Data o prodejně se načítají

Vaše data byla odeslána.
Toto není vaše prodejna?
Změnit
Vaše prodejna

Nedávno vyhledané prodejny

Pravidla soutěží

Úplná pravidla soutěže „Nakupuj v červnu s Kaufland Card a vyhraj elektrokolo předané Jaromírem Jágrem anebo poukázku“

1) Pravidla a pořadatel soutěže

a) Tato Pravidla jsou dokumentem, který závazně upravuje Pravidla soutěže „Nakupuj v červnu s Kaufland Card a vyhraj elektrokolo předané Jaromírem Jágrem anebo poukázku“ (dále jen „soutěž“) pořádané společností Kaufland Česká republika v.o.s., zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 20184, IČ: 25110161, se sídlem Bělohorská 203, Praha 6, www.kaufland.cz, jakožto pořadatelem a provozovatelem soutěže (dále jen „pořadatel“).

b) Originál těchto Pravidel je uložen v sídle pořadatele, kde je k dispozici pro případné nahlédnutí.

2) Doba a místo trvání soutěže

Soutěž bude probíhat od 01.06.2021 do 30.06.2021 v prodejnách Kaufland na území České republiky (jednotlivé dny v období od 01.06.2021 do 30.06.2021 jsou v těchto pravidlech dále označovány jako „soutěžní den“).

3) Účast v soutěži

a) Účastníkem soutěže může být fyzická osoba starší 18 let, která je registrována ve Věrnostním programu pořadatele „Kaufland Card“, nakoupí v době trvání soutěže v prodejnách pořadatele a při placení nákupu použije Kaufland kartu, při splnění veškerých podmínek účasti v soutěži stanovených těmito pravidly (dále jen „účastník soutěže“).

b) Účastník soutěže použitím a naskenováním Kaufland karty při placení nákupu v prodejnách pořadatele vyjadřuje souhlas s těmito pravidly soutěže a se zpracováním osobních údajů.

c) Účastník soutěže se může účastnit soutěže během doby trvání soutěže opakovaně (avšak denně pouze jednou), přičemž platí, za jeden nákup v prodejnách Kaufland získá účastník soutěže 1 pozici v seznamu účastníků soutěže, ze kterého budou losováni výherci. Svoji šanci na výhru může zvýšit o jednu další pozici s nákupem zboží v celkové hodnotě nad 600 Kč.

d) Účastník soutěže bude do soutěže přijat poté, co v době trvání soutěže nakoupí v prodejnách pořadatele a při placení nákupu použije a naskenuje Kaufland kartu. Každý účastník soutěže může v rámci soutěže vyhrát pouze jedenkrát.

4) Výhry

Dle postupu uvedeného v bodě 5 těchto pravidel bude vylosováno 35 výherců.

1.-5.  v pořadí vylosovaný výherce vyhrává Horské elektrokolo e-Largo 9.6-S (2021) 20"

6.-35. v pořadí vylosovaný výherce obdrží poukaz na nákup zboží v prodejnách Kaufland na území České republiky v hodnotě 1.000,-Kč. Poukaz bude aktivován do 14ti dnů ode dne jeho převzetí výhercem. Platnost poukazu je 12 měsíců ode dne jeho aktivace.

5) Vyhodnocení výherce

a)    Pro zjištění nároku na výhru a veškeré související úkony bude jako identifikace účastníka soutěže použito dat uvedených účastníkem soutěže ve Věrnostním programu pořadatele „Kaufland Card“.

b)    Výherce bude stanoven pořadatelem, a to na základě náhodného výběru – losování, které proběhne dne 02.07.2021. Výběr výherce bude proveden elektronicky prostřednictvím programu náhodně generujícím čísla ze seznamu všech transakcí účastníků soutěže. U losování výherců budou přítomni nejméně tři zaměstnanci centrály pořadatele, z nichž alespoň jeden bude zástupcem oddělení spravujícího systém pořadatele sloužící ke správě Věrnostního programu. O průběhu losování bude vyhotoven písemný protokol, který bude po losování podepsán všemi účastníky losování a spolu s těmito pravidly bude uložen v sídle pořadatele, kde bude k dispozici pro případné nahlédnutí.

