Data o prodejně se načítají

Vaše data byla odeslána.
Toto není vaše prodejna?
Změnit
Vaše prodejna

Nedávno vyhledané prodejny

Pravidla soutěží

Úplná pravidla soutěže „Vyhraj auto s Kaufland Card“

1) Pravidla a pořadatel soutěže

a) Tato Pravidla jsou dokumentem, který závazně upravuje Pravidla soutěže „Vyhraj auto s Kaufland Card“ (dále jen „soutěž“) pořádané společností Kaufland Česká republika v.o.s., zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 20184, IČ: 25110161, se sídlem Bělohorská 203, Praha 6, www.kaufland.cz, jakožto pořadatelem a provozovatelem soutěže (dále jen „pořadatel“).

b) Originál těchto Pravidel je uložen v sídle pořadatele, kde je k dispozici pro případné nahlédnutí.

 

2) Doba a místo trvání soutěže

Soutěž bude probíhat od 01.10.2020 do 31.10.2020 v prodejnách Kaufland na území České republiky (jednotlivé dny v období od 01.10.2020 do 31.10.2020 jsou v těchto pravidlech dále označovány jako „soutěžní den“)

 

3) Účast v soutěži

a) Účastníkem soutěže může být fyzická osoba starší 18 let, která je registrována ve Věrnostním programu pořadatele „Kaufland Card“, nakoupí v době trvání soutěže v prodejnách pořadatele v rámci jednoho nákupu zboží v celkové hodnotě alespoň 500 Kč a při placení nákupu použije Kaufland kartu, při splnění veškerých podmínek účasti v soutěži stanovených těmito pravidly (dále jen „účastník soutěže“).

b) Účastník soutěže použitím a naskenováním Kaufland karty při placení nákupu v hodnotě alespoň 500 Kč v prodejnách pořadatele vyjadřuje souhlas s těmito pravidly soutěže a se zpracováním osobních údajů.

c) Účastník soutěže se může účastnit soutěže během doby trvání soutěže opakovaně, avšak během jednoho soutěžního dne pouze jedenkrát, přičemž platí, že za každých 500 Kč hodnoty nákupu je zařazen do slosování a zvyšuje tak svou šanci na výhru (za každých 500 Kč nákupu získá 1 pozici v seznamu účastníků soutěže, ze kterého budou losováni výherci, tzn. nakoupí-li účastník např. za 2000,- Kč, získá 4 pozice). Učiní-li účastník soutěže během jednoho soutěžního dne více nákupů v hodnotě alespoň 500 Kč, je do soutěže zařazen s tím nákupem, jehož hodnota je nejvyšší.  

d) Účastník soutěže bude do soutěže přijat poté, co v době trvání soutěže nakoupí v prodejnách pořadatele v rámci jednoho nákupu zboží  v celkové  hodnotě alespoň 500 Kč a při placení nákupu použije a naskenuje Kaufland kartu. Každý účastník soutěže může v rámci soutěže vyhrát pouze jedenkrát.

 

4) Výhry

Dle postupu uvedeného v bodě 5 těchto pravidel bude vylosován 1 výherce, který vyhrává:

Škoda Octavia Combi s motorem 1,5 TSI 110 KW a 6-stupňovou převodovkou

 

5) Vyhodnocení výherce

a)      Pro zjištění nároku na výhru a veškeré související úkony bude jako identifikace účastníka soutěže použito dat uvedených účastníkem soutěže ve Věrnostním programu pořadatele „Kaufland Card“.

b)      Výherce bude stanoven pořadatelem, a to na základě náhodného výběru – losování, které proběhne dne 10.11.2020. Výběr výherce bude proveden elektronicky prostřednictvím programu náhodně generujícím čísla ze seznamu všech transakcí účastníků soutěže. U losování výherců budou přítomni nejméně tři zaměstnanci centrály pořadatele, z nichž alespoň jeden bude zástupcem oddělení spravujícího systém pořadatele sloužící ke správě Věrnostního programu. O průběhu losování bude vyhotoven písemný protokol, který bude po losování podepsán všemi účastníky losování a spolu s těmito pravidly bude uložen v sídle pořadatele, kde bude k dispozici pro případné nahlédnutí.

c)       Výsledky soutěže budou uveřejněny na internetových stránkách pořadatele, https://www.kaufland.cz/akce/souteze.html, a to nejpozději do 7.12. 2020. Údaje o výherci budou uvedeny v rozsahu jméno, příjmení a město.

d)      Pořadatel oznámí výhru výherci prostřednictvím komunikačního kanálu, ke kterému výherce udělil souhlas v rámci svého uživatelského účtu ve Věrnostním programu „Kaufland Card“, tj. prostřednictvím emailu/SMS anebo prostřednictvím poštovních služeb na adresu výherce uvedenou výhercem ve Věrnostním programu „Kaufland Card“, a to doporučenou zásilkou určenou do vlastních rukou výherce, kde bude uvedeno datum, místo a čas slavnostního předání výhry.

