Data o prodejně se načítají

Vaše data byla odeslána.
Toto není vaše prodejna?
Změnit
Vaše prodejna

Nedávno vyhledané prodejny

"Ještě neznám jméno nové hokejové legendy. Ale už vím, co bude číst." Jaromír Jágr

Exkluzivní interaktivní nálepková kniha českého hokeje, kterou koupíte pouze v Kauflandu. A jak získat nálepky? Stačí nakupovat - tak jako vždy v Kauflandu!


Nálepková kniha

Objevte legendy, od kterých se neodlepíte!

110 stran nabitých známými i neznámými hokejovými legendami a historkami, které nelze vygooglit. To je exkluzivní nálepková kniha, která vznikla ve spolupráci Kauflandu a Českého hokeje. Koupíte ji pouze v Kauflandu - s vaší Kaufland Card za super cenu 149 Kč!

Nálepky

Jak získám nálepky?

Stačí nakupovat v Kauflandu! Za každý nákup v hodnotě 350 Kč dostanete balíček s nálepkami legend. Balíčky si můžete koupit i samostatně, abyste měli všechny legendy pohromadě.


Aplikace

Aplikace plná hokejových lahůdek!

Stahujte apku, snímejte označené nálepky a uvidíte, co se bude dít. Čeká na vás stadion plný překvapení a bonusového obsahu.

Soutěž

Nastupuje 68 výher!

Chcete hrát o dresy, šály i puky s podpisem legendy s iniciály J.J.? Kupte si hokejovou knihu s Kaufland Card a jste ve hře!Souhrn pravidel

Úplná pravidla soutěže  

Úplná pravidla soutěže „Nakupuj s Kaufland Card „Legendy se nerodí přes noc“ nálepkové knihy českého hokeje a vyhraj hokejový balíček s podpisem Jaromíra Jágra“

1) Pravidla a pořadatel soutěže

a) Tato Pravidla jsou dokumentem, který závazně upravuje Pravidla soutěže „Nakupuj s Kaufland Card „Legendy se nerodí přes noc“ nálepkové knihy českého hokeje a vyhraj hokejový balíček s podpisem Jaromíra Jágra“ (dále jen „soutěž“) pořádané společností Kaufland Česká republika v.o.s., zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 20184, IČ: 25110161, se sídlem Bělohorská 203, Praha 6, www.kaufland.cz, jakožto pořadatelem a provozovatelem soutěže (dále jen „pořadatel“).

b) Originál těchto Pravidel je uložen v sídle pořadatele, kde je k dispozici pro případné nahlédnutí.

2) Doba a místo trvání soutěže

Soutěž bude probíhat od 05.05.2021 do 08.06.2021 v prodejnách Kaufland na území České republiky (jednotlivé dny v období od 05.05.2021 do 08.06.2021 jsou v těchto pravidlech dále označovány jako „soutěžní den“).

3) Účast v soutěži

a) Účastníkem soutěže může být fyzická osoba starší 18 let, která je registrována ve Věrnostním programu pořadatele „Kaufland Card“, nakoupí nálepkovou knihu českého hokeje s Kaufland Card v době trvání soutěže v prodejnách pořadatele a při placení nákupu použije Kaufland kartu, při splnění veškerých podmínek účasti v soutěži stanovených těmito pravidly (dále jen „účastník soutěže“).

b) Účastník soutěže použitím a naskenováním Kaufland karty při placení nákupu v prodejnách pořadatele vyjadřuje souhlas s těmito pravidly soutěže a se zpracováním osobních údajů.

c)  Účastník soutěže se může účastnit soutěže během doby trvání soutěže opakovaně. Za jeden nákup „Legendy se nerodí přes noc“ nálepkové knihy českého hokeje s Kaufland Card v prodejnách Kaufland získá účastník soutěže 1 pozici v seznamu účastníků soutěže, ze kterého budou losováni výherci. Za každý další nákup nálepkové knihy českého hokeje s Kaufland Card, i na jedné účtence, získá účastník soutěže navíc další jednu pozici v seznamu účastníků a zvyšuje tak svou šanci na výhru. Pokud uživatel vrátí knihu během doby trvání soutěže, tak se tento nákup nezohlední jako pozice do slosování. Počet nálepkových knih českého hokeje je omezen. Nabídka platí do vyprodání zásob.
d) Účastník soutěže bude do soutěže přijat poté, co v době trvání soutěže nakoupí v prodejnách pořadatele a při placení nákupu použije a naskenuje Kaufland kartu. Každý účastník soutěže může v rámci soutěže vyhrát pouze jedenkrát.

