Data o prodejně se načítají

Vaše data byla odeslána.
Toto není vaše prodejna?
Změnit
Vaše prodejna

Nedávno vyhledané prodejny

Podmínky použití aplikace Kaufland

1. Oblast platnosti

1.1 Tyto všeobecné podmínky (dále je „VOP") platí pro použití aplikace „Kaufland App" (dále jen „K-App") nabízené společností Kaufland Stiftung & Co. KG, Rötelstraße 35, 74172 Neckarsulm (dále jen „Kaufland"), a pro všechny služby s tím související (aplikace K-App spolu se službami, které jsou v rámci aplikace poskytovány, jsou dále společně označovány jako „služby").

1.2. Využívání služeb se řídí výhradně těmito VOP. Podmínky, které se od těchto VOP odlišují, se použijí pouze tehdy, pokud s nimi Kaufland písemně souhlasil.

1.3. Pro stažení aplikace K-App od třetího poskytovatele, např. přes Apple AppStore (pro přístroje s operačním systémem iOS) nebo přes Google Play Store (pro přístroje Android) platí navíc odpovídající podmínky daného poskytovatele.

 

2. Uzavření smlouvy; bezplatnost

2.1. K využívání služeb jsou oprávněni výhradně spotřebitelé podle § 419 NOZ (dále je uživatel"). Uživatel se musí k užívání aplikace přihlásit. Bez přihlášení je využívání služeb omezeno (viz detailně odst. č. 3 a 4).

2.2. Uživatelská smlouva vznikne v okamžiku úspěšné instalace aplikace K-App na mobilní přístroj, spolu s udělením souhlasu s těmito VOP. Aby bylo možné provést instalaci, je nejprve nutné nahrát K-App na mobilní přístroj a spustit ji. Zadání údajů (např. jméno, adresa atd.) není k uzavření uživatelské smlouvy nutné. Po úspěšné instalaci a udělení souhlasu uživatele s VOP informuje Kaufland uživatele o úspěšném uzavření smlouvy zasláním upozornění do aplikace. Smlouva se uzavírá výhradně v českém jazyce.

2.3. Kaufland uchovává text smlouvy. Text smlouvy ve formě těchto VOP si může uživatel kdykoli přečíst prostřednictvím odpovídající nabídky v menu v aplikaci K-App.

2.4. Uživatel nemá nárok na uzavření uživatelské smlouvy. Kaufland je oprávněn pozastavit aplikaci a služby kdykoli podle vlastního uvážení.

2.5. Za využívání aplikace nepožaduje Kaufland žádnou odměnu.

 

3. Služby Kauflandu (poskytnutí služeb)

3.1. Služby poskytované Kauflandem zahrnují obzvláště následující:

3.1.1. Vyhledávání prodejen

K zobrazení nabídky je zapotřebí, aby si uživatel nejprve zvolil prodejnu. Uživateli se ukážou prodejny Kaufland v jeho okolí a jejich specifické informace (otevírací doba a adresa). Uživatel si pak vybere jednu ze zobrazených prodejen a získá přístup k dalším informacím. Výběr prodejny může uživatel kdykoli v aplikaci změnit.

Předpokladem pro zobrazení prodejen v okolí uživatele je souhlas s lokalizací pro K-App (viz níže odst. 4.2). K uložení nebo přenosu údajů o poloze mimo aplikaci K-App nedochází (odst. 4 zásad ochrany osobních údajů).

3.1.2. Nabídky

Uživateli se zobrazí produkty z vybrané prodejny („nabídky"). Uživatel si může vybrat jednotlivé produkty a zobrazit k nim bližší údaje (např. velikost balení, obsah a cena včetně DPH.).

3.1.3. Recepty

Uživateli se zobrazí různé recepty. Recepty může uživatel v aplikaci K-App také sám vyhledávat. Pokud si uživatel vybere recept, zobrazí se mimo jiné přísady a instrukce k přípravě.