e)     Pokud si výherce výhru v určený den, čase a místě nevyzvedne, ani nekontaktuje pořadatele ve lhůtě před určeným datem vyzvednutí výhry, nárok výherce na výhru zaniká, a to bez nároku na jakoukoli kompenzaci. V případě, že výherce nepřevezme od provozovatele doručovací služby zásilku s oznámením o výhře ve lhůtě 10 dnů od prvního pokusu o doručení, nárok výherce na výhru zaniká. V případě, že se pořadateli nepodaří výherce kontaktovat telefonicky ani emailem, resp. výherce mu do 15 dnů od odeslání emailu/SMS na email/SMS pořadatele neodpoví nebo se nedostaví v určený den na místo předání výhry, nárok výherce na výhru zaniká. Zanikne-li nárok výherce na výhru dle tohoto odstavce, bude stanoven náhradní výherce, a to postupem uvedeným v bodu 5) písm. b) těchto pravidel.

 

6) Ostatní podmínky soutěže

a)    Účastníci soutěže berou na vědomí, že pořadatel zaznamená u použití Kaufland karty při placení nákupu v prodejně pořadatele datum nákupu.

b)    Pořadatel nenese jakoukoli odpovědnost za zásilky předané držiteli doručovací licence.

c)    V případě, že výherce je daňovým rezidentem České republiky dle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, zavazuje se pořadatel uhradit případnou srážkovou daň z přijaté výhry na vlastní náklady. V případě, že výherce je daňovým nerezidentem České republiky dle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, hradí případnou srážkovou daň z přijaté výhry výherce.

d)    Pořadatel nenese jakoukoli odpovědnost za včasné užití výhry výhercem a ani za způsob či následky jejich užití.

e)    Vyobrazení výhry na komunikačních materiálech soutěže (letáky, plakáty, webové stránky apod.) nemusí odpovídat skutečné podobě výhry zejména ve smyslu barevného provedení či jednotlivých vyobrazených detailů. Jediná závazná specifikace výhry je stanovena v úplných pravidlech soutěže.

f)     Výhru není možné reklamovat, ani měnit její typ či provedení. Na výhru nevzniká právní nárok vymahatelný soudní cestou. Pořadatel nenese žádnou odpovědnost za jakákoli rizika a závazky související s výhrou. Pořadatel neodpovídá ani za vady a poškození výhry od okamžiku jejího předání výherci. Soutěž nemá charakter veřejného příslibu.

 

7) Závěrečná ustanovení

a) Poskytne-li účastník soutěže v rámci soutěže, resp. v rámci Věrnostního programu „Kaufland Card“ své osobní údaje, bere na vědomí a výslovně souhlasí s tím, že je pořadatel bude shromažďovat a zpracovávat ve své marketingové databázi za účelem účasti účastníka soutěže v soutěži, za účelem vyhodnocení výherce, předání výhry výherci a bezúplatným zveřejněním jména,  příjmení a města bydliště účastníka soutěže ve sdělovacích prostředcích a na https://www.kaufland.cz/akce/souteze.html v rámci vyhlášení výsledků soutěže, a to po dobu 1 roku od ukončení soutěže. Účastník soutěže dále bere na vědomí a souhlasí s tím, že pořadatel shromažďuje a zpracovává jeho osobní údaje v rámci Věrnostního programu „Kaufland Card“, se kterým účastník soutěže vyslovil svůj souhlas účastí na tomto Věrnostním programu a přijetím jeho podmínek. Účastník soutěže bere na vědomí, že poskytnutí údajů je dobrovolné a souhlas může kdykoliv odvolat, a to s účinky do budoucna. Účastník soutěže má právo bezplatně obdržet na základě žádosti v souladu s čl. 15 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále také jen „GDPR“) informaci o osobních údajích, které jsou uloženy ohledně jeho osoby. Kromě toho má účastník soutěže za splnění podmínek stanovených zákonem právo na opravu (čl. 16 GDPR), výmaz (čl. 17 GDPR) a omezení zpracování (čl. 18 GDPR) jeho osobních údajů, a dále právo na přenos dat dle čl. 20 GDPR. Kromě toho má účastník soutěže právo na podání stížnosti u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

 

Správce osobních údajů ve smyslu čl. 4 bodu 7 GDPR:

Kaufland Česká republika v.o.s
se sídlem Bělohorská 2428/203, 169 00 Praha 6

IČ 25110161
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, A 20184

Kontaktní osoba pro ochranu osobních údajů: oou@kaufland.cz

Tímto způsobem získané osobní údaje nebudou poskytnuty třetím osobám s výjimkou případů zpracovatelů z pověření pořadatele soutěže, kteří se podílí na zpracování osobních údajů výherců a dále kteří zajišťují pro pořadatele předání/odeslání výher. Zpracovatel je pořadatelem vždy pečlivě vybírán a smluvně zavázán v souladu s čl. 28 GDPR.  Účastník soutěže použitím a naskenováním Kaufland karty při placení nákupu v prodejnách pořadatele vyjadřuje v souladu s čl. 6 odst. 1 a) GDPR souhlas se zpracováním osobních údajů jím uvedených za účelem zaslání informace o výhře a předáním výhry.

b) Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo kontrolovat splnění všech podmínek pro účast v soutěži a v případě sporu posoudit a rozhodnout o nároku na jakoukoli výhru, včetně práva vyloučit kteréhokoli z účastníků soutěže ze soutěže v případě, že by takový účastník porušoval pravidla anebo byl z této činnosti důvodně podezřelý, a to bez náhrady nákladů či škody, která by vyloučením mohla účastníkovi soutěže vzniknout. Případné námitky s průběhem soutěže lze pořadateli zaslat písemně na poštovní adresu uvedenou v těchto Pravidlech do 5 pracovních dnů od ukončení soutěže. Námitky podané později nebudou brány v potaz. Rozhodnutí pořadatele o námitce je konečné.

c) Jakékoliv předměty zobrazené a zveřejněné v rámci doprovodné propagace k této soutěži, které nejsou výslovně uvedeny jako výhra v těchto pravidlech, nejsou předmětem výhry a výherce na ně nemůže uplatnit nárok.

d) Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoliv bez udání důvodu zkrátit, přerušit nebo odvolat soutěž, změnit pravidla soutěže či nahradit výhru jinou výhrou stejného druhu a obdobné hodnoty. Veškeré změny pravidel soutěže nabývají účinnosti jejich vyhlášením v sídle společnosti. Změna pravidel soutěže nezakládá nárok účastníka soutěže na náhradu nákladů vynaložených v soutěži.

e) Telefonní číslo Infolinky soutěže pro dotazy účastníků a podávání obecných informací o soutěži je +420 800 165 894. Telefonní infolinka je v provozu od pondělí do pátku od 8.00 hodin do 20.00 hodin.

Úplná pravidla soutěže „Vyhraj bezplatný nákup po dobu 3 minut v Kauflandu Praha Stodůlky“

1) Organizátor
Pořadatelem a Organizátorem spotřebitelské soutěže „VYHRAJ BEZPLATNÝ NÁKUP PO DOBU 3 MINUT V KAUFLANDU PRAHA STODŮLKY“ (dále jen „Soutěž“) je společnost BTL partner & media s.r.o. se sídlem Praha 1, Bílkova 855/19, PSČ CZ 110 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 716, IČO: 29352576 (dále jen „Organizátor“). Organizátor jako provozovatel Soutěže odpovídá za řádný průběh soutěže a zajišťuje veškeré činnosti s tím související. Zadavatelem soutěže a Zpracovatelem osobních údajů v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) je společnost Kaufland Česká republika v.o.s., Bělohorská 2428/203, Praha 6, 169 00, Česká republika (dále jen „Zadavatel“). Zároveň Zadavatel poskytuje pro realizaci Soutěže své nákupní centrum Kaufland Praha Stodůlky, adresa: Pod Hranicí 1304/17, 155 00 Praha 5.

2) Termín a místo konání soutěže
Soutěž probíhá na adrese: Kaufland Praha Stodůlky, ulice Pod Hranicí 1304/17, 155 00 Praha 5 (prostor mezi vnějšími a vnitřními vchodovými dveřmi a prodejna), a to 21.10.2020 v průběhu otevírací doby Kaufland Praha Stodůlky.

3) Podmínky účasti v soutěži
Účastníkem soutěže se může stát fyzická osoba starší 18 let s trvalým bydlištěm na území České republiky, která se zúčastní v uvedeném období soutěže a splní všechny její podmínky (dále jen „Soutěžící“).

4) Zapojení do soutěže
Účastníkem soutěže se stává každý návštěvník Kaufland Praha Stodůlky, který navštíví prodejnu ve dnech soutěže a použije k příchodu do prodejny vstup vedoucí z parkoviště. Ve vstupu je umístěna soutěžní brána s přístrojem na detekci pohybu, která zaznamenává průchod každého návštěvníka Kauflandu Praha Stodůlky. V průběhu dne, maximálně však 5x (pětkrát), se v bráně aktivuje výherní mód, který při průchodu prvního následujícího návštěvníka po aktivaci módu oznámí výhru pomocí světelných a zvukových signálů. Tímto signálem je tedy označen výherce soutěže.

