Všechny kategorie
Nákupní košík
Kaufland Card
Vítejte na online marketplace!
Nabídka prodejny
  • % Nabídka
  • Akční leták
  • Kaufland Card
  • Sortiment
  • Recepty
  • Aktuálně
  • Online magazín
  • Lexikon potravin
  • Společnost
  • Kariéra
Online marketplace

Philips Series 3000 Zvlhčovač vzduchu s technologií NanoCloud HU3918/10

Navíc efektivní ob?h v celém vašem pokoji

360stup?ový difuzér rovnom?rn? rozvádí zvlh?ený vzduch v celé místnosti. Mimo?ádn? jemná pára z NanoCloud se dále p?enáší a brání nadm?rnému nasycení pro ú?inné zvlh?ování, zejména ve v?tších místnostech.

Nízká spot?eba energie a vody

NanoCloud poskytuje stejnou míru zvlh?ování za použití menšího množství vody a energie než ultrazvukové zvlh?ova?e. Takže m?že b?žet déle bez pln?ní a také snížit náklady na energii.

Až o 99 % mén? bakterií díky technologii NanoCloud (1)

Jedine?ná technologie NanoCloud využívá p?irozené odpa?ování k vypoušt?ní ?isté vodní páry. Ultrajemná mlha NanoCloud je pro oko neviditelná a pro bakterie nebo zbytky je mimo?ádn? obtížné ji p?ipojit – zvlh?ování vzduchu až o 99 % mén? bakterií je uvoln?no než standardní ultrazvukové zvlh?ova?e. (1)

Žádný bílý prach ani mokré skvrny (4)

Neviditelná mlha NanoCloud neuvol?uje bílý prach ani nezanechává mokré skvrny ve vašem pokoji (4). V?tší kapky emitované ultrazvukovými zvlh?ova?i mohou tlumit okolí a nanášet minerály, které zanechávají bílé zbytky na okolních površích. ?ástice NanoCloud jsou p?íliš malé na to, aby p?enášely minerály a ú?inn? zabra?ovaly reziduím a skvrnám.

Bezpe?né, efektivní a zcela p?írodní (5)

Technologie NanoCloud využívá p?irozené odpa?ování, které je široce uznáváno jako hygienicky bezpe?ná a ú?inná metoda zvlh?ování. Nejsou použity žádné ionty, chemikálie ani ozón (5) a žádná voda není oh?ívána, takže nehrozí nebezpe?í popálení.

Automatické zvlh?ování s 3 nastaveními

Inteligentní sníma? vlhkosti monitoruje vzduch a automaticky se p?izp?sobuje tak, aby udržoval vlhkost na vámi preferované úrovni: 40 %, 50 % nebo 60 %. Upozorn?ní na hladinu vody vám umožní zjistit, kdy doplnit nádrž, a zvlh?ova? se automaticky vypne, když vy?erpá vodu.

Spánkový režim pro klidné noci

Režim spánku minimalizuje úrove? hluku a umož?uje tak tichou a efektivní práci v noci.

Efektivní v místnostech do 45 m2 (3)

3 rychlosti ventilátoru a automatické nastavení poskytují výkon a pohodlí, které si zvolíte. S výkonem až 300 ml/h efektivn? zvlh?uje jakoukoli místnost do 45 m2. (2,3)

Digitální displej se zp?tnou vazbou v reálném ?ase

Digitální displej zobrazuje vlhkost v reálném ?ase pomocí dalších indikátor? pro hladinu vody, ?asova? a režim.

Inteligentní design pro snadné použití

Velká nádržka na vodu poskytuje hodiny nep?etržitého zvlh?ování. Dopl?ování je stejn? jednoduché jako zvedání shora. Snadno ?istitelný design pomáhá udržovat zvlh?ova? a vzduch v domácnosti ?isté a hygienické.(1) Testováno nezávislou laborato?í, v porovnání se standardními ultrazvukovými zvlh?ovacími moduly, které neobsahují žádné p?ídavné technologie ke snížení ší?ení bakterií

(2) Testováno dle normy GB/T 23332-2018 v nezávislé laborato?i. Po?áte?ní teplota 23 ± 2 °C a relativní vlhkost 30 ± 2 % RH

(3) Vypo?teno podle ?lánku 7.3 normy AHAM HU-1-2016 na základ? výkonnosti zvlh?ování, testované podle normy GB/T 23332-2018 a laborato?í t?etí strany.

(4) Nános minerál? na nábytku byl testován nezávislou laborato?í po dobu 3 hodin podle normy DIN 44973, IUTA e.V.

(5) Testováno GB 21551.3-2010 v laborato?i t?etí strany. Intenzita ozonu, TVOC, PM10 a UV zá?ení je pod limitem.

(6) Vypo?teno na základ? plné 3l nádržky na vodu p?i spušt?ní z rychlosti 1 p?i pom?ru zvlh?ování 150 ml/h.

Prodává Philips-Domaci-spotrebice

3 799,00 Kč

Doprava zdarma

Vrácení zboží zdarma do 14 dnů

st 22. - čt 23. května

Všechny ceny jsou včetně DPH