4) Výhry

Dle postupu uvedeného v bodě 5 těchto pravidel bude vylosováno 68 výherců.

1.- 68. vylosovaný výherce vyhrává hokejový balíček, který obsahuje dres, šál a puk podepsané od legendárního Jaromíra Jágra

5) Vyhodnocení výherce

a)    Pro zjištění nároku na výhru a veškeré související úkony bude jako identifikace účastníka soutěže použito dat uvedených účastníkem soutěže ve Věrnostním programu pořadatele „Kaufland Card“.

b)    Výherce bude stanoven pořadatelem, a to na základě náhodného výběru – losování, které proběhne dne 11.06.2021. Výběr výherce bude proveden elektronicky prostřednictvím programu náhodně generujícím čísla ze seznamu všech transakcí účastníků soutěže. U losování výherců budou přítomni nejméně tři zaměstnanci centrály pořadatele, z nichž alespoň jeden bude zástupcem oddělení spravujícího systém pořadatele sloužící ke správě Věrnostního programu. O průběhu losování bude vyhotoven písemný protokol, který bude po losování podepsán všemi účastníky losování a spolu s těmito pravidly bude uložen v sídle pořadatele, kde bude k dispozici pro případné nahlédnutí.

c)    Výsledky soutěže budou uveřejněny na internetových stránkách pořadatele, https://www.kaufland.cz/aktualne/souteze.html, a to nejpozději do 15.7.2021. Údaje o výherci budou uvedeny v rozsahu jméno, příjmení a město.

d)    Pořadatel zašle balíčky bez předchozího oznámení přímo výherci balíkovou službou. V případě, že výherce od balíkové služby nepřevezme výhru a vrátí se pořadateli anebo ve Věrnostním programu uvedl nesprávnou, neúplnou či neexistující adresu anebo uvede P.O.Box, nárok výherce na výhru zaniká, a to bez nároku na jakoukoliv kompenzaci.

6) Ostatní podmínky soutěže

a)    Účastníci soutěže berou na vědomí, že pořadatel zaznamená u použití Kaufland karty při placení nákupu v prodejně pořadatele datum nákupu.

b)    Pořadatel nenese jakoukoli odpovědnost za zásilky předané držiteli doručovací licence.

c)    V případě, že výherce je daňovým rezidentem České republiky dle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, zavazuje se pořadatel uhradit případnou srážkovou daň z přijaté výhry na vlastní náklady. V případě, že výherce je daňovým nerezidentem České republiky dle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, hradí případnou srážkovou daň z přijaté výhry výherce.

d)    Pořadatel nenese jakoukoli odpovědnost za včasné užití výhry výhercem a ani za způsob či následky jejich užití.

e)    Vyobrazení výhry na komunikačních materiálech soutěže (letáky, plakáty, webové stránky apod.) nemusí odpovídat skutečné podobě výhry zejména ve smyslu barevného provedení či jednotlivých vyobrazených detailů. Jediná závazná specifikace výhry je stanovena v úplných pravidlech soutěže.

f)    Výhru není možné reklamovat, ani měnit její typ či provedení. Na výhru nevzniká právní nárok vymahatelný soudní cestou. Pořadatel nenese žádnou odpovědnost za jakákoli rizika a závazky související s výhrou. Pořadatel neodpovídá ani za vady a poškození výhry od okamžiku jejího předání výherci. Soutěž nemá charakter veřejného příslibu.