5) Výhra v soutěži
Výhrou v soutěži je bezplatný nákup jedné osoby po dobu 3 minut v prodejně Kaufland Praha Stodůlky. Dobu 3 minut pro nákup bude měřit předem určený časoměřič Zadavatele. Vyzvednutí výhry musí následovat neprodleně po označení výherce. Doba 3 minut pro bezplatný nákup začíná průjezdem nákupního vozíku vstupními dveřmi do prodejny a končí pokynem časoměřiče o konci času vyměřeného pro bezplatný nákup tedy 3 minut. Pokynem je míněna věta „Stop, ukončete nákup“.

Součástí nákupu může být buď libovolný počet kusů výrobků ze sekce Food a nebo pouze 1 ks od jednoho druhu výrobku v sekci Drogerie.

Druhem výrobku se rozumí zboží se stejným kompletním názvem např. Calgon odstraňovač vodního kamene gel 1 kg/750 ml). Druhem výrobku se nerozumí zboží se stejným názvem, ale různým balením např. Pampers Sleep&Play 42 ks a Pampers Sleep&Play 58 ks.

Součástí nákupu nemohou být:

a) Alkoholické nápoje
b) Tabákové výrobky
c) Pyrotechnika
d) Domácí potřeby
e) Sklo
f) Porcelán
g) Úklid
h) Koupelna
i) Věrnostní program
j) Textil
k) Knihy
l) Brýle
m) Tisk
n) Potřeby pro cyklisty
o) Sezonní zboží - grilování, zavařování, zahradní nábytek
p) Svíčky, ubrousky, jednorázové nádobí
q) Potřeby pro motoristy
r) Hodiny
s) Elektro
t) Datové nosiče
u) Hračky
v) Žárovky, baterie
w) Tchibo výrobky
x) Nářadí
y) Dálniční známky

6) Omezující podmínky účasti v soutěži
Soutěže se nemohou účastnit osoby, které jsou v pracovním či obdobném poměru k Organizátorovi nebo Zadavateli soutěže, anebo jsou k takovým osobám ve vztahu osob blízkých ve smyslu ust. § 22 občanského zákoníku.

Výherci Soutěže účastní s vědomím, že nemohou požadovat výhry v celkovém rozsahu, než jaké určí Organizátor, ani nejsou oprávněni požadovat na místo výher peněžní plnění.

Organizátor i Zadavatel si vyhrazují právo konečného rozhodnutí ve všech otázkách souvisejících s konáním soutěže.

Organizátor soutěže je s předchozím písemným souhlasem Zadavatele oprávněn kdykoliv bez náhrady pozměnit nebo upravit pravidla soutěže či soutěž pozastavit, odvolat, anebo zrušit či jednostranně změnit nebo doplnit její pravidla. Pravidla mohou být ve zkrácené verzi komunikována na propagačních materiálech v souvislosti se soutěží, avšak tato úplná pravidla jsou považována v rámci soutěže za jediná, úplná a konečná. Konečné rozhodnutí o sporných otázkách přísluší vždy organizátorovi. Organizátor i Zadavatel jsou oprávněni kdykoliv kontrolovat všechny podmínky pro účast v soutěži. Případné námitky k průběhu soutěže lze Organizátorovi zaslat písemně na poštovní adresu uvedenou v těchto pravidlech do 3 pracovních dnů od ukončení soutěže. Námitky podané později nebudou brány v potaz. Rozhodnutí Zadavatele o námitce je konečné.

7) Souhlas se zpracováním osobních údajů
Poskytne-li účastník soutěže v rámci soutěže své osobní údaje, bere na vědomí a výslovně souhlasí s tím, že je Organizátor bude shromažďovat a zpracovávat ve své marketingové databázi pouze za účelem účasti účastníka soutěže v soutěži, za účelem vyhodnocení výherců, zaslání nebo předání výher výhercům a bezúplatným zveřejněním jména, příjmení a města bydliště účastníka soutěže ve sdělovacích prostředcích a na www.kaufland.cz v rámci vyhlášení výsledků soutěže, a to po dobu 1 roku od ukončení soutěže. Účastník soutěže bere na vědomí, že poskytnutí údajů je dobrovolné, souhlas může být kdykoliv odvolán a má právo písemně požádat o poskytnutí informace o osobních údajích, které jsou o něm zpracovávány, a další práva dle § 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Účastník soutěže bere na vědomí, že může dále požadovat vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů, vyžádat si přístup k těmto údajům od Organizátora soutěže a tyto nechat opravit, může požadovat výmaz těchto osobních údajů dopisem na adresu sídla Organizátora soutěže a v případě pochybností se může obrátit na Organizátora nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Tímto způsobem získané osobní údaje budou poskytnuty pouze Zadavateli soutěže. Účastí v Soutěži vyjadřuje účastník soutěže souhlas podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, se zpracováním osobních údajů jím uvedených za účelem předání výhry.

