro produkt Website Custom Audiences je používán soubor cookie sítě Facebook. Další informace o účelu a rozsahu shromažďování údajů a o dalším zpracování a používání údajů společností Meta Platforms, Inc., jakož i o možnostech nastavení ochrany soukromí najdete v zásadách používání dat vydaných společností Facebook, které si můžete zobrazit na adrese https://www.facebook.com/policy.php. Pokud chcete vznést námitku proti používání služby Facebook Website Custom Audiences, můžete tak učinit na adrese https://www.facebook.com/.

1d. Google Ads

Dále jako zákazník služby AdWords používáme funkci Google Conversion Tracking, službu analýzy poskytovanou společností Google Ireland Limited, se sídlem na adrese Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko. Pokud jste na naše internetové stránky vstoupili po kliknutí na reklamu Google, služba Google AdWords do vašeho počítače uloží soubor cookie. Tyto soubory cookie neslouží ke zjištění totožnosti osob a po 30 dnech se stávají neplatnými. Pokud náš web navštívíte během těchto 30 dnů a platnost souborů cookie ještě nevypršela, můžeme my i společnost Google rozpoznat, že někdo kliknul na reklamu a byl tím přesměrován na náš web. Pro každého zákazníka AdWords existuje jiný soubor cookie. Soubory cookie tedy nelze sledovat prostřednictvím webů zákazníků AdWords. Informace získané z konverzních souborů cookie se používají k vytváření statistik konverzí pro zákazníky AdWords, kteří chtějí sledovat konverze. Zákazníci AdWords tak získají informace o celkovém počtu uživatelů, kteří klikli na jejich reklamu a byli přesměrováni na web označený tagem pro sledování konverzí. Neobdrží však žádné informace, na jejichž základě by bylo možné zjistit uživatelovu totožnost.

Pokud si nepřejete být takto sledováni, můžete automatické ukládání souborů cookie deaktivovat v nastavení prohlížeče. Soubory cookie pro sledování konverzí můžete také deaktivovat nastavením prohlížeče tak, aby blokoval soubory cookie z domény googleadservices.com.

Režim souhlasu Google (Google Consent Mode, konverzní modelování):

Jelikož je pro nás vaše soukromí velmi důležité, můžete sběr marketingových souborů cookie odmítnout. K odhadnutí úspěšnosti marketingových opatření i v těchto případech navrhl režim souhlasu Google tzv. odhadovací modely. Díky nim je možné odhadnout chování těch uživatelů na naší internetové stránce, kteří sběr souborů cookie odmítnou. Za tímto účelem se sbírají informace (to znamená: stránka, na které se uživatel nachází, typ zařízení, prohlížeč, čas a anonymizovaná IP adresa), aby bylo možné použít vhodný odhadovací model. IP adresa se zde kompletně nahrazuje obecnou IP adresou serveru online marketplace. IP adresa uživatele tak není pro společnost Google viditelná. Přímá souvztažnost s konkrétní osobou i zpětné rozpoznání uživatele jsou tak vyloučeny. V rámci používání režimu souhlasu neukládáme žádné vaše údaje. Příjemcem anonymizovaných údajů je společnost Google. Osobní údaje k vaší osobě se přitom dále nepředávají.

1e. Google AdSense

K zobrazování reklam (textových reklam, bannerů atd.) používáme také službu Google AdSense poskytovanou společností Google Ireland Limited, se sídlem na adrese Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko. Za určitých okolností tak váš prohlížeč uloží soubor cookie odeslaný společností Google nebo třetími stranami. Informace uložené v souboru cookie mohou být zaznamenávány, shromažďovány a analyzovány společností Google nebo třetími stranami. Ke shromažďování informací používá služba Google AdSense také malé neviditelné grafické prvky, pomocí kterých lze zaznamenávat, shromažďovat a analyzovat jednoduché akce, jako je například návštěvnost webu. Informace a/nebo grafické prvky vygenerované souborem cookie jsou přenášeny a uloženy na server společnosti Google v USA. Takto získané informace společnost Google použije k vyhodnocení vašeho chování týkajícího se reklam AdSense. Společnost Google může případně tyto informace předat třetím stranám, je-li to vyžadováno zákonem nebo pokud tyto informace zpracovávají jejím jménem třetí strany. Společnost Google nebude spojovat IP adresu vašeho počítače s žádnými dalšími údaji, které jí jsou k dispozici. I v tomto případě můžete zabránit ukládání souborů cookie na pevný disk a zobrazování výše zmíněných grafických prvků. Jak bylo popsáno i u ostatních souborů cookie, lze tak učinit zakázáním přijímání souborů cookie v nastaveních prohlížeče.

Používáním našich služeb souhlasíte s tím, aby společnost Google zpracovávala vaše údaje výše uvedeným způsobem a k výše uvedeným účelům. Upozorňujeme, že společnost Google má své vlastní zásady ochrany osobních údajů, které na našich zásadách nezávisí. Za tyto zásady a postupy neneseme žádnou odpovědnost. Před používáním našich internetových stránek se informujte na adrese https://policies.google.com/privacy?hl=cs.

1f. Microsoft Bing Ads

Používáme i službu Microsoft Bing Ads. Pokud jste se na naše internetové stránky dostali kliknutím na reklamu ve vyhledávači Microsoft Bing, je ve vašem počítači uložen soubor cookie. Díky tomu můžeme my i vyhledávač Microsoft Bing rozpoznat, že někdo klikl na reklamu, byl přesměrován na naše internetové stránky a dostal se na předem určenou cílovou stránku (konverzní internetové stránky). Dokážeme zjistit pouze celkový počet uživatelů, kteří na reklamu ve vyhledávači Bing klikli a byli přesměrováni na konverzní web. Nejsou sdělovány žádné osobní údaje o totožnosti uživatele. Pokud si nepřejete být takto sledováni, můžete také ukládání nezbytných souborů cookie zakázat – například v nastavení prohlížeče, kde můžete obecně automatické ukládání souborů cookie deaktivovat. Další informace o ochraně osobních údajů a o souborech cookie používaných vyhledávačem Microsoft Bing najdete na internetových stránkách společnosti Microsoft: https://privacy.microsoft.com/cs-cz/privacystatement.

1g. Shopping24

Internetové stránky používají funkci recomAD, nástroj pro poskytování doporučení produktů od společnosti shopping24 Gesellschaft für multimediale Anwendungen mbH, se sídlem na adrese Poßmoorweg 2, 22301 Hamburg, Německo. Funkce recomAD použije vyhledávaný pojem uživatele a v tomto kontextu zobrazí doporučení odpovídajících produktů.

Funkce recomAD ukládá soubory cookie při kliknutí na produkt, což jí umožňuje rozpoznat přirozená kliknutí.