c)    Výsledky soutěže budou uveřejněny na internetových stránkách pořadatele, https://www.kaufland.cz/aktualne/souteze.html, a to nejpozději do 09.08.2021. Údaje o výherci budou uvedeny v rozsahu jméno, příjmení a město.

d)    Pro jednotlivé typy výher platí následující pravidla:

aa) Poukázky: Pořadatel zašle poukázky bez předchozího oznámení přímo výherci, a to jako cenné psaní do vlastních rukou. V případě, že výherce nepřevezme od České pošty s.p. zásilku ve lhůtě 10 dnů od prvního pokusu o doručení, a/nebo ve Věrnostním programu uvedl nesprávnou, neúplnou či neexistující adresu anebo P.O.Box, nárok výherce na výhru zaniká, a to bez nároku na jakoukoliv kompenzaci.

bb) Ostatní výhry (elektrokola): Pořadatel oznámí výhru dle vlastního uvážení výherci prostřednictvím komunikačního kanálu, tj. prostřednictvím emailu anebo telefonem, kde bude sděleno datum, místo a čas slavnostního předání výhry.  V případě oznámení výhry e-mailem je výherce povinen e-mailem anebo telefonicky potvrdit do pěti dnů od doručení e-mailu svoji účast na slavnostním předání, jinak výhra zaniká. E-mail pořadatele se považuje ve chvíli jeho odeslání za doručený. Zanikne-li nárok výherce na výhru dle tohoto odstavce, bude stanoven náhradní výherce, a to postupem uvedeným v bodu 5) písm. b) těchto pravidel. Výherce nemá nárok na stanovení náhradního termínu.

bc) Pořadatel si vyhrazuje právo předat výhru „Horské elektrokolo e-Largo 9.6-S (2021) 20“, a to pouze osobě výherce oproti předávacímu protokolu a předložení občanského průkazu anebo jiného vhodného dokladu prokazující totožnost (např. cestovní pas). Pořadatel si vyhrazuje právo pro případ jakékoliv neshody údajů, vyloučit výherce bez náhrady.

Výherce může také ověřit na základě plné moci třetí osobu s převzetím ceny. Podmínkou je, že se bude jednat o písemnou plnou moc, ve které výherce zmocněnce výslovně zmocní k převzetí výhry. Podpisy zmocnitele i zmocněnce musí být úředně ověřeny. Zmocněnec musí být schopen na vyžádaní prokázat svoji totožnost předložením občanského průkazu anebo jiným vhodným dokladem prokazující totožnost (např. cestovní pas). Pořadatel si vyhrazuje právo pro případ jakékoliv neshody údajů na straně výherce anebo zmocněnce vyloučit výherce bez náhrady.

bd) Během slavnostního předání elektrokola poskytne výherce či jeho zmocněnec Pořadateli písemný souhlas s pořízením fotografií, audio a video záznamů. Výherce nebo jeho zmocněnec podpisem dává Pořadateli oprávnění k jejich použití pro další marketingové aktivity (mj. na svých webových stránkách, na sociálních sítích jako např. Facebook a na propagačních a reklamních materiálech).

be) Pořadatel si vyhrazuje právo, provést slavnostní předáni i bez přítomnosti Jaromíra Jágra, změnit jednostranně termín slavnostního předání anebo místo slavnostního předání předat cenu výherci v čl. bf) uvedeným způsobem.