7) Závěrečná ustanovení

a) Poskytne-li účastník soutěže v rámci soutěže, resp. v rámci Věrnostního programu „Kaufland Card“ své osobní údaje, bere na vědomí a výslovně souhlasí s tím, že je pořadatel bude shromažďovat a zpracovávat ve své marketingové databázi za účelem účasti účastníka soutěže v soutěži, za účelem vyhodnocení výherce, předání výhry výherci a bezúplatným zveřejněním jména,  příjmení a města bydliště účastníka soutěže ve sdělovacích prostředcích a na https://www.kaufland.cz/aktualne/souteze.html v rámci vyhlášení výsledků soutěže, a to po dobu 1 roku od ukončení soutěže. Účastník soutěže dále bere na vědomí a souhlasí s tím, že pořadatel shromažďuje a zpracovává jeho osobní údaje v rámci Věrnostního programu „Kaufland Card“, se kterým účastník soutěže vyslovil svůj souhlas účastí na tomto Věrnostním programu a přijetím jeho podmínek. Účastník soutěže bere na vědomí, že poskytnutí údajů je dobrovolné a souhlas může kdykoliv odvolat, a to s účinky do budoucna. Účastník soutěže má právo bezplatně obdržet na základě žádosti v souladu s čl. 15 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále také jen „GDPR“) informaci o osobních údajích, které jsou uloženy ohledně jeho osoby. Kromě toho má účastník soutěže za splnění podmínek stanovených zákonem právo na opravu (čl. 16 GDPR), výmaz (čl. 17 GDPR) a omezení zpracování (čl. 18 GDPR) jeho osobních údajů, a dále právo na přenos dat dle čl. 20 GDPR. Kromě toho má účastník soutěže právo na podání stížnosti u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Správce osobních údajů ve smyslu čl. 4 bodu 7 GDPR:
Kaufland Česká republika v.o.s.
se sídlem Bělohorská 2428/203, 169 00 Praha 6
IČ 25110161
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, A 20184
Kontaktní osoba pro ochranu osobních údajů: oou@kaufland.cz

Tímto způsobem získané osobní údaje nebudou poskytnuty třetím osobám s výjimkou případů zpracovatelů z pověření pořadatele soutěže, kteří se podílí na zpracování osobních údajů výherců a dále kteří zajišťují pro pořadatele předání/odeslání výher. Zpracovatel je pořadatelem vždy pečlivě vybírán a smluvně zavázán v souladu s čl. 28 GDPR. Účastník soutěže použitím a naskenováním Kaufland karty při placení nákupu v prodejnách pořadatele vyjadřuje v souladu s čl. 6 odst. 1 a) GDPR souhlas se zpracováním osobních údajů jím uvedených za účelem zaslání informace o výhře a předáním výhry.

b) Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo kontrolovat splnění všech podmínek pro účast v soutěži a v případě sporu posoudit a rozhodnout o nároku na jakoukoli výhru, včetně práva vyloučit kteréhokoli z účastníků soutěže ze soutěže v případě, že by takový účastník porušoval pravidla anebo byl z této činnosti důvodně podezřelý, popř. že má pořadatel důvodné podezření, že účastník soutěže dosáhl výhry nekale, v rozporu s dobrými mravy, zneužitím nebo porušením podmínek Věrnostního programu Kaufland Card nebo v souvislosti s porušením všeobecně závazných právních předpisů, a to bez náhrady nákladů či škody, která by vyloučením mohla účastníkovi soutěže vzniknout. Pořadatel si vyhrazuje právo si ověřit totožnost výherce předložením občanského průkazu anebo jiným vhodným dokladem prokazující totožnost (např. „cestovní pas“). A dále si pořadatel vyhrazuje právo pro případ jakékoliv neshody údajů, vyloučit výherce bez náhrady. Případné námitky s průběhem soutěže lze pořadateli zaslat písemně na poštovní adresu uvedenou v těchto Pravidlech do 5 pracovních dnů od ukončení soutěže. Námitky podané později nebudou brány v potaz. Rozhodnutí pořadatele o námitce je konečné.

c) Jakékoliv předměty zobrazené a zveřejněné v rámci doprovodné propagace k této soutěži, které nejsou výslovně uvedeny jako výhra v těchto pravidlech, nejsou předmětem výhry a výherce na ně nemůže uplatnit nárok.

d) Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoliv bez udání důvodu zkrátit, přerušit nebo odvolat soutěž, změnit pravidla soutěže či nahradit výhru jinou výhrou stejného druhu a obdobné hodnoty. Veškeré změny pravidel soutěže nabývají účinnosti jejich vyhlášením v sídle společnosti. Změna pravidel soutěže nezakládá nárok účastníka soutěže na náhradu nákladů vynaložených v soutěži.

e) Telefonní číslo Infolinky soutěže pro dotazy účastníků a podávání obecných informací o soutěži je +420 800 165 894. Telefonní infolinka je v provozu od pondělí do pátku od 8.00 hodin do 20.00 hodin.