Když uživatel klikne na doporučení produktu, funkce recomAD bude shromažďovat a ukládat údaje, jako je IP adresa, typ prohlížeče a navštívený web. Shromažďování a ukládání slouží výhradně k účelům souvisejícím s účtováním, a to rozpoznáváním jiných než přirozených kliknutí. Soubor cookie neobsahuje žádné údaje, které by umožňovaly uživatele zpětně dohledat. Další informace o ochraně osobních údajů a o souborech cookie najdete na internetových stránkách společnosti Shopping24: https://www.s24.com/datenschutzerklaerung/.

1h. Seznam/Sklik pro měření výkonu reklamy a retargeting

Získané informace pomocí nástroje Sklik (poskytovaného společností Seznam.cz, a.s., Radlická 3294/10, Smíchov, 150 00 Praha 5) slouží k vytváření statistik týkajících se úspěšnosti a používání našich reklam a rozpoznávání návštěvníků, kteří internetové stránky již v minulosti navštívili, za účelem zobrazení personalizovaných reklamních bannerů.

Získané informace pomocí Conversion Pixel slouží k vytváření statistik týkajících se úspěšnosti a používání našich reklam Sklik. Neshromažďujeme ani nepřijímáme žádné informace, na jejichž základě by bylo možné identifikovat uživatele. Díky Remarketing Pixel mohou být uživatelé, kteří navštívili naši stránku, znovu osloveni cílenou reklamou na internetových stránkách. Neshromažďujeme ani nezískáváme informace o tom, kterým uživatelům se skutečně zobrazuje cílená reklama.

Další informace o ochraně osobních údajů, používaných cookies a o tom, jak Seznam.cz, a.s. zpracovává vaše osobní údaje, najdete na https://o.seznam.cz/ochrana-udaju/.

Právním základem pro toto použití technologie cookies je čl. 6 písm. a) GDPR .

Pokud si nepřejete účastnit se sledování, můžete také odmítnout nastavení souboru cookie, který je k tomu potřebný - například pomocí nastavení prohlížeče, které obecně deaktivuje automatické nastavení souborů cookie. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat. Chcete-li tuto službu odvolat, deaktivujte ji v nástroji „Cookie-Consent“, který je k dispozici na webových stránkách.

(2) Právní základ pro zpracování osobních údajů

Právním základem používání marketingových souborů cookie a podobných technologií v rámci zapojení různých poskytovatelů webových analytických služeb a zpracování údajů je váš souhlas podle § 25 odst. 1 nařízení TTDSG a čl. 6 odst. 1 písm. a) nařízení GDPR.

Právním základem zpracování údajů v rámci režimu souhlasu Google je čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení GDPR.

(3) Účel zpracování osobních údajů

Zpracování osobních údajů uživatelů nám umožňuje vylepšovat online marketing a přizpůsobovat ho potřebám zákazníků, abyste dostávali relevantní nabídky. Tyto služby navíc přispívají k financování webu.

S ohledem na používání Google režimu souhlasu je naším cílem zjistit, jestli bylo zobrazení marketingových opatření na internetu užitečné jak pro nás, tak pro vás coby zákazníka.

(4) Příjemci a kategorie příjemců

Pokud výše uvedení poskytovatelé služeb obdrží přístup k osobním údajům, je s těmito poskytovateli služeb uzavřena smlouva o zpracování údajů podle čl. 28 nařízení GDPR.

(5) Doba uložení

Jakmile údaje již nejsou nezbytné k daným účelům zaznamenání, budou vymazány.

(6) Možnost vznesení námitky a výmazu

V tomto ohledu odkazujeme na vysvětlivky v bodě VII. „Možnosti výmazu a vznesení námitky“.

VII. Možnosti vznesení námitky a výmazu

Svůj souhlas se zpracováním můžete kdykoli odvolat. Až do odvolání souhlasu je zpracování údajů zákonné.

Chcete-li uplatnit své právo na odvolání souhlasu, klikněte na následující odkaz a odvolejte svůj souhlas s používáním souborů cookie na našem webu. Tím vymažete všechny soubory cookie, které byly nastaveny pro doménu www.kaufland.de a nepatří mezi technicky nezbytné.

VIII. Reklamní e-mailový newsletter a přímá reklama

(1) Popis a rozsah zpracování údajů

1.1 Standardní newsletter

Na našich internetových stránkách máte možnost přihlásit se k odběru bezplatného newsletteru. Při přihlášení k odběru newsletteru nám jsou předány údaje ze zadávacích polí. Jako povinné údaje jsou zpracovány tyto údaje:

 • e-mailová adresa,
 • datum a čas přihlášení odběru newsletteru,
 • internetová stránka, z níž bylo přihlášení provedeno,
 • typ stránky, z níž bylo přihlášení provedeno.

Jakmile se přihlásíte k odběru newsletteru, vyjadřujete svůj souhlas s tím, že na vámi uvedenou e-mailovou adresu budeme pravidelně posílat aktuální informace o nabídkách, produktech, akcích, průzkumech spokojenosti s produkty, službách, událostech a výherních soutěžích skupiny Kaufland.

Postupujeme takto: V prvním kroku vám na uvedenou e-mailovou adresu pošleme e-mail s odkazem, pomocí kterého ověříte svou e-mailovou adresu (dvoufázový postup). Pokud registraci nepotvrdíte, budou vaše údaje po 7 dnech opět vymazány. Pokud svou e-mailovou adresu pomocí odkazu potvrdíte, zaznamenáme tuto skutečnost do souboru s protokolem, abychom měli doklad o uděleném souhlasu. Teprve poté zpracujeme e-mailovou adresu k zaslání odebíraného newsletteru, a to až do odvolání souhlasu z vaší strany. Když otevřete náš e-mailový newsletter, kliknete na odkazy v něm obsažené nebo kliknete na odkaz k odeslání internetového formuláře, bude tato skutečnost zaznamenána, avšak nikoliv se vztahem k vaší osobě, nýbrž anonymně za účelem vytvoření souhrnných statistik. Bez vašeho dalšího výslovného souhlasu nesestavujeme váš profil ohledně používání newsletteru.