8) Ostatní ujednání
Svým zapojením do soutěže vyjadřuje výherce v souladu s § 77 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku souhlas s bezúplatným užitím svých písemných projevů, obrazových snímků a obrazových a zvukových záznamů týkajících se jeho osoby nebo jeho projevu osobní povahy pořízených Organizátorem v souvislosti s pořádáním této soutěže, identifikací výherce a předáváním výhry pro komerční účely ve všech komunikačních médiích bez ohledu na jejich povahu a určení, všemi obvyklými způsoby a s jejich následnou úpravou. Výherce uděluje tento souhlas bez věcného, množstevního a územního omezení, pouze však k účelům výše uvedeným, a to na dobu 18 měsíců ode dne počátku Doby konání soutěže.

Do soutěže budou zařazeni všichni Soutěžící, kteří splní pravidla soutěže. Soutěžící bude ze soutěže vyloučen v případě, že Organizátor zjistí nebo bude mít oprávněné podezření, že jedná v rozporu s pravidly soutěže a/ nebo dobrými mravy (např. podvodné nebo nekalé jednání) a/ nebo nesoutěží v duchu fair play. Do soutěže nebude zařazen nebo z ní může být vyloučen také soutěžící, který neuvede všechny požadované údaje nebo je uvede nepravdivě, nesprávně či nečitelně. V případě vyloučení účastníka soutěže ze soutěže z jakéhokoliv důvodu jeho nárok na výhru zaniká. V případě, že se takový soutěžící stane i přes uvedené skutečnosti výhercem v soutěži, nemá nárok na výhru, výhra mu nebude předána.

Organizátor je oprávněn kontrolovat splnění všech podmínek pro účast v soutěži a v případě sporu posoudit a rozhodnout o jakékoliv otázce se soutěží spojenou. Organizátor má právo vyloučit kteréhokoli účastníka soutěže ze soutěže v případě, že zjistí nebo bude mít oprávněné podezření, že účastník soutěže jedná v rozporu s pravidly soutěže a/ nebo dobrými mravy (např. podvodné nebo nekalé jednání) a/ nebo nesoutěží v duchu fair play, a to bez náhrady nákladů či škody, která by vyloučením mohla soutěžícímu vzniknout.

Organizátor si vyhrazuje právo pozastavit soutěž, pokud vznikne důvodné podezření, že došlo k podvodu nebo trestnému činu, který znemožňuje konání soutěže. Pokud se takové podezření potvrdí, vyhrazuje si Organizátor právo spotřebitelskou soutěž ukončit.

Případné námitky k průběhu soutěže lze zaslat Organizátorovi písemně na poštovní adresu uvedenou v těchto pravidlech do tří pracovních dnů od ukončení soutěže. Námitky podané později nebudou brány v potaz. Rozhodnutí Organizátora o námitce je konečné.

Výherce soutěže nemůže požadovat peněžité plnění výměnou za výhru a nemá nárok ani na jakákoliv jiná plnění ze strany Organizátora než ta, která jsou uvedena v těchto pravidlech. Soutěž nemá charakter veřejného příslibu.

Výměna výher či vyplacení peněžitého plnění výměnou za věcné výhry není možná.

Organizátor ani Zadavatel nejsou odpovědní za jakoukoli škodu či újmu, kterou účastník případně utrpí svou účastí v soutěži či v souvislosti s užíváním výher.

Tato pravidla jsou jediným veřejným dokumentem, který upravuje vztah Organizátora a Zadavatele ve vztahu ke spotřebitelům.

Organizátor si vyhrazuje právo kdykoliv změnit pravidla soutěže, a to i v době jejího průběhu, změnit dobu jejího trvání, tj. zejména soutěž v jejím průběhu přerušit či předčasně ukončit, pokud bude změna pravidel nutná nebo bude konání soutěže znemožněno nebo ztíženo z důvodu vyšší moci včetně jakýchkoliv důvodů mimo sféru vlivu Organizátora či Zadavatele. O jakýchkoli reklamacích či námitkách rozhoduje s konečnou platností Organizátor.

Úplná pravidla soutěže jsou po celou dobu jejich platnosti k nahlédnutí v místě akce, na adrese: Kaufland Praha Stodůlky, Pod Hranicí 1304/17, 155 00 Praha 5.

Tato pravidla jsou platná od 14.10.2020 do skončení soutěže, v Praze, Česká republika

Úplná pravidla soutěže „Nakupuj s Kaufland Card ve své prodejně Kaufland Stodůlky a vyhraj iPhone, iPad anebo poukázku v hodnotě 1000 Kč“

1) Pravidla a pořadatel soutěže

a) Tato Pravidla jsou dokumentem, který závazně upravuje Pravidla soutěže „Nakupuj s Kaufland Card ve své prodejně Kaufland Stodůlky a vyhraj iPhone, iPad anebo poukázku v hodnotě 1 000 Kč“ (dále jen „soutěž“) pořádané společností Kaufland Česká republika v.o.s., zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 20184, IČ: 25110161, se sídlem Bělohorská 203, Praha 6, www.kaufland.cz, jakožto pořadatelem a provozovatelem soutěže (dále jen „pořadatel“).

b) Originál těchto Pravidel je uložen v sídle pořadatele, kde je k dispozici pro případné nahlédnutí.