bf) Pokud si výherce výhru, v určený den, čase a místě nevyzvedne a nebyl vyloučen, anebo pokud se podle čl. be) nebude konat slavností předání, pořadatel pošle výherci doporučenou zásilkou do vlastních rukou, kde mu bude sděleno, na jakém místě si výherce bude moci na vlastní náklady výhru elektrokolo vyzvednout. V případě, že výherce od České pošty s.p. nepřevezme oznámení o výhře ve lhůtě 10 dnů od prvního pokusu o doručení, a/nebo ve Věrnostním programu uvedl nesprávnou, neúplnou či neexistující adresu, anebo P.O.Box nárok výherce na výhru zaniká, a to bez nároku na jakoukoliv kompenzaci. Pokud výherce do jednoho měsíce od převzetí zásilky nevyzvednul výhru a ani nesjednal termín převzetí, vyhrazuje si pořadatel právo výherce vyloučit a výhru předat náhradníkovi. Dále pokud si výherce výhru v určený den, čase a místě bez důvodu nevyzvedne, anebo odmítne podepsat předávací protokol, nárok výherce na výhru zaniká, a to bez nároku na jakoukoli kompenzaci. V tomto případě si vyhrazuje pořadatel právo, předat výhru náhradníkovi.

cc) Pořadatel je oprávněn, ověřit třetí osobu informováním a zasláním výher podle odstavce bb), pokud s nimi má uzavřenou smlouvu podle čl. 28 GDPR.

6) Ostatní podmínky soutěže

a)    Účastníci soutěže berou na vědomí, že pořadatel zaznamená u použití Kaufland karty při placení nákupu v prodejně pořadatele datum nákupu.

b)    Pořadatel nenese jakoukoli odpovědnost za zásilky předané držiteli doručovací licence.

c)    V případě, že výherce je daňovým rezidentem České republiky dle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, zavazuje se pořadatel uhradit případnou srážkovou daň z přijaté výhry na vlastní náklady. V případě, že výherce je daňovým nerezidentem České republiky dle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, hradí případnou srážkovou daň z přijaté výhry výherce.

d)    Pořadatel nenese jakoukoli odpovědnost za včasné užití výhry výhercem a ani za způsob či následky jejich užití.

e)    Vyobrazení výhry na komunikačních materiálech soutěže (letáky, plakáty, webové stránky apod.) nemusí odpovídat skutečné podobě výhry zejména ve smyslu barevného provedení či jednotlivých vyobrazených detailů. Jediná závazná specifikace výhry je stanovena v úplných pravidlech soutěže.

f)    Výhru není možné reklamovat, ani měnit její typ či provedení. Na výhru nevzniká právní nárok vymahatelný soudní cestou. Pořadatel nenese žádnou odpovědnost za jakákoli rizika a závazky související s výhrou. Pořadatel neodpovídá ani za vady a poškození výhry od okamžiku jejího předání výherci. Soutěž nemá charakter veřejného příslibu.

7) Závěrečná ustanovení

a) Poskytne-li účastník soutěže v rámci soutěže, resp. v rámci Věrnostního programu „Kaufland Card“ své osobní údaje, bere na vědomí a výslovně souhlasí s tím, že je pořadatel bude shromažďovat a zpracovávat ve své marketingové databázi za účelem účasti účastníka soutěže v soutěži, za účelem vyhodnocení výherce, předání výhry výherci a bezúplatným zveřejněním jména,  příjmení a města bydliště účastníka soutěže ve sdělovacích prostředcích a na https://www.kaufland.cz/aktualne/souteze.html v rámci vyhlášení výsledků soutěže, a to po dobu 1 roku od ukončení soutěže. Účastník soutěže dále bere na vědomí a souhlasí s tím, že pořadatel shromažďuje a zpracovává jeho osobní údaje v rámci Věrnostního programu „Kaufland Card“, se kterým účastník soutěže vyslovil svůj souhlas účastí na tomto Věrnostním programu a přijetím jeho podmínek. Účastník soutěže bere na vědomí, že poskytnutí údajů je dobrovolné a souhlas může kdykoliv odvolat, a to s účinky do budoucna. Účastník soutěže má právo bezplatně obdržet na základě žádosti v souladu s čl. 15 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále také jen „GDPR“) informaci o osobních údajích, které jsou uloženy ohledně jeho osoby. Kromě toho má účastník soutěže za splnění podmínek stanovených zákonem právo na opravu (čl. 16 GDPR), výmaz (čl. 17 GDPR) a omezení zpracování (čl. 18 GDPR) jeho osobních údajů, a dále právo na přenos dat dle čl. 20 GDPR. Kromě toho má účastník soutěže právo na podání stížnosti u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Správce osobních údajů ve smyslu čl. 4 bodu 7 GDPR:
Kaufland Česká republika v.o.s.
se sídlem Bělohorská 2428/203, 169 00 Praha 6
IČ 25110161
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, A 20184
Kontaktní osoba pro ochranu osobních údajů: oou@kaufland.cz