1.2 Souhlas s individualizací newsletteru

Pokud udělíte další volitelný souhlas s individualizací odebíraného newsletteru, vyjadřujete tím svůj souhlas s tím, že:

 • • propojíme newsletter s vaším stávajícím uživatelským účtem Kaufland, abychom mohli obsah newsletteru přizpůsobit vašim předpokládaným zájmům a nákupním zvyklostem, a to na základě minulých i budoucích transakcí a údajů o transakcích v souvislosti s vaším uživatelským účtem (zakoupené produkty, vrácené produkty, tikety podpory, hodnocení, velikost nákupních košíků, četnost nákupů, doručovací adresa, údaje o jménu, pohlaví a dni narození),
 • • v případě samostatného přijetí používání souborů cookie k reklamním účelům na našich internetových stránkách smíme vyhodnocovat také vaše chování (klikání a procházení) na stránkách online marketplace i v aplikaci (a příslušná kliknutí na produkty, vyhledávané řetězce, odkazující stránky (internetové stránky, jejichž prostřednictvím uživatel přišel na aktuální stránku), prohlížené produkty, přidání do košíku (produkty přidané do nákupního košíku), produkty přidané na seznam přání, příslušnost ke skupině podle A/B testování a informace o použitém typu zařízení, výrobci zařízení, operačním systému, prohlížeči, IP adrese a na nich se zakládajících údajů o poloze), abychom podle zjištěných poznatků mohli přizpůsobit obsah newsletteru podle vašich předpokládaných zájmů a nákupních zvyklostí.

1.3 Přímá reklama

Pokud jste nakoupili prostřednictvím online marketplace, použijeme vaši e-mailovou adresu poskytnutou v souvislosti s nákupem také k informování o službách, jako jsou průzkumy spokojenosti, a k reklamě na naše vlastní podobné nabídky prostřednictvím e-mailu. V takovém případě bude zasílána výlučně přímá reklama na podobné zboží nebo služby.

(2) Právní základ zpracování osobních údajů

Právním základem zpracování údajů po přihlášení k odběru newsletteru je váš souhlas s odběrem podle čl. 6 odst. 1 písm. a) nařízení GDPR. Pro individualizaci newsletteru je právním základem zpracování taktéž čl. 6 odst. 1 písm. a) nařízení GDPR.

Sdělení vašich údajů je dobrovolné. Nesdělení údajů znamená, že newsletter nebudete moci odebírat (v případě individualizovaného zpravodaje neudělení zvláštního souhlasu).

Právním základem přímé reklamy na podobné zboží nebo služby po prodeji zboží nebo služeb je čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. f) nařízení GDPR v kombinaci s § 7 odst. 3 německého zákona o nekalé soutěži (UWG).

(3) Účel zpracování osobních údajů

Zpracování osobních údajů uživatele nám umožňuje informovat uživatele o aktuální nabídce a propagovat ji.

(4) Příjemci a kategorie příjemců

Údaje jsou zpracovávány v rámci skupiny Kaufland společností Kaufland e-commerce GmbH. K rozesílání newsletteru používáme systémy našeho smluvního poskytovatele (Mailjet GmbH, Alt-Moabit 2, 10557 Berlin, Germany), který od nás dostává a zpracovává údaje potřebné k rozesílání e-mailů v našem pověření na základě článku 28 nařízení GDPR. Kromě toho používáme systém našeho zpracovatele (Heureka Group a.s. Karolinská 706/3, Karlín, 186 00 Praha, Česká republika), kterého jsme na základě čl. 28 GDPR pověřili přijímáním a zpracováváním údajů k zasílání žádostí o hodnocení se záměrem uskutečňování zasílání právě těchto žádostí na Slovensku a v České republice. Mimo EU/EHS nedochází ke zpracování údajů.

(5) Doba uložení

Údaje jsou vymazány, jakmile již nejsou potřebné k účelu, pro který byly shromážděny. E-mailová adresa uživatele je proto uložena minimálně po dobu, po kterou je aktivní odběr newsletteru. Po odvolání souhlasu z vaší strany nebo ukončením služeb jsou osobní údaje na základě povinnosti dle článku 5 odstavce 2 nařízení GDPR a kvůli ochraně před případnými požadavky na odškodnění uloženy po dobu tří let po odvolání souhlasu / ukončení služeb a následně jsou odstraněny (článek 83 odstavec 8 nařízení GDPR v souvislosti s § 41 něm. zákona o ochraně osobních údajů BDSG a § 31 odstavcem 2 číslem 1 něm. zákona o přestupcích OWiG a oprávněným zájmem podle článku 6 odstavce 1 písmene f) nařízení GDPR) za předpokladu, že neexistují žádné zákonné požadavky na uchování údajů.

(6) Možnost odvolání, vznesení námitky a výmazu

Svůj souhlas s odběrem newsletteru můžete kdykoliv odvolat. Také může proti zasílání přímé reklamy kdykoli vznést námitku. Až do odvolání souhlasu probíhá zpracování vašich údajů na základě vašeho souhlasu. Upozorňujeme, že od okamžiku odvolání souhlasu až do jeho zaznamenání v systémech může z technických důvodů uplynout až 24 hodin. Pokud vám bude v průběhu tohoto období newsletter ještě zaslán, prosíme o pochopení. V jednotlivých případech tomu nelze zabránit. O svém odvolání souhlasu nás informujte písemně na následující e-mailovou adresu newsletter-info@kaufland-online.cz (ohledně newsletteru) a zrusit-odber-emailu@kaufland-online.cz (ohledně přímé reklamy) nebo použijte odkaz, který je obsažen v každém e-mailu. Také jeho prostřednictvím můžete odvolat souhlas se zasíláním přímé reklamy nebo proti zasílání vznést námitku.

V souvislosti se zpracováním údajů, které je založeno na čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení GDPR, máte právo na podání námitky podle článku 21 nařízení GDPR:

Neprobíhají žádné automatizované rozhodovací procesy podle čl. 22 odst. 1 a 4 nařízení GDPR.

IX. Protiprávní používání online marketplace

(1) Popis a rozsah zpracování údajů

Pokud osobní údaje slouží k objasnění zneužití online marketplace, jsou nezbytné k soudnímu stíhání nebo je nutné je zveřejnit v rámci zákonné povinnosti, budou osobní údaje předány úřadům (zejména orgánům činným v trestním řízení a finančním úřadům), našemu právnímu zástupci či v případě potřeby poškozeným třetím stranám. K předání může dojít také v případě, že to slouží k vymáhání našich VOP nebo jiných smluv nebo je to nezbytné na základě zákonného nebo úředního nařízení nebo usnesení soudu. Dále používáme informace o zařízení uvedené v bodě I) 1) č. 1, 3 a 6 ke zjištění možného zneužití zákaznického účtu. V zájmu ochrany vašeho zákaznického účtu vám zašleme e-mail, pokud zjistíme neobvyklou aktivitu při přihlašování, například pokusy o přihlášení z jiných než běžných míst či z jiného zařízení.

(2) Právní základ zpracování údajů

Právním základem zpracování osobních údajů je čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení GDPR.