2) Doba a místo trvání soutěže

Soutěž bude probíhat od 21.10.2020 do 24.11.2020 na provozovně Kaufland Stodůlky na adrese Pod Hranicí 1304/17, 155 00 Praha 5, a to v celkovém počtu 5 (pěti) týdenních soutěžních kol:

1. soutěžní kolo: od 21.10.2020 do 25.10.2020

2. soutěžní kolo: od 26.10.2020 do 03.11.2020

3. soutěžní kolo: od 04.11.2020 do 10.11.2020

4. soutěžní kolo: od 11.11.2020 do 17.11.2020

5. soutěžní kolo: od 18.11.2020 do 24.11.2020

 Jednotlivé dny v období od 21.10.2020 do 24.11.2020 jsou v těchto pravidlech dále označovány jako „soutěžní den“, jednotlivá soutěžní kola jsou označována jako „soutěžní týden“.

3) Účast v soutěži

a) Účastníkem soutěže může být fyzická osoba starší 18 let, která je registrována ve Věrnostním programu pořadatele „Kaufland Card“ a Kaufland kartu používá při placení nákupu v prodejnách pořadatele, při splnění veškerých podmínek účasti v soutěži stanovených těmito pravidly (dále jen „účastník soutěže“).

b) Účastník soutěže použitím a naskenováním Kaufland karty při placení nákupu v prodejnách pořadatele vyjadřuje souhlas s těmito pravidly soutěže a se zpracováním osobních údajů.

c) Účastník soutěže se může účastnit soutěže během doby trvání soutěže opakovaně, avšak v rámci jednoho soutěžního dne pouze jedenkrát (tzn. Účastník se může soutěže zúčastnit každý den v době trvání soutěže pouze jednou). Účastník soutěže bude do soutěže přijat poté, co poprvé v tom, kterém soutěžním dnu použije a naskenuje Kaufland kartu při placení nákupu v prodejně Praha Stodůlky. Pokud se účastník soutěže zúčastní soutěže opakovaně, zvyšuje tím svou šanci na výhru. Každý účastník soutěže může v rámci jednoho soutěžního kola vyhrát pouze jedenkrát.

d) Do soutěže budou zařazeni účastníci soutěže, kteří použili a naskenovali Kaufland kartu při placení nákupu v prodejně Praha Stodůlky v době trvání soutěže.

4) Výhry

Soutěž se skládá z 5 týdenních soutěžních kol dle bodu 2, přičemž v rámci jednoho soutěžního kola bude vylosováno dle postupu uvedeného v bodě 5 těchto pravidel celkem 11 výherců, kteří dle jejich pořadí vylosování vyhrávají:

1. soutěžní kolo (21.10. – 25.10.2020)

1. vylosovaný výherce: mobilní telefon iPhone s kapacitou paměti 256 GB, 6,1 palcovým (úhlopříčně) LCD Multi-Touch displejem přes celou přední stranu s technologií IPS (rozlišení 1792 × 828), v černé barvě.

2.-11. vylosovaný výherce: poukázku na nákup zboží v prodejnách Kaufland v hodnotě 1 000 Kč. Platnost poukazu je 12 měsíců od data převzetí poukazu výhercem. 

2. soutěžní kolo (26.10. – 03.11.2020)

1. vylosovaný výherce: iPad 128 GB Wi-fi Space Gray, 10,5 palcový (úhlopříčně) Multi-Touch displej s LED podsvícením a technologií IPS, rozlišení 2160x1620 pixelů při 264 bodech na palec (ppi)

2.-11. vylosovaný výherce: poukázku na nákup zboží v prodejnách Kaufland v hodnotě 1 000 Kč. Platnost poukazu je 12 měsíců od data převzetí poukazu výhercem.

3. soutěžní kolo (04.11. – 10.11.2020)

1. vylosovaný výherce: iPad 128 GB Wi-fi Space Gray, 10,5 palcový (úhlopříčně) Multi-Touch displej s LED podsvícením a technologií IPS, rozlišení 2160x1620 pixelů při 264 bodech na palec (ppi)

2.-11. vylosovaný výherce: poukázku na nákup zboží v prodejnách Kaufland v hodnotě 1 000 Kč. Platnost poukazu je 12 měsíců od data převzetí poukazu výhercem.

4. soutěžní kolo (11.11. – 17.11.2020)

1. vylosovaný výherce: iPad 128 GB Wi-fi Space Gray, 10,5 palcový (úhlopříčně) Multi-Touch displej s LED podsvícením a technologií IPS, rozlišení 2160x1620 pixelů při 264 bodech na palec (ppi)

2.-11. vylosovaný výherce: poukázku na nákup zboží v prodejnách Kaufland v hodnotě 1 000 Kč. Platnost poukazu je 12 měsíců od data převzetí poukazu výhercem.