Úplné znění pravidel akce „Legendy se nerodí přes noc - nálepková kniha českého hokeje“

VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

1.    Kaufland Česká republika, v. o. s., Bělohorská 2428/203, Břevnov, 169 00 Praha 6, IČO: 25110161 (dále jen „pořadatel“ nebo „Kaufland, spisová značka A 20184 vedená u Městského soudu v Praze) organizuje v období od 5.5. 2021  do vyčerpání zásob, nejpozději však do 8.6.2021   akci „Legendy se nerodí přes noc - nálepková kniha českého hokeje“ (dále jen „akce“).

2.    Akce probíhá ve všech obchodních domech Kaufland na území České republiky.

3.    Výše uvedená akce je propagovaná v reklamních novinách Kaufland, v obchodních domech Kaufland, na webové stránce Kaufland a na sociální síti Facebook.

4.    Do akce se může zapojit každá fyzická osoba, která splní podmínky zadané pořadatelem a souhlasí s pravidly akce. Účast osob mladších 15 let je podmíněn souhlasem jejich zákonného zástupce. Účast osob, jejichž způsobilost k právním úkonům je omezena, nebo které jsou zbaveny způsobilosti k právním úkonům, musí být rovněž schválena jejich zákonným zástupcem.

PRŮBĚH  AKCE

2.    V rámci  akce získá spotřebitel za každých 350 Kč hodnoty nákupu v obchodních domech Kaufland  (1)  jeden balíček s nálepkami legend  (dále jen „balíček“)zabalený v neprůhledném obalu. Před porušením obalu (např. jeho roztrhnutím) nelze určit, které  nálepky se v obalu nachází. Do hodnoty nákupu se nezapočítává hodnota zakoupených dárkových poukázek, cigaret, tabákových výrobků a jiných kuřáckých pomůcek.  Při nákupu vybraných akčních produktů v přesně vymezeném období speciální akce může spotřebitel obdržet jeden balíček navíc. Akční produkty budou náležitě označeny.

3.    Spotřebitel si může balíček zakoupit i samostatně bez zapojení se do věrnostní akce, a to za cenu 19,90 Kč za kus, avšak jen během trvání věrnostní akce.

4.    Věrnostní akce trvá od  5.5.2021 do vyčerpání zásob, nejpozději však do  8.6.2021 (včetně).  Nálepek legend je celkem 210 druhů (tj. 210 různých nálepek ), které lze nalepit do Nálepkové knihy českého hokeje – Legendy se narodí přes noc (dále jen „nálepková kniha“) Cena nálepkové knihy je 299  Kč, s použitím Kaufland Card 149 Kč. Aplikace ke stažení na  WEBSTRÁNCE www.Hokejovelegendy.cz

6.    Internetovou stránku www.hokejovelegendy.cz (dále jen „webstránka“), jejímž prostřednictvím se uskutečňují podpůrné aktivity k věrnostní akci (QR kód s možností stažení aplikace). provozuje pořadatel akce. Webstránka  www.hokejovelegendy.cz  bude dostupná po dobu trvání věrnostní akce.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

7.    Pravidla této věrnostní akce jsou k dispozici na internetové adrese na webstránce www.kaufland.cz/hokej nebo v sídle pořadatele věrnostní akce.

8.    Zapojením se do věrnostní akce vyjadřují účastníci akce svůj souhlas s těmito pravidly.

9.    V případě zájmu o bližší informace týkající se věrnostní akce mohou účastníci volat na zákaznickou linku pořadatele 800 165 894 ve všední den v čase od 08:00 hodin do 20:00 hodin nebo využít kontaktní formulář na www.kaufland.cz.