(3) Účel zpracování údajů

Zpracování údajů je naprosto nezbytné k zajištění bezpečnosti našich IT systémů a procesů a ke splnění požadavků podle zákonů a požadavků orgánů veřejné moci. Zpracování navíc nepřímo slouží také zájmům subjektů údajů, pokud jde o integritu jejich osobních údajů. Tyto účely jsou založeny na našem oprávněném zájmu ke zpracování osobních údajů v souladu se čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení GDPR.

(4) Příjemci a kategorie příjemců

Úřady (zejména orgány činné v trestním řízení a finanční úřady), naše právní oddělení a poškozená třetí strana.

(5) Doba uložení

Údaje jsou vymazány, jakmile již nejsou potřebné k účelu, ke kterému byly shromážděny.

(6) Možnost vznesení námitky a výmazu

Proti zpracování údajů máte právo vznést námitku. Kromě vyjádření námitky je však třeba uvést důvody proti zpracování, které vyplývají z vaší konkrétní situace, neboť zpracování údajů je nezbytné v případě protiprávního používání, aby se zabránilo zneužití poskytovaných služeb a také aby se zabránilo poškození vašich práv a práv třetích stran.

C. Další informace pro zákazníky

Vaše osobní údaje ukládáme pouze v případě, že nám je poskytnete. Tyto údaje, zejména jméno, poštovní adresu a e-mailovou adresu, potřebujeme k realizaci vaší objednávky uskutečněné v online marketplace, nebo když se například zúčastníte soutěže či si objednáte newsletter. Shromažďování údajů probíhá tak, že vyplníte příslušná pole objednávkového nebo kontaktního formuláře.

Konkrétně k jednotlivým postupům:

I. Registrace

(1) Popis a rozsah zpracování údajů

Abyste mohli služeb našich internetových stránek využívat v plném rozsahu, musíte se zaregistrovat a poskytnout osobní údaje. Údaje se zadávají do zadávacích polí a jsou k nám přenášeny a u nás uloženy. Při registraci jsou shromažďovány tyto údaje:

 • jméno,
 • příjmení,
 • pohlaví,
 • e-mailová adresa,
 • heslo (šifrované).
 • Souhlas s VOP a potvrzení, že jste si přečetli prohlášení o ochraně údajů, včetně času udělení souhlasu.
 • Volitelně, zda byl přihlášen odběr newsletteru, včetně času udělení souhlasu.

Pokud jste si v online marketplace vytvořili zákaznický účet, použijeme e-mailovou adresu uvedenou v tomto účtu zejména k zasílání důležitých informací o službách nebo změnách ve vašem zákaznickém účtu. Tyto informace budou navíc předávány třetím stranám v rámci popsaném níže. Kromě toho můžete ve svém zákaznickém účtu zaškrtnout políčko „Neodhlašovat“ a v závislosti na vybraných službách účtu pak budete mít při příští návštěvě internetových stránek rychlejší přístup ke službám, aniž byste se museli znovu přihlašovat.

(2) Právní základ zpracování osobních údajů

Právním základem pro zpracování v rámci registrace zákaznického účtu je čl. 6 odst. 1 písm. b) nařízení GDPR. Právním základem zpracování v rámci funkce „Neodhlašovat“ je čl. 6 odst. 1 písm. a) nařízení GDPR.

(3) Účel zpracování osobních údajů

Registrace uživatele na našich internetových stránkách je nezbytná k poskytování určitého obsahu a služeb, jako je například vyřízení objednávky. Je to proto, že na rozdíl od čistě internetových obchodů má konsolidace údajů o zákaznících v zákaznickém účtu na online marketplace, jako je to naše, zvláštní význam. Jako zákazník můžete například prostřednictvím našeho online marketplace v rámci jedné objednávky zakoupit více produktů od různých prodejců. Povinná registrace zákaznického účtu zaručuje správné přidělení objednávek a zajišťuje řádné vyřízení v případě reklamace. Navíc tato okolnost slouží ke splnění nejpřísnějších požadavků zákona o ochraně osobních údajů týkajících se hospodárného nakládání s údaji, neboť nám tento postup umožňuje omezit předávání údajů prodejcům na minimum nutné k vyřízení objednávky.

(4) Příjemci a kategorie příjemců

V tomto ohledu odkazujeme na vysvětlivky v bodě II. „Zpracování objednávky“.

(5) Doba uložení

Zákaznické účty jsou zpravidla vymazány po obdržení žádosti o výmaz, neukládá-li nějaká zákonná povinnost údaje uchovávat.

Pokud jde o osobní údaje spojené s účty zákazníků, rozlišuje se, zda výmazu brání splnění právní povinnosti, či nikoli. V takovém případě bude další zpracování vašich údajů zakázáno.

(6) Možnost odvolání, vznesení námitky a výmazu

Jako uživatel máte možnost svou registraci kdykoli zrušit. Svoje uložené údaje můžete kdykoli změnit. Stačí se přihlásit do zákaznického účtu nebo se s požadavkem obrátit na zákaznický servis. Pokud jsou údaje potřebné k plnění smlouvy nebo k provedení předsmluvních opatření, je předčasné vymazání údajů možné pouze v případě, že takovému výmazu nebrání smluvní ani zákonné povinnosti. Kromě toho máte coby uživatel vždy možnost odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů v rámci funkce „Neodhlašovat“. Chcete-li tak učinit, stačí kliknutím zrušit zaškrtnutí v registračním políčku.

II. Vyřízení objednávky

(1) Popis a rozsah zpracování údajů

Na různých internetových stránkách online marketplace provozuje provozovatel online marketplace, které sám využívá jako přímý prodejní kanál. Různé fyzické a právnické osoby a obchodní partneři (dále jen „prodejci“ nebo „komerční prodejci“) mohou na tomto online marketplace zveřejňovat nabídky s prodejem zboží. Kromě výběru produktů si zákazník může odpovídajícím způsobem vybrat také mezi různými prodejci. Ti jsou jako zákonní prodejci uvedeni v prezentaci nabídky v části „Prodejci“ a jsou uvedeni v rámci zpracování objednávky.

(2) Právní základ zpracování údajů

Právním základem zpracování takových údajů je čl. 6 odst. 1 písm. b) nařízení GDPR.

(3) Účel zpracování údajů

Zpracování údajů je nezbytné k vyřízení objednávky, a tedy k plnění smlouvy s uživatelem nebo k provedení předsmluvních opatření.

(4) Příjemci a kategorie příjemců

Tyto informace jsou navíc předávány třetím stranám v rámci popsaném níže:

Prodejce na marketplace

V případech, kdy prodejci provozují na online marketplace vlastní obchod nebo vám prostřednictvím online marketplace prodávají své výrobky, činí tak svým jménem. My působíme pouze jako zprostředkovatel mezi prodejcem a kupujícím. Aby bylo možné zaručit rychlé vyřízení objednávky i vyřízení reklamace, je proto nezbytné zapojit do procesů i prodejce. Kromě převedení údajů nezbytných pro splnění právního vztahu v rámci zpracování objednávky mají proto prodejci také přístup do reklamačního systému a mohou si zde prohlédnout komunikaci týkající se tiketů (více informací viz níže).