   

5. týden (18.11. – 24.11.2020)

1. vylosovaný výherce: mobilní telefon iPhone  s kapacitou paměti 256 GB, 6,1 palcovým (úhlopříčně) LCD Multi-Touch displejem přes celou přední stranu s technologií IPS (rozlišení 1792 × 828), v černé barvě.

2.-11. vylosovaný výherce: poukázku na nákup zboží v prodejnách Kaufland v hodnotě 1 000 Kč. Platnost poukazu je 12 měsíců od data převzetí poukazu výhercem.  

5) Vyhodnocení výherce

a)      Pro zjištění nároku na výhru a veškeré související úkony bude jako identifikace účastníka soutěže použito dat uvedených účastníkem soutěže ve Věrnostním programu pořadatele „Kaufland Card“.

b)      Výherci budou stanoveni pořadatelem, a to na základě náhodného výběru – losování, které se uskuteční vždy nejpozději do konce týdne následujícího po ukončení toho kterého soutěžního kola.Výběr výherců bude proveden elektronicky prostřednictvím programu náhodně generujícím čísla ze seznamu všech transakcí účastníků soutěže. U losování výherců budou přítomni nejméně tři zaměstnanci centrály pořadatele, z nichž alespoň jeden bude zástupcem oddělení spravujícího systém pořadatele sloužící ke správě Věrnostního programu. O průběhu losování bude vyhotoven písemný protokol, který bude po losování podepsán všemi účastníky losování a spolu s těmito pravidly bude uložen v sídle pořadatele, kde bude k dispozici pro případné nahlédnutí.

c)       Výsledky soutěže budou uveřejněny na internetových stránkách pořadatele, www.kaufland.cz/akce/souteze.html, a to nejpozději do 30.11.2020. Údaje o výherci budou uvedeny v rozsahu jméno, příjmení a město.

d)      Pořadatel oznámí výhru výherci prostřednictvím komunikačního kanálu, ke kterému výherce udělil souhlas v rámci svého uživatelského účtu ve Věrnostním programu „Kaufland Card“, tj. prostřednictvím emailu/SMS anebo prostřednictvím poštovních služeb na adresu výherce uvedenou výhercem ve Věrnostním programu „Kaufland Card“, a to doporučenou zásilkou určenou do vlastních rukou výherce.

e)       Pořadatel si vyhrazuje právo předat výhru iPhone/iPad výhercům prostřednictvím zaměstnance pořadatele na provozovně Praha Stodůlky, a to pouze osobě výherce oproti předávacímu protokolu. V případě, že výherce odmítne výhru převzít nebo se nedostaví ve stanovený den určený pro převzetí výhry na provozovně Praha Stodůlky, popř. odmítne podepsat předávací protokol, nárok výherce na výhru zaniká, a to bez nároku na jakoukoliv kompenzaci.

Pořadatel si dále vyhrazuje právo zaslat výhercům poukázky na nákup zboží pouze na jméno a adresy uvedené výhercem ve Věrnostním programu „Kaufland Card“ a to prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb, doporučenou zásilkou s dodáním do vlastních rukou výhradně jen adresáta. Výhry budou adresovány pouze osobě výherce. V případě, že výherce odmítne výhru převzít nebo nepřevezme od provozovatele poštovních služeb zásilku s výhrou ve lhůtě 10 dnů od prvního pokusu o doručení, nebo ve Věrnostním programu uvedl nesprávnou, neúplnou či neexistující adresu, nárok výherce na výhru zaniká, a to bez nároku na jakoukoliv kompenzaci.

Veškeré výhry budou předány/odeslány nejpozději do 31.12.2020

6) Ostatní podmínky soutěže

a)    Účastníci soutěže berou na vědomí, že pořadatel zaznamená u použití Kaufland karty při placení nákupu v prodejně pořadatele datum nákupu.

b)    Pořadatel nenese jakoukoli odpovědnost za zásilky předané držiteli doručovací licence.

c)    V případě, že výherce je daňovým rezidentem České republiky dle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, zavazuje se pořadatel uhradit případnou srážkovou daň z přijaté výhry na vlastní náklady. V případě, že výherce je daňovým nerezidentem České republiky dle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, hradí případnou srážkovou daň z přijaté výhry výherce.

d)    Pořadatel nenese jakoukoli odpovědnost za včasné užití výhry výhercem a ani za způsob či následky jejich užití.

e)    Vyobrazení výhry na komunikačních materiálech soutěže (letáky, plakáty, webové stránky apod.) nemusí odpovídat skutečné podobě výhry zejména ve smyslu barevného provedení či jednotlivých vyobrazených detailů. Jediná závazná specifikace výhry je stanovena v úplných pravidlech soutěže.

f)     Výhru není možné reklamovat, ani měnit její typ či provedení. Na výhru nevzniká právní nárok vymahatelný soudní cestou. Pořadatel nenese žádnou odpovědnost za jakákoli rizika a závazky související s výhrou. Pořadatel neodpovídá ani za vady a poškození výhry od okamžiku jejího předání výherci. Soutěž nemá charakter veřejného příslibu.