10.    Pořadatel věrnostní akce si vyhrazuje právo na jakékoliv organizační změny a právo kdykoliv akci bez náhrady zkrátit, přerušit nebo ukončit. Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoliv změnit statut akce. Změny statutu, resp. aktualizované úplné znění pravidel věrnostní akce (statut se zapracovanými doplněními), zveřejní pořadatel stejným způsobem jako původní statut.

11.    Kaufland si vyhrazuje právo částečně nebo úplně změnit či ukončit tuto věrnostní akci, a to kdykoliv v průběhu trvání věrnostní akce.

V Praze dne 3. 5. 2021

Věrnostní program hokej - hokejová kniha

Hokejová kniha

*Balíčky s nálepkami legend jsou k dispozici ve všech obchodních domech Kaufland v České republice v době od 5.5.2021 do vyprodání zásob.

Za každý nákup v hodnotě 350 Kč obdrží zákazník balíček obsahující šest nálepek legend, s výjimkou nákupu dárkových poukázek, cigaret, tabákových výrobků a jiných kuřáckých pomůcek, za které nebudou zákazníkovi poskytnuty žádné balíčky s nálepkami legend.

Zákazník si může koupit balíček obsahující šest nálepek legend také samostatně za 19,90 Kč nebo si může koupit Legendy se nerodí přes noc - nálepkovou knihu českého hokeje za 299 Kč či s K-Card za 149 Kč. Celý set nálepek legend obsahuje 210 nálepek. Výplata v hotovosti namísto balíčků nálepek legend není možná. Balíčky s nálepkami legend ani právní nároky v důsledku akceptace balíčků nelze vymáhat právní cestou.


Hokej světové úrovně

začíná už na té lokální

Čím to je, že jména některých českých vesnic znají nazpaměť tisíce lidí po celém světě? Přece hokejem. Náš národní tým je prostě výběrová záležitost.

Fanděte s námi. Nejbližší zápas reprezentace najdete zde.

Pomáháme Češkám

dobývat celý svět

Už přes dvacet let se světových mistrovství účastní tým českých hokejistek. Poslední roky jim pomáháme dodat energii prosadit se na světových stadionech.

Na co se chystají právě teď, zjistíte tady.

Vysokoškoláci bojují o tituly

v Univerzitní lize ledního hokeje

V rámci starověkého rčení “ve zdravém těle zdravý duch” spolu zápolí i univerzity. A my samozřejmě fandíme i hokeji na akademickém ledě.

Podívejte se, co studenty v dresech čeká právě teď.

 

Překonat sami sebe a ještě kus víc

dokážou hráči para hokeje

Jejich nadšení pro lední hokej dokáže přemoct i nepřízeň osudu. Nejen proto, že je nám takové odhodlání blízké, podporujeme para hokej.

Žádný hokej se nehraje tak blízko ledu jako tenhle.

Ale odhodlání poprat se s velkými plány

v sobě tříbí už malí hokejisté

Na hokej nikdy není pozdě, ale ani brzy. Už od mala se projevují talenty a proto je chceme podpořit už od jejich prvních bruslí.

Přidej se k budoucím legendám a pojď hrát hokej.

A samozřejmě stojíme za extraligou,

jako za každým dobrým hokejem

Protože ti nejlepší soupeři, se kterými můžou Češi změřit síly, jsou zase Češi. Hokejem totiž žije celý národ.

Podívejte se, kdy hraje váš tým!

Ale co by byl hokej bez vás, fanoušků?

Podporujte hokej s námi

Český hokej, to je energie, kterou poháníme všichni. Proto podporujeme celý hokej, od prvních krůčků až po stupně ligových vítězů.


Síň slávy českého hokeje

Sláva českého hokeje pramení už z jeho počátků. Majestátní historii připomíná unikátní expozice, ve které se můžete na chvíli stát součástí hokejových dějin. Protože do budoucnosti se nejlépe kráčí, když se člověk má za čím ohlédnout.

Zlatá hokejka

Každý rok je odměněn nejúspěšnější český hokejista prestižním oceněním Zlatá hokejka. A my jsme u toho.