Dodavatelé přímého prodejce

V případech, kdy je prodejcem sám poskytovatel online marketplace, získává poskytovatel online marketplace zboží buď z vlastních skladů, nebo ze skladů dodavatelů, tzv. dropshipperů. Z důvodu rychlého vyřízení objednávek je v těchto případech nutné do procesů zapojit dodavatele. Přepravní údaje nezbytné pro plnění právního vztahu jsou proto dodavateli zpřístupněny výhradně za účelem vyřízení objednávky.

Ostatní poskytovatelé služeb

Aby bylo možné zpracovat váš požadavek, může být dále nezbytné například předat vaše údaje poskytovatelům služeb, jako jsou telefonická centra, účetní oddělení nebo dopravci. Zejména v souvislosti se zasíláním e-mailů týkajících se transakce může docházet k přenosu a ukládání jednotlivých informací na server ve Spojených státech amerických.

K takovému předávání údajů třetím stranám dochází vždy pouze v rámci právních předpisů nebo při zpracování údajů objednávky.

(5) Doba uložení

Údaje jsou vymazány, jakmile již nejsou potřebné k účelu, za kterým byly shromážděny. Pokud shromážděné údaje neslouží k uzavření smlouvy s uživatelem, jde v případě údajů shromážděných během procesu registrace o chvíli, kdy je na našich internetových stránkách zrušena nebo změněna registrace. Pokud jde o údaje shromážděné během objednávky za účelem plnění smlouvy nebo k provedení předsmluvních opatření, pak v takovém případě jde o chvíli, kdy dotčené údaje již nejsou potřebné k plnění smlouvy. I po uzavření smlouvy může být nezbytné uchovávat osobní údaje smluvního partnera k účelům plnění smluvních nebo zákonných povinností, například takových, které vyplývají z promlčecích lhůt při reklamacích v rámci odpovědnosti za vady/záruky nebo z povinností uchovávat údaje podle daňových předpisů.

(6) Možnost vznesení námitky a výmazu

Jako uživatel máte možnost svou registraci kdykoli zrušit. Svoje uložené údaje můžete kdykoli změnit. Stačí se přihlásit do zákaznického účtu nebo se s požadavkem obrátit na zákaznický servis.

PPokud jsou údaje potřebné pro plnění smlouvy nebo pro provedení předsmluvních opatření, je předčasné vymazání údajů možné pouze v případě, že takovému výmazu nebrání smluvní nebo zákonné povinnosti.

III. Platební služby a platební styk, hodnocení úvěruschopnosti

(1) Popis a rozsah zpracování údajů

Poskytovatel online marketplace využívá ke zpracování plateb mezi zákazníky a prodejci společnost Cflox GmbH (dále jen „poskytovatel platebních služeb“). Poskytovatel platebních služeb je zapsán v obchodním rejstříku Okresního soudu v Hamburku pod číslem HRB 127858. Poskytovatel platebních služeb je oprávněn nabízet platební služby a je Spolkovým úřadem pro finanční dohled (dále jen „BaFin“) schválen jako finanční instituce ve smyslu § 1 odst. 1 č. 5 německého zákona o dohledu nad finančními službami (dále jen „ZAG“). Je zapsán na internetových stránkách úřadu BaFin ve veřejném rejstříku platebních institucí pod ID 148789.

Poskytovatel platebních služeb nabízí platební služby ke zpracování smluv o nákupu a prodeji produktů mezi zákazníkem a prodejcem, které se uzavírají na online marketplace. Poskytovatel platebních služeb přijímá platby od zákazníků pro prodejce prostřednictvím různých způsobů platby na vlastní účet u bankovní instituce a vyplatí prodejci peněžní prostředky z prodeje produktů.

K samotné platbě jsou zákazníkům k dispozici připravené způsoby platby na online marketplace nebo platební metody nabízené třetími stranami; v Německu se jedná například o služby financování poskytované společnostmi Klarna a Consors Finanz.

Údaje, které zadáte za účelem platby při objednávce, budou zpracovány především v rámci vaší objednávky a souvisejícího zpracování platby a mohou být v této souvislosti postoupeny třetím stranám, zejména poskytovatelům platebních metod.

Současně jsou však v rámci platebního styku prováděna (v případě potřeby za účasti třetích stran) i různá interní bezpečnostní opatření jak pro prodejce, tak pro zákazníky, aby bylo možné kontrolovat a zmírňovat rizika legalizace výnosů z trestné činnosti a financování terorismu v souladu s právními požadavky podle německého zákona proti legalizaci výnosů z trestné činnosti . Rovněž jsou podnikána opatření jako prevence podvodů na straně poskytovatele platebních služeb nebo některého z přidružených poskytovatelů platebních metod a v případě konkrétních platebních metod, u nichž existuje riziko nezaplacení nebo zvýšené riziko podvodu, může být zaslán dotaz úvěrovým agenturám SCHUFA a/nebo Bürgel.

U platebních metod nákupu na účet a nákupu na splátky prostřednictvím společnosti Klarna například společnost Klarna kontroluje a vyhodnocuje údaje zadané zákazníkem a v odůvodněných případech si vyžádá údaje od jiných společností a úvěrových agentur. Pokud nelze zaručit úvěruschopnost zákazníka, může společnost Klarna zákazníkovi zamítnout vybraný způsob platby a musí ho odkázat na alternativní možnosti.

U platební metody prostřednictvím společnosti Consors Finanz společnost Consors Finanz kontroluje a vyhodnocuje údaje zadané zákazníkem a v odůvodněných případech si vyžádá údaje od jiných společností a úvěrových agentur. Pokud nelze zaručit úvěruschopnost zákazníka, i společnost Consors Finanz může zákazníkovi zamítnout vybraný způsob platby a musí ho odkázat na alternativní možnosti. Zpracování, které je třeba zmínit, navíc zahrnuje zejména interní bezpečnostní opatření jak pro prodejce, tak pro zákazníky, jako je sledování transakcí nebo podniknutí opatření v rámci prevence podvodů v souvislosti s platbami kreditní kartou, aby se minimalizovalo riziko legalizace výnosů z trestné činnosti a financování terorismu.

(2) Právní základ zpracování osobních údajů

Právním základem zpracování takových údajů je čl. 6 odst. 1 písm. b) a c) nařízení GDPR v kombinaci s § 6 německého zákona proti legalizaci výnosů z trestné činnosti. Současně je dalším právním základem zpracování osobních údajů uživatelů čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení GDPR.