7) Závěrečná ustanovení

a) Poskytne-li účastník soutěže v rámci soutěže, resp. v rámci Věrnostního programu „Kaufland Card“ své osobní údaje, bere na vědomí a výslovně souhlasí s tím, že je pořadatel bude shromažďovat a zpracovávat ve své marketingové databázi za účelem účasti účastníka soutěže v soutěži, za účelem vyhodnocení výherce, předání výhry výherci a bezúplatným zveřejněním jména,  příjmení a města bydliště účastníka soutěže ve sdělovacích prostředcích a na www.kaufland.cz/akce/souteze.html v rámci vyhlášení výsledků soutěže, a to po dobu 1 roku od ukončení soutěže. Účastník soutěže dále bere na vědomí a souhlasí s tím, že pořadatel shromažďuje a zpracovává jeho osobní údaje v rámci Věrnostního programu „Kaufland Card“, se kterým účastník soutěže vyslovil svůj souhlas účastí na tomto Věrnostním programu a přijetím jeho podmínek. Účastník soutěže bere na vědomí, že poskytnutí údajů je dobrovolné a souhlas může kdykoliv odvolat, a to s účinky do budoucna. Účastník soutěže má právo bezplatně obdržet na základě žádosti v souladu s čl. 15 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále také jen „GDPR“) informaci o osobních údajích, které jsou uloženy ohledně jeho osoby. Kromě toho má účastník soutěže za splnění podmínek stanovených zákonem právo na opravu (čl. 16 GDPR), výmaz (čl. 17 GDPR) a omezení zpracování (čl. 18 GDPR) jeho osobních údajů, a dále právo na přenos dat dle čl. 20 GDPR. Kromě toho má účastník soutěže právo na podání stížnosti u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Správce osobních údajů ve smyslu čl. 4 bodu 7 GDPR:

Kaufland Česká republika v.o.s
se sídlem Bělohorská 2428/203, 169 00 Praha 6

IČ 25110161
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, A 20184

Kontaktní osoba pro ochranu osobních údajů: oou@kaufland.cz

Tímto způsobem získané osobní údaje nebudou poskytnuty třetím osobám s výjimkou případů zpracovatelů z pověření pořadatele soutěže, kteří se podílí na zpracování osobních údajů výherců a dále kteří zajišťují pro pořadatele předání/odeslání výher. Zpracovatel je pořadatelem vždy pečlivě vybírán a smluvně zavázán v souladu s čl. 28 GDPR.  Účastník soutěže použitím a naskenováním Kaufland karty při placení nákupu v prodejnách pořadatele vyjadřuje v souladu s čl. 6 odst. 1 a) GDPR souhlas se zpracováním osobních údajů jím uvedených za účelem zaslání informace o výhře a předáním výhry.

b) Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo kontrolovat splnění všech podmínek pro účast v soutěži a v případě sporu posoudit a rozhodnout o nároku na jakoukoli výhru, včetně práva vyloučit kteréhokoli z účastníků soutěže ze soutěže v případě, že by takový účastník porušoval pravidla anebo byl z této činnosti důvodně podezřelý, a to bez náhrady nákladů či škody, která by vyloučením mohla účastníkovi soutěže vzniknout. Případné námitky s průběhem soutěže lze pořadateli zaslat písemně na poštovní adresu uvedenou v těchto Pravidlech do 5 pracovních dnů od ukončení soutěže. Námitky podané později nebudou brány v potaz. Rozhodnutí pořadatele o námitce je konečné.

c) Jakékoliv předměty zobrazené a zveřejněné v rámci doprovodné propagace k této soutěži, které nejsou výslovně uvedeny jako výhra v těchto pravidlech, nejsou předmětem výhry a výherce na ně nemůže uplatnit nárok.

d) Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoliv bez udání důvodu zkrátit, přerušit nebo odvolat soutěž, změnit pravidla soutěže či nahradit výhru jinou výhrou stejného druhu a obdobné hodnoty. Veškeré změny pravidel soutěže nabývají účinnosti jejich vyhlášením v sídle společnosti. Změna pravidel soutěže nezakládá nárok účastníka soutěže na náhradu nákladů vynaložených v soutěži.

e) Telefonní číslo Infolinky soutěže pro dotazy účastníků a podávání obecných informací o soutěži je +420 800 165 894. Telefonní infolinka je v provozu od pondělí do pátku od 8.00 hodin do 20.00 hodin.