3.1.4. Nákupní seznam

Uživatel si může založit a spravovat nákupní seznamy. Uživatel může na nákupní seznam přidávat položky následujícím způsobem: volný text, výběr z nabídek a receptů a/nebo skenování kódu zboží. Nákupní seznamy mohou být vytvořeny v různých barvách. Zápisy je možné kdykoli z nákupního seznamu odstranit.

3.1.5. Sdílení nákupních seznamů

Uživatel může kliknutím na odpovídající symbol sdílet s dalšími uživateli nákupní seznam vytvořený v aplikaci. Přitom zašle uživatel sám pomocí služby zasílání zpráv na svém mobilním přístroji (např. email, Whatsapp, SMS atd.) odkaz na nákupní seznam (ohledně dalších předpokladů viz odst. 4.4). Příjemce zprávy může vidět nákupní seznam pouze tehdy, pokud je na jeho mobilním přístroji instalována aplikace K- App.

3.1.6. Zákaznická zpětná vazba

Uživatel může ohodnotit prodejnu („zákaznická zpětná vazba"). Hodnocení proběhne podle volby uživatele buď kliknutím na emotikon a/nebo prostřednictvím volného textu.

Po ohodnocení prodejny má uživatel možnost zvolit, zda chce, aby ho Kaufland kontaktoval či nikoliv. Pokud uživatel souhlasí s kontaktováním ze strany Kauflandu (Opt-in), může uvést buď svou emailovou adresu, nebo telefonní číslo. Dále musí uživatel uvést své jméno a příjmení (s výběrem „pan", „paní" nebo „rodina").

3.2. Získání a/nebo objednání nabídek prostřednictvím aplikace není v současné době možné. Pokud by Kaufland do aplikace K-App integroval podobnou službu, budou na tuto skutečnost a na úpravu VOP uživatelé upozorněni prostřednictvím sdělení v aplikaci.

3.3. Služby Kauflandu jsou poskytovány v rámci České republiky a zemí, Bulharsko, Chorvatsko, Německo, Polsko, Rumunsko a Slovensko. Mimo území těchto zemí není aplikace K-App k dispozici. Budou-li využívány služby K-App v jiných zemí než je uvedeno v první větě tohoto odstavce, nepřebírá za ně Kaufland žádnou odpovědnost.

3.4. Kaufland se bude snažit poskytovat služby 24 hodin denně 365 dní v roce, nezavazuje se ovšem k tomu, že služby budou k dispozici nepřetržitě.

 

4. Technické předpoklady pro využívání aplikace K-App a služeb

4.1. Poskytování služeb předpokládá funkčnost a provozuschopnost mobilního přístroje uživatele (obzvláště datový přenos a telefonie) a mobilní sítě operátora uživatele. Funkčnost a provozuschopnost mobilního přístroje a připojení k mobilní síti nejsou předmětem služeb Kauflandu; za ně odpovídá sám uživatel.

4.2. Předpokladem pro užívání funkce vyhledávání prodejen (odst. 3.1.1) je aktivace určování polohy na mobilním přístroji uživatele. Určování polohy může probíhat pomocí GPS, rozeznání sítě Wi-Fi nebo mobilní sítě. Předpokladem pro určení polohy pomocí GPS nebo Wi-Fi je schopnost mobilního přístroje přijímat GPS a internet, v němž je instalován operační systém iOS nebo Android ve verzi, která je požadována jako minimální požadavek pro stažení dané verze aplikace K-App.

4.3. Pro užívání funkce kontaktování v rámci zákaznické zpětné vazby v aplikaci K-App a zasílání SMS je nutné spojení s mobilní sítí. Pro využívání sdílení na základě internetového přenosu dat (např. Whatsapp, email atd.) je nutné připojení mobilního přístroje k internetu. Pro telefonát ze strany Kauflandu a za zaslání SMS a datové spojení mohou být případně účtovány poplatky podle tarifu operátora uživatele, které hradí uživatel.

4.4. Pro užívání služby „sdílení nákupního seznamu" (odst. 3.1.6) je nutné, aby se uživatel přihlásil do aplikace K-App. Přihlášení může proběhnout pomocí propojení účtu na Facebooku, Google+ nebo Twitteru uživatele („social accounts") s aplikací. Jako alternativu si může uživatel v aplikaci vytvořit zákaznický účet a přihlásit se přes tento účet. Zde se použijí odst. 1 a 2 zásad ochrany osobních údajů a souhlasu s reklamou.