(3) Účel zpracování osobních údajů

Zpracování údajů v souvislosti s prováděním plateb je nezbytné zejména z důvodu zajištění vyřízení objednávek na našem webu. Slouží tak k vyřízení objednávky, a tedy pro plnění smlouvy s uživatelem nebo k provedení předsmluvních opatření.

Zavedení interních bezpečnostních opatření jak pro prodejce, tak pro zákazníky za účelem minimalizace a řízení rizik legalizace výnosů z trestné činnosti a financování terorismu slouží k plnění zákonných požadavků podle německého zákona proti legalizaci výnosů z trestné činnosti.

Vyžádání informací u uvěrových agentur SCHUFA a/nebo Bürgel u konkrétních případů nebo opatření k prevenci podvodů v případě transakcí kreditní kartou rovněž slouží k minimalizaci rizika nezaplacení a k prevenci zneužití kreditní karty. Tyto účely jsou založeny na našem oprávněném zájmu ke zpracování osobních údajů v souladu se čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení GDPR.

(4) Příjemci a kategorie příjemců

K předávání údajů třetím stranám v rámci zpracování platby dochází vždy v rámci právních předpisů nebo při zpracování údajů objednávky.

(5) Doba uložení

Údaje jsou vymazány, jakmile již nejsou potřebné k účelu, pro který byly shromážděny. Pokud jde o údaje shromážděné pro plnění smlouvy nebo k provedení předsmluvních opatření, pak v takovém případě dotčené údaje již nejsou potřebné k plnění smlouvy. I po uzavření smlouvy může být nezbytné uchovávat osobní údaje smluvního partnera pro účely plnění smluvních nebo zákonných povinností, například takových, které vyplývají z promlčecích lhůt při reklamacích v rámci odpovědnosti za vady/záruky nebo z povinností uchovávat údaje podle daňových předpisů.

(6) Možnost vznesení námitky a výmazu

Až do konečného zaznamenání údajů odesláním objednávky můžete údaje vlastnoručně měnit, odstranit je ze zadávacího pole nebo změnit platební metodu podle svého přání. Zpracování je pak nezbytné k vyřízení objednávky. Uživatel proto nemá možnost vznést námitku.

IV. Kontaktní formulář, kontakt e-mailem a použití reklamačního systému

(1) Popis a rozsah zpracování údajů

Jako uživatel našich internetových stránek máte možnost nás kontaktovat různými způsoby (např. telefonicky, prostřednictvím kontaktního formuláře, e-mailu, faxu, dopisu nebo v rámci reklamačního systému). Pokud využijete možnosti nás kontaktovat, budeme shromažďovat všechny údaje, které jsou důležité pro komunikaci. Mezi ně zejména patří:

 • jméno,
 • e-mailová adresa,
 • fakturační / dodací adresa,
 • údaje o transakci,
 • příp. datum narození a telefonní číslo,
 • IP adresa (při kontaktu prostřednictvím kontaktního formuláře).

Osobní údaje uživatele předané v rámci procesu jsou uloženy a použity ke zpracování komunikace.

Zpřístupnění třetím stranám probíhá mimo jiné v rámci popsaném níže: např. může být nutné předat Vaše údaje poskytovatelům služeb, jako jsou call centra, fakturační kanceláře, dodavatelé nebo dopravci, aby mohli zpracovat Vaši žádost. Kromě toho předáváme námi omylem obdržené dotazy týkající se obchodu Kaufland, Kaufland Card a dalších programů Kaufland společnosti Kaufland Dienstleistung, za které z hlediska obsahu, a tedy i z hlediska ochrany osobních údajů, neodpovídáme, spolu s osobními údaji tazatele společnosti Kaufland Dienstleistung GmbH & Co. KG jako odpovědné kontaktní osobě.

(2) Právní základ zpracování osobních údajů

Abychom mohli na vaši žádost odpovědět, je právním základem zpracování takových údajů čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení GDPR. Pokud se jedná o otázku související se smlouvou, může být zpracování údajů nezbytné k plnění smlouvy podle čl. 6 odst. 1 písm. b) nařízení GDPR nebo k předsmluvním opatřením, která se provádějí na žádost subjektu údajů.

Právním základem pro předání Vaší žádosti správnému úřadu je čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení GDPR. Oprávněný zájem na tomto předání spočívá v zájmu skupiny společností, aby mohla správně rozdělit dotazy zákazníků a aby mohla zpracovávat obsah v zájmu zákazníků.

(3) Účel zpracování osobních údajů

Zpracování osobních údajů ze zadávacích polí slouží ke zpracování za účelem navázání kontaktu.

(4) Příjemci a kategorie příjemců

Tyto informace jsou navíc předávány třetím stranám v rámci popsaném níže:

Prodejce na online marketplace

V případech, kdy prodejci provozují na online marketplace vlastní obchod nebo vám prostřednictvím online marketplace prodávají své výrobky, činí tak svým jménem. My působíme pouze jako zprostředkovatel mezi prodejcem a kupujícím. Proto je nezbytné zapojit do zpracování i prodejce, aby bylo možné zaručit rychlé vyřízení objednávky i vyřízení reklamace. Kromě předání údajů nezbytných pro splnění právního vztahu v rámci zpracování objednávky mají proto prodejci také přístup do reklamačního systému a mohou zde nahlédnout do komunikace týkající se tiketů (více informací viz níže).

Dodavatelé přímého prodejce

V případech, kdy je prodejcem sám poskytovatel online marketplace, získává poskytovatel online marketplace zboží buď z vlastních skladů, nebo ze skladů dodavatelů, tzv. dropshipperů. Z důvodu rychlého vyřízení objednávek je v těchto případech nutné do procesů zapojit dodavatele. Přepravní údaje nezbytné pro plnění právního vztahu jsou proto dodavateli zpřístupněny výhradně za účelem vyřízení objednávky.

Ostatní poskytovatelé služeb

Aby bylo možné zpracovat váš požadavek, může být dále nezbytné například předat vaše údaje poskytovatelům služeb, jako jsou telefonická centra, účetní oddělení nebo dopravci. Zejména v souvislosti se zasíláním e-mailů týkajících se transakce může docházet k přenosu a ukládání jednotlivých informací na server ve Spojených státech amerických.

K takovému předávání údajů třetím stranám dochází vždy pouze v rámci právních předpisů nebo při zpracování údajů objednávky.

(5) Doba uložení

Údaje jsou vymazány, jakmile již nejsou potřebné k účelu, pro který byly shromážděny.