Tímto způsobem získané osobní údaje nebudou poskytnuty třetím osobám s výjimkou případů zpracovatelů z pověření pořadatele soutěže, kteří se podílí na zpracování osobních údajů výherců a dále kteří zajišťují pro pořadatele předání/odeslání výher. Zpracovatel je pořadatelem vždy pečlivě vybírán a smluvně zavázán v souladu s čl. 28 GDPR. Účastník soutěže použitím a naskenováním Kaufland karty při placení nákupu v prodejnách pořadatele vyjadřuje v souladu s čl. 6 odst. 1 a) GDPR souhlas se zpracováním osobních údajů jím uvedených za účelem zaslání informace o výhře a předáním výhry.

b) Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo kontrolovat splnění všech podmínek pro účast v soutěži a v případě sporu posoudit a rozhodnout o nároku na jakoukoli výhru, včetně práva vyloučit kteréhokoli z účastníků soutěže ze soutěže v případě, že by takový účastník porušoval pravidla anebo byl z této činnosti důvodně podezřelý, popř. že má pořadatel důvodné podezření, že účastník soutěže dosáhl výhry nekale, v rozporu s dobrými mravy, zneužitím nebo porušením podmínek Věrnostního programu Kaufland Card nebo v souvislosti s porušením všeobecně závazných právních předpisů, a to bez náhrady nákladů či škody, která by vyloučením mohla účastníkovi soutěže vzniknout. Případné námitky s průběhem soutěže lze pořadateli zaslat písemně na poštovní adresu uvedenou v těchto Pravidlech do 5 pracovních dnů od ukončení soutěže. Námitky podané později nebudou brány v potaz. Rozhodnutí pořadatele o námitce je konečné.

c) Jakékoliv předměty zobrazené a zveřejněné v rámci doprovodné propagace k této soutěži, které nejsou výslovně uvedeny jako výhra v těchto pravidlech, nejsou předmětem výhry a výherce na ně nemůže uplatnit nárok.

d) Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoliv bez udání důvodu zkrátit, přerušit nebo odvolat soutěž, změnit pravidla soutěže či nahradit výhru jinou výhrou stejného druhu a obdobné hodnoty. Veškeré změny pravidel soutěže nabývají účinnosti jejich vyhlášením v sídle společnosti. Změna pravidel soutěže nezakládá nárok účastníka soutěže na náhradu nákladů vynaložených v soutěži.

e) Telefonní číslo Infolinky soutěže pro dotazy účastníků a podávání obecných informací o soutěži je +420 800 165 894. Telefonní infolinka je v provozu od pondělí do pátku od 8.00 hodin do 20.00 hodin.


Důležité upozornění

Společnost Family Butchers preventivně stáhla dne 3. 6. 2021 výrobek
Medvídkova Mortadella 90 g 75%

EAN 4006229020771
všechny produkty s datem spotřeby do 05.07.2021 včetně

 

Medvídkova Mortadella 90 g