4.5. Kaufland si vyhrazuje právo upravovat průběžně své služby a předpoklady pro využívání služeb v závislosti na situaci na trhu. Pro užívání služeb je proto obzvláště nutné, aby byly operační systémy mobilního přístroje i aplikace K-App neustále udržovány v aktuálním stavu. Úpravy mohou vést navíc k tomu, že obzvláště starší přístroje v budoucnosti nebudou odpovídat požadavkům nebo budou fungovat pouze v omezené míře.

 

5.Poskytnutí práv

Uživateli se poskytuje pouze nevýhradní, nepřenosné a nelicencované právo k užívání služeb podle ustanovení těchto VOP. Rozsáhlejší uživatelská práva nejsou přiznána. Kaufland je oprávněn toto uživatelské právo kdykoli odvolat.

 

6. Uživatelské konto; zákaz zneužití a zablokování

6.1. Uživatel nesmí zneužívat poskytované služby. K zneužití dochází obzvláště tehdy, když uživatel (i) hromadně zasílá odkaz na nákupní seznam a/nebo nabídku i třetím osobám, (ii) uvede vědomě údaje, o nichž ví, že jsou chybné, (iii) učiní opatření směřující k tomu, aby obcházel technická ochranná opatření, (iv) využívá služby k jiným účelům nebo (v) zasílá Kauflandu fotografie, na nichž jsou zobrazeny osoby, které neudělily souhlas s pořízením fotografie a/nebo s jejím zprostředkováním.

6.2. V případě zneužití je Kaufland oprávněn zablokovat uživateli aplikaci a služby.

 

7. Ručení

7.1. Pro nároky na náhradu škody způsobené Kauflandem, zákonnými zástupci nebo jeho dalšími zástupci, ručí Kaufland vždy neomezeně

  • při zaviněném ohrožení života, osob nebo zdraví
  • při úmyslném nebo hrubě nedbalém porušení povinností
  • při záruce, pokud byla dohodnuta, a
  • v rámci odpovědnosti za vadné výrobky.

7.2. Ručení Kauflandu v případě porušení podstatných smluvních povinností, jejichž splnění teprve umožňuje řádnou realizaci smlouvy a jejichž dodržení může smluvní partner očekávat (zásadní povinnosti), a které byly zaviněny Kauflandem, jeho zákonnými zástupci nebo dalšími zástupci, je omezeno podle výše škod předvídaných při uzavření smlouvy, s jejichž vznikem se obvykle musí počítat.

7.3. Ostatní nároky na náhradu škody jsou vyloučeny.

 

8. Doba trvání a výpověď

8.1. Uživatelská smlouva se uzavírá na dobu neurčitou a může být kdykoli vypovězena kteroukoliv smluvní stranou bez výpovědní lhůty.

8.2. Uživatel může vypovědět uživatelskou smlouvu výmazem aplikace K-App. Jestliže uživatel propojil K-App se zákaznickým účtem Kauflandu, existuje tento zákaznický účet nezávisle na smazání aplikace K-App na mobilním přístroji dále. Smazání zákaznického účtu Kaufland může být Kauflandu oznámeno emailem.

8.3. Výpověď ze strany Kauflandu se provádí trvalým zastavením služeb vůči uživateli.

 

9. Ochrana osobních údajů

Informace ohledně ochrany osobních údajů vyplývají ze zásad ochrany osobních údajů, s nimiž musí uživatel souhlasit.

 

10. Závěrečná ustanovení

10.1. Pro tyto VOP platí právo České republiky. Použití Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží (United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods) je výslovně vyloučeno. Tato volba práva platí vůči spotřebiteli pouze do té míry, pokud nebude zbaven ochrany poskytnuté předpisy práva státu, v němž má svůj obvyklý pobyt.

10.2. Kaufland není povinen se účastnit mimosoudního řešení spotřebitelského sporu.