(6) Možnost vznesení námitky a výmazu

Uživatel má možnost kdykoli proti zpracování osobních údajů vznést námitku. Je však možné, že pak komunikace nebude moci pokračovat. S tímto požadavkem se obraťte na zákaznický servis.

V. Ověření věku

(1) Popis a rozsah zpracování údajů

Poskytovatel online marketplace ověří věk zákazníka mj. prostřednictvím kontroly totožnosti agentury SCHUFA. Tato kontrola se provede automaticky, jakmile se v nákupním košíku objeví položka s věkovým omezením.

V této souvislosti neprobíhá u agentury SCHUFA žádná kontrola úvěruschopnosti. Údaje předané agentuře SCHUFA se neukládají do její databáze nebo se ukládají pouze za účelem prokázání provedené Prémiové kontroly identity v databázi agentury SCHUFA.

Další informace o činnosti agentury SCHUFA naleznete v informačním listu SCHUFA podle čl. 14 nařízení GDPR nebo online na adrese www.schufa.de/datenschutz.

(2) Právní základ zpracování osobních údajů

Právním základem zpracování údajů je čl. 6 odst. 1 písm. b) a f) nařízení GDPR.

(3) Účel zpracování osobních údajů

Získání údajů u agentury SCHUFA slouží také k plnění zákonných povinností při ověření identity.

(4) Příjemci a kategorie příjemců

Poskytovatel online marketplace předává osobní údaje shromážděné v rámci tohoto smluvního vztahu týkající se žádostí, plnění a ukončení tohoto obchodního vztahu společnosti SCHUFA Holding AG se sídlem na adrese Kormoranweg 5, 65201 Wiesbaden, Německo.

(5) Doba uložení

Údaje jsou vymazány, jakmile již nejsou potřebné k účelu, pro který byly shromážděny.

(6) Možnost vznesení námitky a výmazu

Uživatel má možnost kdykoli svůj souhlas se zpracováním osobních údajů odvolat. V takovém případě pak na našem webu nemusí správně fungovat poskytování určitého obsahu a služeb. S tímto požadavkem se obraťte na zákaznický servis.

VI. Další služby

(1) Výhodné nabídky společnosti Sovendus GmbH

Z důvodu výběru výhodné regionální nabídky, která by vás mohla zajímat, předáváme společnosti Sovendus GmbH se sídlem na adrese Hermann-Veit-Str. 6, 76135 Karlsruhe, Německo (dále jen „společnost Sovendus“) v pseudonymizované a šifrované podobě vaše oslovení, rok narození, zemi, poštovní směrovací číslo, hodnotu hash e-mailové adresy a vaši IP adresu (v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení GDPR). Pseudonymizovaná hodnota hash e-mailové adresy bude rovněž použita k zohlednění případných námitek vznesených proti zobrazování reklamy společnosti Sovendus (podle čl. 6 odst. 1 písm. c) nařízení GDPR v kombinaci s čl. 21 odst. 3 nařízení GDPR). Společnost Sovendus používá IP adresu výhradně pro účely zabezpečení údajů a obvykle ji po sedmi dnech anonymizuje (v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení GDPR). Pokud je to pro příslušnou výhodnou nabídku nezbytné, předáme společnosti Sovendus při vašem kliknutí na takovou nabídku vaše jméno, údaje o adrese, e-mailovou adresu a/nebo telefonní číslo v šifrované podobě, aby společnost Sovendus mohla poskytovateli produktu poslat personalizovanou žádost o výhodnou nabídku (čl. 6 odst. 1 písm. b) a f) nařízení GDPR).

Podrobnější informace o zpracování údajů společností Sovendus naleznete online v zásadách ochrany osobních údajů vydaných touto společností, které jsou dostupné na adrese www.sovendus.de/datenschutz.

(2) Nabídka služeb partnerů

V neposlední řadě vám, zákazníkům, nabízíme v rámci našeho webu možnost využívat různé služby spolupracujících partnerů. V rámci takové spolupráce jsou nabídky spolupracujících partnerů integrovány na online marketplace prostřednictvím tzv. iFrames. Tato technologie se používá k integraci externího obsahu na web. Rádi vás tak budeme informovat o příslušných nabídkách a o tom, který spolupracující partner za příslušnou nabídku odpovídá. Zpracování případných osobních údajů však probíhá výhradně u našich spolupracujících partnerů. Podrobnější informace získáte u příslušného partnera.

(3) YouTube

Na některých dílčích stránkách nebo částečně na hlavní stránce online marketplace se mohou vyskytnout vnořené videosoubory z platformy YouTube. Jakmile se rozhodnete video přehrát, přejdete v rámci vnořeného videa na stránky www.youtube.com společnosti Google Inc. Na rozsah zpracovávaných údajů a nakládání s vašimi údaji ze strany společnosti Google Inc., které vyplývají z přístupu na web YouTube, nemáme žádný vliv. Právní odpovědnost nese sama společnost Google Inc. Více informací o tom, jak společnost Google nakládá s vašimi údaji, najdete na adrese: https://policies.google.com/privacy?hl=cs

D. Další informace pro prodejce

I. Registrace a používání online marketplace

(1) Popis a rozsah zpracování údajů

Prodejci mají možnost se na našem online marketplace zaregistrovat, a to poskytnutím osobních údajů. Údaje se zadávají do vstupních polí, jsou k nám přenášeny a u nás uloženy. Zpracováním údajů pak prodejci získají možnost nabízet na online marketplace produkty, prodávat je prostřednictvím online marketplace fyzickým osobám, využívat marketingové služby a podílet se na zpracování plateb.

(2) Právní základ zpracování osobních údajů

Pokud uživatel udělil svůj souhlas, bude právním základem zpracování údajů čl. 6 odst. 1 písm. a) nařízení GDPR.

Pokud registrace slouží k plnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je uživatel, nebo k provedení předsmluvních opatření, je dalším právním základem zpracování údajů čl. 6 odst. 1 písm. b) nařízení GDPR.

Dalším právním základem zpracování osobních údajů je i čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení GDPR.

(3) Účel zpracování osobních údajů

Registrace uživatele je nezbytná k poskytování určitého obsahu a služeb na našich internetových stránkách. Registrace uživatele je navíc nezbytná k plnění smlouvy s uživatelem nebo k provedení předsmluvních opatření. Zpracování údajů se může stát nezbytným k zajištění bezpečnosti našich IT systémů a procesů a ke splnění požadavků podle zákonů a požadavků orgánů veřejné moci. Tyto účely jsou založeny na našem oprávněném zájmu ke zpracování osobních údajů v souladu se čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení GDPR.

(4) Příjemci a kategorie příjemců

Údaje jsou předávány třetím stranám mj. v těchto případech:

Ke zpracování platby je například nutné předat vaše údaje poskytovatelům služeb, jako třeba poskytovateli platebních služeb, jiným poskytovatelům platebních prostředků nebo bance poskytující peněžní záruku.

Údaje mohou být také sděleny koncovému zákazníkovi při objednávání a při poskytování marketingových služeb , pokud to slouží k objasnění zneužití online marketplace nebo se to jeví jako nezbytné pro právní řízení nebo právní obranu poskytovatele online marketplace. Pokud budeme mít konkrétní náznaky o protiprávním nebo zneužívajícím jednání, pokud obdržíme žádost některých orgánů veřejné moci nebo v případě výtek vyplývajících z práv průmyslového vlastnictví, autorských práv nebo práva na ochranu hospodářské soutěži, můžeme předat osobní údaje orgánům činným v trestním řízení, finančním úřadům nebo správním úřadům vyšetřujícím v přestupkovém řízení přestupky, za něž hrozí pokuty, a případně také třetím stranám, které tvrdí, že došlo k porušení jejich práv. Nejsme povinni předem ověřit, zda je nárok třetí strany oprávněný. K předání může dojít také v případě, že to slouží k vymáhání smluvní dohody nebo je to nezbytné na základě zákonného nebo úředního nařízení nebo usnesení soudu.

V případě, že je prodejce součástí programu sponzorovaných produktů, bere na vědomí, že informace poskytnuté při registraci k používání online marketplace budou postoupeny a zpracovány společností Cflox GmbH za účelem poskytování služeb programu sponzorovaných produktů, jako třeba pro účely fakturace. K takovému předávání údajů třetím stranám dochází vždy pouze v rámci právních předpisů nebo při zpracování údajů objednávky.

(5) Doba uložení

Údaje jsou vymazány, jakmile již nejsou potřebné k účelu, pro který byly shromážděny.

Pokud shromážděné údaje neslouží k uzavření smlouvy s uživatelem, jedná se o údaje shromážděné během procesu registrace při zrušení nebo změně registrace na našem webu.

Pokud jde o údaje shromážděné během registrace pro plnění smlouvy nebo k provedení předsmluvních opatření, pak v takovém případě dotčené údaje již nejsou potřebné k plnění smlouvy. I po uzavření smlouvy může vzniknout nezbytnost uchovávat osobní údaje smluvního partnera, třeba za účelem splnění smluvních nebo zákonných povinností.

(6) Možnost vznesení námitky a výmazu

Jako uživatel máte možnost svou registraci kdykoli zrušit. Svoje uložené údaje můžete kdykoli změnit. Stačí se přihlásit do zákaznického účtu nebo se s tímto požadavkem obrátit na podporu online marketplace. Pokud jsou údaje potřebné pro plnění smlouvy nebo pro provedení předsmluvních opatření, je předčasné vymazání údajů možné pouze v případě, že takovému výmazu nebrání smluvní nebo zákonné povinnosti.

II. Identifikace obchodního partnera / interní bezpečnostní opatření

(1) Popis a rozsah zpracování údajů

V rámci registrace naleznete mimo jiné odkaz na online identifikaci u našeho partnera ID-Now, abychom dokázali zajistit identifikaci obchodního partnera. Navíc jsou podniknuta bezpečnostní opatření jak pro prodejce, tak pro zákazníky za účelem minimalizace a řízení rizik legalizace výnosů z trestné činnosti a financování terorismu. V této souvislosti je nezbytné zpracovávat vaše údaje, protože propojený poskytovatel platebních služeb je podle německého zákona proti legalizaci výnosů z trestné činnosti povinen identifikovat své smluvní partnery a podniknout přiměřená bezpečnostní opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu.

(2) Právní základ zpracování osobních údajů

Právním základem je čl. 6 odst. 1 písm. c) nařízení GDPR v kombinaci s § 11 a násl. německého zákona proti legalizaci výnosů z trestné činnosti.

(3) Účel zpracování osobních údajů

Účelem zpracování osobních údajů je splnění právní povinnosti, která se vztahuje na poskytovatele online marketplace nebo spolupracující poskytovatele služeb.

(4) Příjemci a kategorie příjemců

K předání údajů třetí stranám dochází pouze v rámci právních předpisů nebo při zpracování údajů objednávky.

(5) Doba uložení

Údaje jsou vymazány, jakmile již nejsou potřebné k účelu, pro který byly shromážděny, a již neexistuje žádná zákonná povinnost je uchovávat.

(6) Možnost vznesení námitky a výmazu

Předčasný výmaz údajů je možný pouze v případě, že mu nebrání žádné smluvní nebo zákonné povinnosti.

IV. Další informace o používání internetových stránek národních společností

Poskytovatelem internetových stránek jsou národní společnosti, jako například https://prodejny.kaufland.cz/, a poskytovatelem služeb dostupných na těchto stránkách je příslušná národní společnost. V Německu jde například o společnost Kaufland Dienstleistung GmbH & Co. KG. Platí příslušná ustanovení a informace, které jsou dostupné na internetových stránkách národní společnosti, jako například na adrese https://filiale.kaufland.de/datenschutz.html v případě Německa.

V. Práva subjektu údajů

Podle čl. 15 odst. 1 nařízení GDPR máte právo na přístup a bezplatné poskytnutí informací o osobních údajích, které o vás společnost Kaufland zpracovává. Při splnění zákonných požadavků máte dále právo na opravu (čl. 16 nařízení GDPR), výmaz (čl. 17 nařízení GDPR) a omezení zpracování (čl. 18 nařízení GDPR) svých osobních údajů. Pokud je zpracování údajů založeno na čl. 6 odst. 1 písm. e) nebo f) nařízení GDPR, máte právo vznést námitku podle čl. 21 nařízení GDPR. Pokud vznesete námitku proti zpracování údajů, bude zpracování pokračovat za předpokladu, že správce prokáže závažné oprávněné důvody pro další zpracování, které převažují nad zájmy subjektu údajů pro vznesení námitky. Pokud jste zpracovávané údaje poskytli vy sami, máte právo na jejich přenos podle čl. 20 nařízení GDPR. Pokud zpracování údajů probíhá na základě souhlasu dle čl. 6 odst. 1 písm. a) nebo čl. 9 odst. 2 písm. a) nařízení GDPR, můžete svůj souhlas s účinností do budoucna kdykoliv odvolat, aniž by tím byla dotčena zákonnost dosavadního zpracování. Ve výše uvedených případech a v případě otázek nebo stížností se obraťte písemně nebo e-mailem na pověřence pro ochranu osobních údajů. Kromě toho máte právo podat stížnost k dozorovému úřadu dohlížejícímu na ochranu údajů. Dozorový úřad má místní příslušnost v zemi, ve které žijete nebo ve které má sídlo správce.